Modern Greek Bible

Acts 9

Acts

Return to Index

Chapter 10

1

[] Hto de tiV anqrwpoV en Kaisareia onomati KornhlioV, ekatontarcoV ek tou tagmatoV tou legomenou Italikou,

2

eusebhV kai foboumenoV ton Qeon meta pantoV tou oikou autou, ostiV kai ekamnen elehmosunaV eiV ton laon pollaV kai edeeto tou Qeou diapantoV×

3

outoV eide fanera di' oramatoV peri thn ennathn wran thV hmeraV aggelon tou Qeou, oti eishlqe proV auton kai eipe proV auton× Kornhlie.

4

O de atenisaV eiV auton kai emfoboV genomenoV, eipe× Ti einai, Kurie; Kai eipe proV auton× Ai proseucai sou kai ai elehmosunai sou anebhsan eiV mnhmosunon sou enwpion tou Qeou.

5

Kai twra pemyon eiV Iopphn anqrwpouV kai proskaleson ton Simwna, ostiV eponomazetai PetroV×

6

outoV xenizetai para tini Simwni bursodeyh, econti oikian plhsion thV qalasshV. OutoV qelei soi lalhsei ti prepei na kamnhV.

7

KaqwV de anecwrhsen o aggeloV o lalwn proV ton Kornhlion, efwnaxe duo ek twn uphretwn autou kai ena stratiwthn eusebh ek twn diamenontwn pantote plhsion autou,

8

kai dihghqeiV proV autouV ta panta, apesteilen autouV eiV thn Iopphn.

9

[] Th de epaurion, enw ekeinoi wdoiporoun kai eplhsiazon eiV thn polin, anebh o PetroV eiV to dwma dia na proseuchqh peri thn ekthn wran.

10

Kai peinasaV hqele na fagh× enw de htoimazon, ephlqen ep' auton ekstasiV,

11

kai qewrei ton ouranon anewgmenon kai katabainon ep' auton skeuoV ti wV sindona megalhn, to opoion hto dedemenon apo twn tessarwn akrwn kai katebibazeto epi thn ghn,

12

entoV tou opoiou uphrcon panta ta tetrapoda thV ghV kai ta qhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou.

13

Kai egeine fwnh proV auton× ShkwqeiV, Petre, sfaxon kai fage×

14

O de PetroV eipe× Mh genoito, Kurie× dioti oudepote efagon ouden bebhlon h akaqarton.

15

Kai palin ek deuterou egeine fwnh proV auton× Osa o QeoV ekaqarise, su mh lege bebhla.

16

Egeine de touto triV, kai palin anelhfqh to skeuoV eiV ton ouranon.

17

Enw de o PetroV hto en aporia kaq' eauton ti eshmaine to orama, to opoion eiden, idou, oi anqrwpoi oi apestalmenoi para tou Kornhliou erwthsanteV kai maqonteV thn oikian tou SimwnoV efqasan eiV thn pulhn,

18

kai fwnaxanteV hrwtwn an o Simwn o eponomazomenoV PetroV xenizetai entauqa.

19

[] Kai enw o PetroV dielogizeto peri tou oramatoV, eipe proV auton to Pneuma× Idou, treiV anqrwpoi se zhtousi×

20

shkwqeiV loipon katabhqi kai upage met' autwn, mhdolwV distazwn, dioti egw apesteila autouV.

21

KatabaV de o PetroV proV touV anqrwpouV touV apestalmenouV proV auton apo tou Kornhliou, eipen× Idou, egw eimai ekeinoV ton opoion zhteite× tiV h aitia dia thn opoian hlqete;

22

Oi de eipon× KornhlioV o ekatontarcoV, anhr dikaioV kai foboumenoV ton Qeon kai marturoumenoV upo olou tou eqnouV twn Ioudaiwn, dietacqh qeoqen upo agiou aggelou na se proskalesh eiV ton oikon autou kai na akoush logouV para sou.

23

ProskalesaV loipon autouV esw, efiloxenhse. Th de epaurion exhlqen o PetroV met' autwn, kai tineV twn adelfwn twn apo thV IopphV uphgon met' auton,

24

kai th epaurion eishlqon eiV thn Kaisareian. O de KornhlioV periemenen autouV, sugkalesaV touV suggeneiV autou kai touV oikeiouV filouV.

25

WV de eishlqen o PetroV, elqwn o KornhlioV eiV sunanthsin autou, epesen eiV touV podaV autou kai prosekunhsen.

26

All' o PetroV eshkwsen auton, legwn× Shkwqhti× kai egw autoV anqrwpoV eimai.

27

Kai sunomilwn met' autou eishlqe kai euriskei sunhgmenouV pollouV,

28

kai eipe proV autouV× SeiV exeurete oti einai asugcwrhton eiV anqrwpon Ioudaion na sunanastrefhtai h na plhsiazh eiV allofulon× o QeoV omwV edeixen eiV eme na mh legw mhdena anqrwpon bebhlon h akaqarton×

29

oqen kai prosklhqeiV hlqon cwriV antilogiaV. Erwtw loipon dia tina logon me prosekalesate;

30

Kai o KornhlioV eipe× Apo tessarwn hmerwn hmhn nhsteuwn mecri thV wraV tauthV, kai thn ennathn wran proshucomhn en tw oikw mou× kai idou, estaqh enwpion mou anhr me endumata lampra,

31

kai legei× Kornhlie, eishkousqh h proseuch sou kai ai elehmosunai sou emnhmoneuqhsan enwpion tou Qeou.

32

Pemyon loipon eiV Iopphn kai proskaleson ton Simwna, ostiV eponomazetai PetroV× outoV xenizetai en th oikia SimwnoV tou bursodeyou plhsion thV qalasshV× ostiV elqwn qelei soi lalhsei.

33

EuquV loipon epemya proV se, kai su ekameV kala oti hlqeV. Twra loipon hmeiV panteV paristameqa enwpion tou Qeou, dia na akouswmen panta osa prosetacqhsan eiV se upo tou Qeou.

34

[] Tote o PetroV anoixaV to stoma eipen× Ep' alhqeiaV gnwrizw oti den einai proswpolhpthV o QeoV,

35

all' en panti eqnei, ostiV fobeitai auton kai ergazetai dikaiosunhn, einai dektoV eiV auton.

36

Ton logon, ton opoion apesteile proV touV uiouV Israhl euaggelizomenoV eirhnhn dia Ihsou Cristou× outoV einai o KurioV pantwn×

37

ton logon touton seiV exeurete, ostiV ekhrucqh kaq' olhn thn Ioudaian, arcisaV apo thV GalilaiaV, meta to baptisma, to opoion ekhruxen o IwannhV,

38

pwV o QeoV ecrise ton Ihsoun ton apo Nazaret me Pneuma Agion kai me dunamin, ostiV dihlqen euergetwn kai qerapeuwn pantaV touV katadunasteuomenouV upo tou diabolou, dioti o QeoV hto met' autou×

39

kai hmeiV eimeqa martureV pantwn osa ekame kai en th gh twn Ioudaiwn kai en Ierousalhm× ton opoion efoneusan kremasanteV epi xulou.

40

Touton o QeoV anesthse thn trithn hmeran kai ekamen auton na emfanisqh

41

ouci eiV panta ton laon, all' eiV marturaV touV prodiwrismenouV upo tou Qeou, eiV hmaV, oitineV sunefagomen kai sunepiomen met' autou, afou anesth ek nekrwn×

42

kai parhggeilen eiV hmaV na khruxwmen proV ton laon kai na marturhswmen oti autoV einai o wrismenoV upo tou Qeou krithV zwntwn kai nekrwn.

43

EiV touton panteV oi profhtai marturousin, oti dia tou onomatoV autou qelei labei afesin amartiwn paV o pisteuwn eiV auton.

44

[] Enw eti elalei o PetroV touV logouV toutouV, ephlqe to Pneuma to Agion epi pantaV touV akouontaV ton logon.

45

Kai exeplaghsan oi ek peritomhV pistoi, osoi hlqon meta tou Petrou, oti h dwrea tou Agiou PneumatoV execuqh kai epi ta eqnh×

46

dioti hkouon autouV lalountaV glwssaV kai megalunontaV ton Qeon. Tote apekriqh o PetroV×

47

MhpwV dunatai tiV na empodish to udwr, wste na mh baptisqwsin outoi, oitineV elabon to Pneuma to Agion kaqwV kai hmeiV;

48

Kai prosetaxen autouV na baptisqwsin eiV to onoma tou Kuriou. Tote parekalesan auton na diameinh hmeraV tinaV.

Acts 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: