Modern Greek Bible

Acts 12

Acts

Return to Index

Chapter 13

1

[] Hsan de en Antioceia en th uparcoush ekklhsia profhtai tineV kai didaskaloi, o BarnabaV kai Sumewn o kaloumenoV Niger, kai LoukioV o KurhnaioV, kai Manahn o sunanatrafeiV meta tou Hrwdou tou tetrarcou, kai o SauloV.

2

Kai enw uphretoun eiV ton Kurion kai enhsteuon, eipe to Pneuma to Agion× Cwrisate eiV eme ton Barnaban kai ton Saulon dia to ergon, eiV to opoion prosekalesa autouV.

3

Tote afou enhsteusan kai proseuchqhsan kai epeqesan taV ceiraV ep' autouV, apesteilan.

4

[] Outoi loipon pemfqenteV upo tou PneumatoV tou Agiou, katebhsan eiV thn Seleukeian kai ekeiqen apepleusan eiV thn Kupron,

5

kai ote hlqon eiV thn Salamina, ekhrutton ton logon tou Qeou en taiV sunagwgaiV twn Ioudaiwn× eicon de kai ton Iwannhn uphrethn.

6

Kai afou dihlqon thn nhson mecri thV Pafou, euron tina magon yeudoprofhthn Ioudaion onomazomenon Barihsoun,

7

ostiV hto meta tou anqupatou Sergiou Paulou, androV sunetou. OutoV proskalesaV ton Barnaban kai Saulon, ezhthse na akoush ton logon tou Qeou×

8

anqistato de eiV autouV ElumaV o magoV, dioti outw meqermhneuetai to onoma autou, zhtwn na apotreyh ton anqupaton apo thV pistewV.

9

Plhn o SauloV, o kai PauloV, plhsqeiV PneumatoV Agiou kai atenisaV eiV auton,

10

eipen× W plhrhV pantoV dolou kai pashV radiourgiaV, uie tou diabolou, ecqre pashV dikaiosunhV, den qeleiV pausei diastrefwn taV euqeiaV odouV tou Kuriou;

11

Kai twra idou, ceir tou Kuriou einai kata sou, kai qeleiV eisqai tufloV, mh blepwn ton hlion mecri kairou. Kai pareuquV epepesen ep' auton amaurwsiV kai skotoV, kai peristrefomenoV ezhtei ceiragwgouV.

12

Tote idwn o anqupatoV to gegonoV episteusen, ekplhttomenoV eiV thn didachn tou Kuriou.

13

ApopleusanteV de apo thV Pafou o PauloV kai oi peri auton hlqon eiV thn Perghn thV PamfuliaV× o de IwannhV, cwrisqeiV ap' autwn, upestreyen eiV ta Ierosoluma.

14

[] Autoi de perasanteV apo thV PerghV, efqasan eiV Antioceian thV PisidiaV, kai eiselqonteV eiV thn sunagwghn th hmera tou sabbatou ekaqhsan.

15

Kai meta thn anagnwsin tou nomou kai twn profhtwn apesteilan eiV autouV oi arcisunagwgoi, legonteV× AndreV adelfoi, ean echte logon tina protrophV eiV ton laon, legete.

16

ShkwqeiV de o PauloV kai seisaV thn ceira, eipen× AndreV Israhlitai kai oi foboumenoi ton Qeon, akousate.

17

O QeoV tou laou toutou Israhl exelexe touV pateraV hmwn kai uywse ton laon paroikounta en gh Aiguptou, kai meta bracionoV uyhlou exhgagen autouV ex authV,

18

kai ewV tessarakonta eth upefere touV tropouV autwn en th erhmw,

19

kai afou katestreyen epta eqnh en gh Canaan, diemerisen eiV autouV kata klhron thn ghn autwn.

20

Kai meta tauta wV tetrakosia kai penthkonta peripou eth edwken eiV autouV kritaV ewV Samouhl tou profhtou.

21

Kai epeita ezhthsan basilea, kai edwken eiV autouV o QeoV ton Saoul, uion tou KiV, andra ek thV fulhV Beniamin, tessarakonta eth×

22

kai metasthsaV auton, anesthsen eiV autouV basilea ton Dabid, peri tou opoiou kai eipe marturhsaV× Euron Dabid ton tou Iessai, andra kata thn kardian mou, ostiV qelei kamei panta ta qelhmata mou.

23

Apo tou spermatoV toutou o QeoV kata thn epaggelian autou anesthsen eiV ton Israhl swthra ton Ihsoun,

24

afou o IwannhV pro thV eleusewV autou proekhruxe baptisma metanoiaV eiV panta ton laon tou Israhl.

25

Kai enw o IwannhV eteleione ton dromon autou, elege× Tina me stocazesqe oti eimai; den eimai egw, all' idou, ercetai met' eme ekeinoV, tou opoiou den eimai axioV na lusw to upodhma twn podwn.

26

AndreV adelfoi, uioi tou genouV tou Abraam kai oi en umin foboumenoi ton Qeon, proV esaV apestalh o logoV thV swthriaV tauthV.

27

Dioti oi katoikounteV en Ierousalhm kai oi arconteV autwn, mh gnwrisanteV touton mhde taV rhseiV twn profhtwn, taV anaginwskomenaV kata pan sabbaton, eplhrwsan autaV krinanteV touton,

28

kai mh euronteV mhdemian aitian qanatou, ezhthsan para tou Pilatou na qanatwqh.

29

Afou de eteleiwsan panta ta peri autou gegrammena, katabibasanteV auton apo tou xulou eqesan eiV mnhmeion.

30

O QeoV omwV anesthsen auton ek nekrwn×

31

ostiV efanh epi pollaV hmeraV eiV touV met' autou anabantaV apo thV GalilaiaV eiV Ierousalhm, oitineV einai martureV autou proV ton laon.

32

Kai hmeiV euaggelizomeqa proV esaV thn genomenhn eiV touV pateraV epaggelian,

33

oti tauthn o QeoV exeplhrwsen eiV hmaV ta tekna autwn, anasthsaV ton Ihsoun, wV einai gegrammenon kai en tw yalmw tw deuterw× UioV mou eisai su, egw shmeron se egennhsa.

34

Oti de anesthsen auton ek nekrwn, mh mellonta pleon na upostreyh eiV thn diafqoran, legei outwV, oti qelw saV dwsei ta eleh tou Dabid ta pista.

35

Dia touto kai en allw yalmw legei× Den qeleiV afhsei ton osion sou na idh diafqoran.

36

Dioti o men Dabid, afou uphrethse thn boulhn tou Qeou en th genea autou, ekoimhqh kai proseteqh eiV touV pateraV autou kai eide diafqoran×

37

ekeinoV omwV, ton opoion o QeoV anesthse, den eide diafqoran.

38

Estw loipon gnwston eiV esaV, andreV adelfoi, oti dia toutou khruttetai proV esaV afesiV amartiwn.

39

Kai apo pantwn, af' oswn den hdunhqhte dia tou nomou tou MwusewV na dikaiwqhte, dia toutou paV o pisteuwn dikaioutai.

40

Blepete loipon mh epelqh ef' umaV to lalhqen upo twn profhtwn×

41

Idete, oi katafronhtai, kai qaumasate kai afanisqhte, dioti ergon egw ergazomai en taiV hmeraiV umwn, ergon, eiV to opoion den qelete pisteusei, ean tiV dihghqh eiV esaV.

42

[] Enw de exhrconto ek thV sunagwghV twn Ioudaiwn, parekaloun ta eqnh na khrucqwsin eiV autouV oi logoi outoi to akolouqon sabbaton.

43

Kai afou eluqh h sunagwgh, polloi ek twn Ioudaiwn kai twn eusebwn proshlutwn hkolouqhsan ton Paulon kai ton Barnaban, oitineV lalounteV proV autouV, epeiqon autouV na emmenwsin eiV thn carin tou Qeou.

44

to de ercomenon sabbaton scedon olh h poliV sunhcqh dia na akouswsi ton logon tou Qeou.

45

IdonteV de oi Ioudaioi ta plh0h, eplhsqhaan fqonou kai hnantiounto eiV ta upo tou Paulou legomena, antilegonteV kai blasfhmounteV.

46

O PauloV de kai o BarnabaV, lalounteV meta parrhsiaV, eipon× EiV esaV prwton hto anagkaion na lalhqh o logoV tou Qeou× all' epeidh aporriptete auton kai den krinete eautouV axiouV thV aiwniou zwhV, idou, strefomeqa eiV ta eqnh×

47

dioti outw prosetaxen hmaV o KurioV, legwn× Se eqesa fwV twn eqnwn, dia na hsai proV swthrian ewV escatou thV ghV.

48

Kai oi eqnikoi akousanteV ecairon kai edoxazon ton logon tou Kuriou, kai episteusan osoi hsan wrismenoi dia thn aiwnion zwhn×

49

kai o logoV tou Kuriou diedideto di' olou tou topou.

50

Oi de Ioudaioi parekinhsan taV eulabeiV kai epishmouV gunaikaV kai touV prwtouV thV polewV kai dihgeiran diwgmon kata tou Paulou kai tou Barnaba, kai exebalon autouV apo twn oriwn autwn.

51

Ekeinoi de ektinaxanteV ton koniorton twn podwn autwn ep' autouV, hlqon eiV to Ikonion.

52

Kai oi maqhtai eplhrounto caraV kai PneumatoV Agiou.

Acts 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: