Modern Greek Bible

Acts 11

Acts

Return to Index

Chapter 12

1

[] Kat' ekeinon de ton kairon epeceirhsen HrwdhV o basileuV na kakopoihsh tinaV apo thV ekklhsiaV.

2

Efoneuse de dia macairaV Iakwbon ton adelfon tou Iwannou.

3

Kai idwn oti hto areston eiV touV IoudaiouV, proseqese na sullabh kai ton Petron× hsan de ai hmerai twn azumwn×

4

ton opoion kai piasaV ebalen eiV fulakhn, paradwsaV auton eiV tessaraV tetradaV stratiwtwn dia na fulattwsin auton, qelwn meta to pasca na parasthsh auton eiV ton laon.

5

[] O men loipon PetroV efulatteto en th fulakh× egineto de upo thV ekklhsiaV akatapaustoV proseuch proV ton Qeon uper autou.

6

Ote de emellen o HrwdhV na parasthsh auton, thn nukta ekeinhn o PetroV ekoimato metaxu duo stratiwtwn dedemenoV me duo aluseiV, kai fulakeV emprosqen thV quraV efulatton to desmwthrion.

7

Kai idou, aggeloV Kuriou hlqen exaifnhV kai fwV elamyen en tw oikhmati× ktuphsaV de thn pleuran tou Petrou exupnhsen auton, legwn× Shkwqhti tacewV. Kai epeson ai aluseiV autou ek twn ceirwn.

8

Kai eipen o aggeloV proV auton× Perizwsqhti kai upodhson ta sandalia sou. Kai ekamen outw. Kai legei proV auton× Foreson to imation sou kai akolouqei moi.

9

Kai exelqwn hkolouqei auton, kai den hxeuren oti to ginomenon dia tou aggelou hto alhqinon, all' enomizen oti blepei orama.

10

Afou de eperasan prwthn kai deuteran frouran, hlqon eiV thn pulhn thn sidhran thn ferousan eiV thn polin, htiV af' eauthV hnoicqh eiV autouV, kai exelqonteV dieperasan odon mian, kai euquV o aggeloV anecwrhsen ap' autou.

11

Kai o PetroV sunelqwn eiV eauton, eipe× Twra gnwrizw alhqwV oti KurioV exapesteile ton aggelon autou kai me hleuqerwsen ek thV ceiroV tou Hrwdou kai olhV thV elpidoV tou laou twn Ioudaiwn.

12

Kai afou eskefqh, hlqen eiV thn oikian MariaV thV mhtroV tou Iwannou tou eponomazomenou Markou, opou hsan ikanoi sunhqroismenoi kai proseucomenoi.

13

Ote de o PetroV ekrouse thn quran tou proauliou, proshlqe qerapaina onomazomenh Rodh, dia na akoush,

14

kai gnwrisasa thn fwnhn tou Petrou apo thV caraV den hnoixe thn pulhn, all' etrexe kai aphggeilen oti o PetroV istatai emprosqen thV pulhV.

15

Oi de eipon proV authn× ParafroneiV. Ekeinh omwV diiscurizeto oti outwV ecei. Oi de elegon× O aggeloV autou einai.

16

O de PetroV epemene krouwn. Kai anoixanteV eidon auton kai exeplaghsan.

17

Kai seisaV eiV autouV thn ceira dia na siwphswsi, dihghqh proV autouV pwV o KurioV exhgagen auton ek thV fulakhV, kai eipen× Apaggeilate tauta proV ton Iakwbon kai touV adelfouV. Kai exelqwn uphgen eiV allon topon.

18

Afou de exhmerwsen, hto tarach ouk oligh metaxu twn stratiwtwn ti ara egeinen o PetroV.

19

O de HrwdhV, afou ezhthsen auton kai den euren, anakrinaV touV fulakaV prosetaxe na qanatwqwsi, kai katabaV apo thV IoudaiaV eiV thn Kaisareian, dietriben ekei.

20

[] Hto de o HrwdhV sfodra wrgismenoV kata twn Turiwn kai Sidwniwn× hlqon de proV auton omoqumadon, kai peisanteV ton Blaston ton epi tou koitwnoV tou basilewV, ezhtoun eirhnhn, dioti o topoV autwn etrefeto apo tou basilikou.

21

Kai en hmera wrismenh enduqeiV o HrwdhV basilikhn stolhn kai kaqhsaV epi tou qronou, edhmhgorei proV autouV.

22

O de laoV epefwnei× Qeou fwnh kai ouci anqrwpou.

23

Kai pareuquV epataxen auton aggeloV Kuriou, dioti den edwke thn doxan eiV ton Qeon, kai genomenoV skwlhkobrwtoV exeyuchsen.

24

O de logoV tou Qeou huxane kai eplhquneto.

25

O de BarnabaV kai o SauloV upestreyan ex Ierousalhm afou exeplhrwsan thn diakonian autwn, paralabonteV meq' eautwn kai ton Iwannhn ton eponomasqenta Markon.

Acts 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: