Modern Greek Bible

Acts 15

Acts

Return to Index

Chapter 16

1

[] Kathnthse de eiV Derbhn kai Lustran. Kai idou, hto ekei maqhthV tiV onomati TimoqeoV, uioV gunaikoV tinoV IoudaiaV pisthV, patroV de EllhnoV,

2

ostiV eice kalhn marturian upo twn en LustroiV kai Ikoniw adelfwn.

3

Touton hqelhsen o PauloV na exelqh meq' eautou, kai labwn auton perieteme dia touV IoudaiouV touV ontaV en toiV topoiV ekeinoiV× epeidh egnwrizon panteV ton patera autou oti hto Ellhn.

4

WV de dihrconto taV poleiV, paredidon eiV autouV diatagaV na fulattwsi ta dogmata ta egkekrimena upo twn apostolwn kai twn presbuterwn twn en Ierousalhm.

5

Ai men loipon ekklhsiai estereounto eiV thn pistin kai huxanonto ton ariqmon kaq' hmeran.

6

[] DielqonteV de thn Frugian kai thn ghn thV GalatiaV, epeidh empodisqhsan upo tou Agiou PneumatoV na khruxwsi ton logon en th Asia,

7

hlqon kata thn Musian kai edokimazon na upagwsi proV thn Biqunian× plhn den afhken autouV to Pneuma.

8

PerasanteV de thn Musian katebhsan eiV Trwada.

9

Kai orama efanh dia nuktoV eiV ton Paulon. Anhr tiV Makedwn istato, parakalwn auton kai legwn× Diaba eiV Makedonian kai bohqhson hmaV.

10

Kai wV eide to orama, euquV ezhthsamen na upagwmen eiV thn Makedonian, sumperainonteV oti o KurioV proskalei hmaV, dia na khruxwmen to euaggelion proV autouV.

11

ApopleusanteV loipon apo thV TrwadoV, eperasamen kat' euqeian eiV Samoqrakhn kai thn akolouqon hmeran eiV Neapolin

12

kai ekeiqen eiV FilippouV, htiV einai prwth poliV tou merouV ekeinou thV MakedoniaV, apoikia Rwmaikh. Kai dietribomen en th polei tauth hmeraV tinaV×

13

kai th hmera tou sabbatou exhlqomen exw thV polewV plhsion tou potamou, opou esuneiqizeto na ginhtai proseuch, kai kaqhsanteV elaloumen proV taV ekei sunelqousaV gunaikaV.

14

Kai gunh tiV Ludia to onoma, pwlhtria porfuraV ek polewV Quateirwn, sebomenh ton Qeon, hkoue, thV opoiaV o KurioV dihnoixe thn kardian dia na prosech eiV ta laloumena upo tou Paulou.

15

Afou de ebaptisqh auth kai o oikoV authV, parekalese legousa× Ean me ekrinate oti eimai pisth eiV ton Kurion, eiselqete eiV ton oikon mou kai meinate× kai maV ebiasen.

16

[] Enw de eporeuomeqa eiV thn proseuchn, aphnthsen hmaV doulh tiV ecousa pneuma puqwnoV, htiV edide polu kerdoV eiV touV kuriouV authV manteuomenh.

17

Auth akolouqhsasa ton Paulon kai hmaV ekraze, legousa× Outoi oi anqrwpoi einai douloi tou Qeou tou Uyistou, oitineV khruttousi proV hmaV odon swthriaV.

18

Touto de ekamnen epi pollaV hmeraV. BarunqeiV de o PauloV kai strafeiV, eipe proV to pneuma, Prostazw se en tw onomati tou Ihsou Cristou na exelqhV ap' authV. Kai exhlqe thn authn wran.

19

IdonteV de oi kurioi authV oti exhlqen h elpiV tou kerdouV autwn, piasanteV ton Paulon kai ton Silan, esuran eiV thn agoran proV touV arcontaV,

20

kai feronteV autouV proV touV strathgouV, eipon× Outoi oi anqrwpoi ektarattousi thn polin hmwn, Ioudaioi onteV,

21

kai didaskousin eqima, ta opoia den einai eiV hmaV sugkecwrhmenon na paradecwmeqa mhde na prattwmen, Rwmaioi onteV.

22

Kai sunefwrmhsen o ocloV kat' autwn. Kai oi strathgoi diascisanteV autwn ta imatia, prosetatton na rabdizwsin autouV,

23

kai afou edwkan eiV autouV pollouV rabdismouV, ebalon eiV fulakhn, paraggeilanteV ton desmofulaka na fulatth autouV asfalwV×

24

ostiV labwn toiauthn paraggelian, ebalen autouV eiV thn eswteran fulakhn kai sunekleise touV podaV autwn eiV to xulon.

25

[] Kata de to mesonuktion o PauloV kai o SilaV proseucomenoi umnoun ton Qeon× kai hkroazonto autouV oi desmioi.

26

Kai exaifnhV egeine seismoV megaV, wste esaleuqhsan ta qemelia tou desmwthriou, kai pareuquV hnoicqhsan pasai ai qurai kai eluqhsan pantwn ta desma.

27

ExupnhsaV de o desmofulax kai idwn anewgmenaV taV quraV thV fulakhV, esure macairan kai emelle na qanatwsh eauton, nomizwn oti efugon oi desmioi.

28

Plhn o PauloV ekraxe meta fwnhV megalhV, legwn× Mh praxhV mhden kakon eiV seauton× dioti panteV eimeqa edw.

29

ZhthsaV de fwta eisephdhse, kai entromoV genomenoV epesen emprosqen tou Paulou kai tou Sila,

30

kai ekbalwn autouV exw, eipe× Kurioi, ti prepei na kamw dia na swqw;

31

Oi de eipon× Pisteuson eiV ton Kurion Ihsoun Criston, kai qeleiV swqh, su kai o oikoV sou.

32

Kai elalhsan proV auton ton logon tou Kuriou kai proV pantaV touV en th oikia autou.

33

Kai paralabwn autouV en ekeinh th wra thV nuktoV, elouse taV plhgaV autwn kai ebaptisqh euquV autoV kai panteV oi autou,

34

kai anabibasaV autouV eiV ton oikon autou pareqhke trapezan, kai eufranqh panoiki pisteusaV eiV to Qeon.

35

[] Afou de egeinen hmera, esteilan oi strathgoi touV rabdoucouV, legonteV× Apoluson touV anqrwpouV ekeinouV.

36

Kai o desmofulax aphggeile touV logouV toutouV proV ton Paulon, legwn oti oi strathgoi esteilan dia na apoluqhte× twra loipon exelqete kai upagete en eirhnh.

37

All' o PauloV eipe proV autouV× Afou edeiran hmaV dhmosia cwriV na katadikasqwmen, anqrwpouV RwmaiouV ontaV, ebalon eiV fulakhn× kai twra maV ekballousi krufiwV; ouci bebaiwV, all' autoi aV elqwsi kai aV maV ekbalwsin.

38

Anhggeilan de proV touV strathgouV oi rabdoucoi touV logouV toutouV× kai efobhqhsan akousanteV oti einai Rwmaioi,

39

kai elqonteV parekalesan autouV, kai afou exebalon, parekaloun autouV na exelqwsin ek thV polewV.

40

Oi de exelqonteV ek thV fulakhV, uphgon eiV ton oikon thV LudiaV, kai idonteV touV adelfouV, parhgorhsan autouV kai anecwrhsan.

Acts 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: