Modern Greek Bible

Acts 14

Acts

Return to Index

Chapter 15

1

[] Kai tineV katelqonteV apo thV IoudaiaV edidaskon touV adelfouV, oti ean den peritemnhsqe kata to eqoV tou MwusewV, den dunasqe na swqhte.

2

GenomenhV loipon antistasewV kai suzhthsewV ouk olighV upo tou Paulou kai Barnaba proV autouV, enekrinan na anabh o PauloV kai o BarnabaV kai tineV alloi ex autwn proV touV apostolouV kai presbuterouV eiV Ierousalhm peri tou zhthmatoV toutou.

3

Ekeinoi loipon propemfqenteV upo thV ekklhsiaV, dihrconto thn Foinikhn kai Samareian, ekdihgoumenoi thn epistrofhn twn eqnwn, kai eproxenoun caran megalhn eiV pantaV touV adelfouV.

4

Ote de hlqon eiV Ierousalhm, upedecqhsan upo thV ekklhsiaV kai twn apostolwn kai twn presbuterwn, kai anhggeilan osa o QeoV ekame di' autwn.

5

Eshkwqhsan de tineV twn apo thV airesewV twn Farisaiwn, oitineV eicon pisteusei, kai elegon oti prepei na peritemnwmen autouV kai na paraggellwmen na fulattwsi ton nomon tou MwusewV.

6

[] Kai sunhcqhsan oi apostoloi kai oi presbuteroi, dia na skefqwsi peri tou pragmatoV toutou.

7

Meta de pollhn suzhthsin shkwqeiV o PetroV, eipe proV autouV× AndreV adelfoi, seiV exeurete oti ap' archV o QeoV exelexe metaxu hmwn dia tou stomatoV mou na akouswsi ta eqnh ton logon tou euaggeliou kai na pisteuswsi.

8

Kai o kardiognwsthV QeoV edwken eiV autouV marturian, carisaV eiV autouV to Pneuma to Agion kaqwV kai eiV hmaV,

9

kai den ekamen oudemian diakrisin metaxu hmwn kai autwn, kaqarisaV taV kardiaV autwn dia thV pistewV.

10

Twra loipon dia ti peirazete ton Qeon, epiballonteV zugon eiV ton trachlon twn maqhtwn, ton opoion oute oi patereV hmwn oute hmeiV den hdunhqhmen na bastaswmen;

11

Alla dia thV caritoV tou Kuriou Ihsou Cristou pisteuomen oti qelomen swqh kaq' on tropon kai ekeinoi.

12

Esiwphse de pan to plhqoV kai hkouon ton Barnaban kai ton Paulon existorountaV osa shmeia kai terata ekamen o QeoV di' autwn metaxu twn eqnwn.

13

Kai afou autoi esiwphsan, apekriqh o IakwboV, legwn× AndreV adelfoi, akousate mou.

14

O Sumewn efanerwse tini tropw kat' arcaV o QeoV epeskefqh ta eqnh wste na labh ex autwn laon dia to onoma autou.

15

Kai me touto sumfwnousin oi logoi twn profhtwn, kaqwV einai gegrammenon×

16

Meta tauta qelw epistreyei kai qelw anoikodomhsei thn skhnhn tou Dabid thn peptwkuian, kai ta kathdafismena authV qelw anoikodomhsei kai qelw anorqwsei authn,

17

dia na ekzhthswsi ton Kurion oi loipoi twn anqrwpwn, kai panta ta eqnh, epi ta opoia kaleitai to onoma mou, legei KurioV o poiwn tauta panta.

18

Ap' aiwnoV einai gnwsta eiV ton Qeon panta ta erga autou.

19

Oqen egw krinw na mh parenoclwmen touV apo twn eqnwn epistrefontaV eiV ton Qeon,

20

alla na grafwmen proV autouV na apecwsin apo twn miasmatwn twn eidwlwn kai apo thV porneiaV kai tou pniktou kai tou aimatoV.

21

Dioti o MwushV apo geneaV arcaiaV ecei en pash polei touV khruttontaV auton en taiV sunagwgaiV, anaginwskomenoV kata pan sabbaton.

22

[] Tote efanh eulogon eiV touV apostolouV kai eiV touV presbuterouV meq' olhV thV ekklhsiaV na eklexwsin ex autwn andraV kai na pemywsin eiV Antioceian meta tou Paulou kai Barnaba, Ioudan ton eponomazomenon Barsaban kai Silan, andraV proestwtaV metaxu twn adelfwn,

23

kai egrayan dia ceiroV autwn tauta× Oi apostoloi kai oi presbuteroi kai oi adelfoi proV touV ex eqnwn adelfouV touV kata thn Antioceian kai Surian kai Kilikian, cairein.

24

Epeidh hkousamen oti tineV ex hmwn exelqonteV saV etaraxan me logouV kai diastrefousi taV yucaV saV, legonteV na peritemnhsqe kai na fulatthte ton nomon, eiV touV opoiouV hmeiV den parhggeilamen touto,

25

efanh eulogon eiV hmaV, sunelqontaV omoqumadon, na eklexwmen andraV kai na pemywmen proV esaV meta twn agaphtwn hmwn Barnaba kai Paulou,

26

anqrwpwn oitineV paredwkan taV yucaV autwn uper tou onomatoV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou.

27

Apesteilamen loipon ton Ioudan kai ton Silan dia na saV apaggeilwsi kai autoi dia stomatoV ta auta.

28

Dioti efanh eulogon eiV to Agion Pneuma kai eiV hmaV na mh epiballwmen eiV esaV mhden pleioteron baroV ektoV twn anagkaiwn toutwn,

29

na apechte apo eidwloqutwn kai aimatoV kai pniktou kai porneiaV× apo twn opoiwn fulattonteV eautouV qelete praxei kalwV. Errwsqe.

30

Outoi men loipon apoluqenteV hlqon eiV Antioceian, kai sunaxanteV to plhqoV eneceirhsan thn epistolhn.

31

AnagnwsanteV de authn, ecarhsan dia thn genomenhn parhgorian.

32

O IoudaV de kai o SilaV, onteV kai autoi profhtai, parhgorhsan touV adelfouV dia logwn pollwn kai epesthrixan autouV.

33

Kai afou dietriyan ekei kairon tina, apestalhsan en eirhnh apo twn adelfwn proV touV apostolouV.

34

EiV ton Silan omwV efanh eulogon na meinh eti autou.

35

O de PauloV kai BarnabaV dietribon en Antioceia, didaskonteV kai khruttonteV meta kai allwn pollwn ton logon tou Kuriou.

36

[] Meta de tinaV hmeraV eipen o PauloV proV ton Barnaban× AV epistreywmen twra kai aV episkefqwmen touV adelfouV hmwn kata pasan polin, en aiV ekhruxamen ton logon tou Kuriou, pwV ecousi.

37

Kai o men BarnabaV estocasqh na sumparalabh ton Iwannhn ton legomenon Markon×

38

o PauloV omwV ekrinen axion, ton apocwrisqenta apo autwn apo thV PamfuliaV kai mh sunakolouqhsanta autouV eiV to ergon, touton na mh sumparalabwsi.

39

Sunebh loipon ereqismoV, wste apecwrisqhsan ap' allhlwn, kai o men BarnabaV, paralabwn ton Markon, exepleusen eiV Kupron.

40

O de PauloV, eklexaV ton Silan, exhlqe, paradoqeiV upo twn adelfwn eiV thn carin tou Qeou.

41

Kai dihrceto thn Surian kai Kilikian, episthrizwn taV ekklhsiaV.

Acts 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: