Modern Greek Bible

Acts 13

Acts

Return to Index

Chapter 14

1

[] En de tw Ikoniw eiselqonteV omou eiV thn sunagwghn twn Ioudaiwn, elalhsan outwV wste episteuse polu plhqoV Ioudaiwn te kai Ellhnwn.

2

Osoi de Ioudaioi den epeiqonto parwxunan kai diestreyan taV yucaV twn eqnikwn kata twn adelfwn.

3

Ikanon loipon kairon dietriyan lalounteV meta parrhsiaV peri tou Kuriou, ostiV emarturei eiV ton logon thV caritoV autou, kai edide na ginwntai shmeia kai terata dia twn ceirwn autwn.

4

Escisqh de to plhqoV thV polewV, kai oi men hsan meta twn Ioudaiwn, oi de meta twn apostolwn.

5

Kai ote wrmhsan oi eqnikoi kai oi Ioudaioi meta twn arcontwn autwn eiV to na ubriswsi kai na liqobolhswsin autouV,

6

ennohsanteV katefugon eiV taV poleiV thV LukaoniaV Lustran kai Derbhn kai ta pericwra,

7

kai ekei ekhrutton to euaggelion.

8

[] En de toiV LustroiV ekaqhto anhr tiV adunatoV touV podaV, cwloV uparcwn ek koiliaV mhtroV autou, ostiV pote den eice peripathsei.

9

OutoV hkoue ton Paulon lalounta× ostiV atenisaV eiV auton kai idwn oti ecei pistin dia na swqh,

10

eipe meta megalhV fwnhV× Shkwqhti epi touV podaV sou orqoV. Kai ephda kai periepatei.

11

Oi de ocloi, idonteV touto to opoion ekamen o PauloV, uywsan thn fwnhn autwn, legonteV Lukaonisti× Oi qeoi omoiwqenteV me anqrwpouV katebhsan proV hmaV.

12

Kai wnomazon ton men Barnaban Dia, ton de Paulon Ermhn, epeidh autoV hto o archgoV tou logou.

13

Kai o iereuV tou DioV, tou ontoV emprosqen thV polewV autwn, efere taurouV kai stemmata eiV taV pulaV meta tou oclou kai hqele na prosferh qusian.

14

AkousanteV de oi apostoloi BarnabaV kai PauloV, diescisan ta imatia autwn kai ephdhsan eiV to meson tou oclou, krazonteV

15

kai legonteV× AndreV, ti kamnete tauta; kai hmeiV eimeqa anqrwpoi omoiopaqeiV me saV, khruttonteV proV esaV na epistreyhte apo toutwn twn mataiwn proV ton Qeon ton zwnta, ostiV ekame ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV×

16

ostiV en taiV parelqousaiV geneaiV afhke panta ta eqnh na peripatwsin en taiV odoiV autwn.

17

kaitoi den afhken amarturhton eauton agaqapoiwn, didwn eiV hmaV ouranoqen brocaV kai kairouV karpoforouV, gemizwn trofhV kai eufrosunhV taV kardiaV hmwn.

18

Kai tauta legonteV moliV empodisan touV oclouV, wste na mh prosferwsi qusian eiV autouV.

19

[] En toutw de hlqon Ioudaioi ex AntioceiaV kai Ikoniou, kai peisanteV touV oclouV kai liqobolhsanteV ton Paulon, esuran exw thV polewV, nomisanteV oti apeqanen.

20

Ote de periekuklwsan auton oi maqhtai, shkwqeiV eishlqen eiV thn polin kai th epaurion exhlqe meta tou Barnaba eiV Derbhn.

21

Kai afou ekhruxan to euaggelion en th polei ekeinh kai emaqhteusan ikanouV, upestreyan eiV thn Lustran kai Ikonion kai Antioceian,

22

episthrizonteV taV yucaV twn maqhtwn, protreponteV na emmenwsin eiV thn pistin, kai didaskonteV oti dia pollwn qliyewn prepei na eiselqwmen eiV thn basileian tou Qeou.

23

Kai afou eceirotonhsan eiV autouV presbuterouV kata pasan ekklhsian, proseuchqenteV me nhsteiaV, afierwsan autouV eiV ton Kurion, eiV ton opoion eicon pisteusei.

24

Kai dielqonteV thn Pisidian hlqon eiV Pamfulian,

25

kai khruxanteV ton logon en Pergh, katebhsan eiV Attaleian,

26

kai ekeiqen apepleusan eiV Antioceian, oqen hsan paradedomenoi eiV thn carin tou Qeou dia to ergon, to opoion exetelesan.

27

ElqonteV de kai sunaxanteV thn ekklhsian, anhggeilan osa ekamen o QeoV di' autwn, kai oti hnoixen eiV ta eqnh quran pistewV.

28

Kai dietribon ekei ouk oligon kairon meta twn maqhtwn.

Acts 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: