Modern Greek Bible

Acts 10

Acts

Return to Index

Chapter 11

1

[] Hkousan de oi apostoloi kai oi adelfoi oi onteV en th Ioudaia oti kai ta eqnh edecqhsan ton logon tou Qeou.

2

Kai ote anebh o PetroV eiV Ierosoluma, efiloneikoun met' autou oi ek peritomhV,

3

legonteV oti EishlqeV proV anqrwpouV aperitmhtouV kai sunefageV met' autwn.

4

O de PetroV hrcise kai exeqete proV autouV ta genomena kata seiran, legwn×

5

Egw hmhn proseucomenoV en th polei Iopph, kai eidon orama en ekstasei, skeuoV ti katabainon wV sindona megalhn, htiV dedemenh apo twn tessarwn akrwn katebibazeto ek tou ouranou kai hlqe mecriV emou×

6

eiV thn opoian atenisaV parethroun kai eidon ta tetrapoda thV ghV kai ta qhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou.

7

Kai hkousa fwnhn legousan proV eme× ShkwqeiV, Petre, sfaxon kai fage.

8

Kai eipon× Mh genoito, Kurie, dioti ouden bebhlon h akaqarton eishlqe pote eiV to stoma mou.

9

Kai h fwnh moi apekriqh ek deuterou ek tou ouranou× Osa o QeoV ekaqarise, su mh lege bebhla.

10

Egeine de touto triV, kai palin anesurqhsan apanta eiV ton ouranon.

11

Kai idou, th auth wra treiV anqrwpoi efqasan eiV thn oikian, en h hmhn, apestalmenoi proV eme apo KaisareiaV.

12

Eipe de proV eme to Pneuma na upagw met' autwn, mhdolwV distazwn. Hlqon de met' emou kai oi ex outoi adelfoi, kai eishlqomen eiV ton oikon tou anqrwpou,

13

kai aphggeile proV hmaV pwV eide ton aggelon en tw oikw autou, oti estaqh kai eipe proV auton× Aposteilon anqrwpouV eiV Iopphn kai proskaleson ton Simwna ton eponomazomenon Petron,

14

ostiV qelei lalhsei proV se logouV, di' wn qeleiV swqh su kai paV o oikoV sou.

15

Kai enw hrcisa na lalw, to Pneuma to Agion ephlqen ep' autouV kaqwV kai ef' hmaV kat' arcaV.

16

Tote enequmhqhn ton logon tou Kuriou, oti elegen× IwannhV men ebaptisen en udati, seiV omwV qelete baptisqh en Pneumati Agiw.

17

Ean loipon o QeoV edwken eiV autouV thn ishn dwrean wV kai eiV hmaV, dioti episteusan eiV ton Kurion Ihsoun Criston, egw tiV hmhn wste na dunhqw na empodisw ton Qeon;

18

AkousanteV de tauta hsucasan kai edoxazon ton Qeon, legonteV× Kai eiV ta eqnh loipon edwken o QeoV thn metanoian eiV zwhn.

19

[] Oi men loipon diaskorpisqenteV ek tou diwgmou tou genomenou dia ton Stefanon, eperasan ewV FoinikhV kai Kuprou kai AntioceiaV, eiV mhdena khruttonteV ton logon, eimh monon eiV IoudaiouV.

20

Hsan de tineV ex autwn andreV Kuprioi kai Kurhnaioi, oitineV eiselqonteV eiV Antioceian, elaloun proV touV EllhnistaV, euaggelizomenoi ton Kurion Ihsoun.

21

Kai hto ceir Kuriou met' autwn, kai polu plhqoV pisteusanteV epestreyan eiV ton Kurion.

22

Hkousqh de o logoV peri autwn eiV ta wta thV ekklhsiaV thV en IerosolumoiV, kai exapesteilan ton Barnaban, dia na perash ewV AntioceiaV×

23

ostiV elqwn kai idwn thn carin tou Qeou, ecarh kai parekinei pantaV na emmenwsin en staqerothti kardiaV eiV ton Kurion,

24

epeidh hto anhr agaqoV kai plhrhV PneumatoV Agiou kai pistewV× kai proseteqh eiV ton Kurion plhqoV ikanon.

25

Tote exhlqen eiV Tarson o BarnabaV, dia na anazhthsh ton Saulon,

26

kai eurwn auton, eferen auton eiV Antioceian. Kai sunelqonteV eiV thn ekklhsian en oloklhron etoV edidaxan plhqoV ikanon, kai prwton en Antioceia wnomasqhsan oi maqhtai Cristianoi.

27

[] En ekeinaiV de taiV hmeraiV katebhsan apo Ierosolumwn profhtai eiV Antioceian×

28

shkwqeiV de eiV ex autwn onomati AgaboV, efanerwse dia tou PneumatoV oti emelle na geinh megalh peina kaq' olhn thn oikoumenhn× htiV kai egeinen epi Klaudiou KaisaroV.

29

Oqen oi maqhtai apefasisan, ekastoV autwn kata thn eautou katastasin, na pemywsi bohqeian proV touV adelfouV touV katoikountaV en th Ioudaia×

30

to opoion kai ekamon aposteilanteV authn proV touV presbuterouV dia ceiroV Barnaba kai Saulou.

Acts 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: