Modern Greek Bible

Acts 7

Acts

Return to Index

Chapter 8

1

[] O de SauloV hto sumfwnoV eiV ton fonon autou. Kai egeinen en ekeinh th hmera diwgmoV megaV kata thV ekklhsiaV thV en IerosolumoiV kai panteV diesparhsan eiV touV topouV thV IoudaiaV kai SamareiaV, plhn twn apostolwn.

2

Eferan de ton Stefanon eiV ton tafon andreV eulabeiV kai ekamon qrhnon megan ep' auton.

3

O de SauloV ekakopoiei thn ekklhsian, embainwn eiV pasan oikian kai surwn andraV kai gunaikaV, parediden eiV thn fulakhn.

4

[] Oi men loipon diasparenteV dihlqon euaggelizomenoi ton logon.

5

O de FilippoV, katabaV eiV thn polin thV SamareiaV, ekhrutten eiV autouV ton Criston.

6

Kai oi ocloi proseicon omoqumadon eiV ta legomena upo tou Filippou, akouonteV kai bleponteV ta qaumata, ta opoia ekamne.

7

Dioti ek pollwn econtwn pneumata akaqarta exhrconto auta fwnazonta meta megalhV fwnhV, kai polloi paralutikoi kai cwloi eqerapeuqhsan,

8

kai egeine cara megalh en ekeinh th polei.

9

AnqrwpoV de tiV Simwn onomazomenoV prouphrcen en th polei, kamnwn mageiaV kai ekplhttwn ton laon thV SamareiaV, legwn eauton oti einai megaV tiV×

10

eiV ton opoion edidon prosochn panteV apo mikrou ewV megalou, legonteV× OutoV einai h dunamiV tou Qeou h megalh.

11

Edidon de prosochn eiV auton, dioti eicen ekplhxei autouV polun kairon me taV mageiaV.

12

Ote omwV episteusan eiV ton Filippon euaggelizomenon ta peri thV basileiaV tou Qeou kai tou onomatoV tou Ihsou Cristou, ebaptizonto andreV te kai gunaikeV.

13

O de Simwn kai autoV episteuse, kai baptisqeiV emene pantote meta tou Filippou, kai qewrwn shmeia kai qaumata megala ginomena exeplhtteto.

14

[] AkousanteV de oi apostoloi oi en IerosolumoiV oti h Samareia edecqh ton logon tou Qeou, apesteilan proV autouV ton Petron kai Iwannhn×

15

OitineV katabanteV proshuchqhsan peri autwn dia na labwsi Pneuma Agion×

16

dioti den eicen eti epipesei ep' oudena ex autwn, alla monon hsan bebaptismenoi eiV to onoma tou Kuriou Ihsou.

17

Tote epeqeton taV ceiraV ep' autouV, kai elambanon Pneuma Agion.

18

Idwn de o Simwn oti dia thV epiqesewV twn ceirwn twn apostolwn didetai to Pneuma to Agion, proseferen eiV autouV crhmata,

19

legwn× Dote kai eiV eme thn exousian tauthn, wste eiV ontina epiqesw taV ceiraV na lambanh Pneuma Agion.

20

Kai o PetroV eipe proV auton× to argurion sou aV hnai meta sou eiV apwleian, dioti enomisaV oti h dwrea tou Qeou apoktatai dia crhmatwn.

21

Su den eceiV merida oude klhron en tw logw toutw× dioti h kardia sou den einai euqeia enwpion tou Qeou.

22

Metanohson loipon apo thV kakiaV sou tauthV kai dehqhti tou Qeou, iswV sugcwrhqh eiV se h epinoia thV kardiaV sou×

23

epeidh se blepw oti eisai eiV colhn pikriaV kai desmon adikiaV.

24

ApokriqeiV de o Simwn, eipe× Dehqhte seiV uper emou proV ton Kurion, dia na mh elqh ep' eme mhden ex oswn eipete.

25

Ekeinoi loipon, afou emarturhsan kai elalhsan ton logon tou Kuriou, upestreyan eiV Ierousalhm, khruxanteV to euaggelion kai en pollaiV kwmaiV twn Samareitwn.

26

[] AggeloV de Kuriou elalhse proV ton Filippon, legwn× Shkwqhti kai upage proV meshmbrian eiV thn odon thn katabainousan apo Ierousalhm eiV Gazan× auth einai erhmoV.

27

Kai shkwqeiV uphge. Kai idou, anqrwpoV Aiqioy eunoucoV, arcwn thV KandakhV thV basilisshV twn Aiqiopwn, ostiV hto epi pantwn twn qhsaurwn authV, outoV eicen elqei dia na proskunhsh eiV Ierousalhm,

28

kai upestrefe kai kaqhmenoV epi thV amaxhV autou, aneginwske ton profhthn Hsaian.

29

Eipe de to Pneuma proV ton Filippon× Plhsiason kai proskollhqhti eiV thn amaxan tauthn.

30

Kai o FilippoV edrame plhsion kai hkousen auton anaginwskonta ton profhthn Hsaian kai eipen× Ara ge ginwskeiV a anaginwskeiV;

31

O de eipe× Kai pwV hqelon dunhqh, ean den me odhghsh tiV; Kai parekalese ton Filippon na anabh kai na kaqhsh met' autou.

32

To de cwrion thV grafhV, to opoion aneginwsken, hto touto. Eferqh wV probaton epi sfaghn× kai wV arnion emprosqen tou keirontoV auto afwnon, outw den anoigei to stoma autou.

33

En th tapeinwsei autou afhreqh h krisiV autou× thn de genean autou tiV qelei dihghqh; dioti shkonetai apo thV ghV h zwh autou.

34

ApokriqeiV de o eunoucoV proV ton Filippon, eipe× Parakalw se, peri tinoV legei touto o profhthV; peri eautou peri allou tinoV;

35

Kai anoixaV o FilippoV to stoma autou kai arcisaV apo thV grafhV tauthV, euhggelisato eiV auton ton Ihsoun.

36

Kai kaqwV exhkolouqoun thn odon, hlqon eiV to udwr, kai legei o eunoucoV× Idou udwr× ti me empodizei na baptisqw;

37

Kai o FilippoV eipen× Ean pisteuhV ex olhV thV kardiaV, dunasai. Kai apokriqeiV eipe× Pisteuw oti o IhsouV CristoV einai o UioV tou Qeou.

38

Kai prosetaxe na staqh h amaxa, kai katebhsan amfoteroi eiV to udwr, o FilippoV kai o eunoucoV, kai ebaptisen auton.

39

Ote de anebhsan ek tou udatoV, Pneuma Kuriou hrpase ton Filippon, kai den eiden auton pleon o eunoucoV× all' eporeueto thn odon autou cairwn.

40

O de FilippoV eureqh eiV Azwton, kai diercomenoV ekhrutten eiV pasaV taV poleiV, ewsou hlqen eiV Kaisareian.

Acts 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: