Modern Greek Bible

Acts 6

Acts

Return to Index

Chapter 7

1

[] Eipe de o arciereuV× Twonti outwV ecousi tauta;

2

O de eipen× AndreV adelfoi kai patereV, akousate. O QeoV thV doxhV efanh eiV ton patera hmwn Abraam ote hto en th Mesopotamia, prin katoikhsh en Carran,

3

kai eipe proV auton× Exelqe ek thV ghV sou kai ek thV suggeneiaV sou, kai elqe eiV ghn, thn opoian qelw soi deixei.

4

Tote exelqwn ek thV ghV twn Caldaiwn katwkhsen en Carran× kai ekeiqen meta ton qanaton tou patroV autou metwkisen auton eiV thn ghn tauthn, eiV thn opoian seiV katoikeite twra×

5

kai den edwken eiV auton klhronomian en auth oude bhma podoV, upesceqh de oti qelei dwsei authn kthma eiV authn kai eiV to sperma autou met' auton, enw den eice teknon.

6

Elalhse de proV auton o QeoV outwV, oti to sperma autou qelei eisqai paroikon en gh xenh, kai qelousi doulwsei auto kai kataqliyei tetrakosia eth×

7

kai to eqnoV, eiV to opoion qelousi doulwqh, egw qelw krinei, eipen o QeoV× kai meta tauta qelousin exelqei kai qelousi me latreusei en tw topw toutw.

8

Kai edwken eiV auton diaqhkhn peritomhV× kai outwV egennhse ton Isaak kai perietemen auton th ogdoh hmera, kai o Isaak egennhse ton Iakwb, kai o Iakwb touV dwdeka patriarcaV.

9

Kai oi patriarcai, fqonhsanteV ton Iwshf, epwlhsan eiV thn Aigupton. O QeoV omwV hto met' autou,

10

kai hleuqerwsen auton ek paswn twn qliyewn autou kai edwken eiV auton carin kai sofian enwpion Faraw tou basilewV thV Aiguptou, ostiV katesthsen auton kubernhthn epi thV Aiguptou kai olou tou oikou autou.

11

Hlqe de peina ef' olhn thn ghn thV Aiguptou kai Canaan kai qliyiV megalh, kai den euriskon trofaV oi patereV hmwn.

12

AkousaV de o Iakwb oti uphrce sitoV en Aiguptw, exapesteile prwthn foran touV pateraV hmwn×

13

kai en th deutera anegnwrisqh o Iwshf eiV touV adelfouV autou, kai efanerwqh eiV ton Faraw to genoV tou Iwshf.

14

AposteilaV de o Iwshf, ekalese proV eauton ton patera autou Iakwb kai pasan thn suggeneian autou ebdomhkonta pente yucaV.

15

Kai katebh o Iakwb eiV Aigupton kai eteleuthsen ekei autoV kai oi patereV hmwn,

16

kai metekomisqhsan eiV Sucem kai eteqhsan en tw mnhmati, to opoion hgorasen o Abraam me timhn arguriou para twn uiwn tou Emmwr patroV tou Sucem.

17

[] KaqwV de eplhsiazen o kairoV thV epaggeliaV, thn opoian wmosen o QeoV proV ton Abraam, huxhsen o laoV kai eplhqunqh en Aiguptw,

18

ewsou eshkwqh basileuV alloV, ostiV den hxeure ton Iwshf.

19

OutoV dolieuqeiV to genoV hmwn, kateqliye touV pateraV hmwn, wste na kamh na riptwntai ta brefh autwn, dia na mh zwogonwntai×

20

en toutw tw kairw egennhqh o MwushV, kai eice qeion kalloV× ostiV anetrafh treiV mhnaV en tw oikw tou patroV autou.

21

Afou de errifqh, anelaben auton h qugathr tou Faraw kai aneqreyen auton dia na hnai uioV authV.

22

Kai edidacqh o MwushV pasan thn sofian twn Aiguptiwn kai hto dunatoV en logoiV kai en ergoiV.

23

Enw de eteleione to tessarakoston etoV thV hlikiaV autou, hlqen eiV thn kardian autou na episkefqh touV adelfouV autou, touV uiouV Israhl.

24

Kai idwn tina adikoumenon, uperhspisqh auton kai ekamen ekdikhsin uper tou kataqlibomenou, pataxaV ton Aiguption.

25

Enomize de oti oi adelfoi autou hqelon nohsei oti o QeoV dia thV ceiroV autou didei eiV autouV swthrian× ekeinoi omwV den enohsan.

26

Thn de akolouqon hmeran efanh eiV autouV, enw emaconto, kai parekinhsen autouV eiV eirhnhn, eipwn× Anqrwpoi, adelfoi eisqe seiV× dia ti adikeite allhlouV;

27

O de adikwn ton plhsion apesprwxen auton, eipwn× TiV se katesthsen arconta kai dikasthn ef' hmaV;

28

MhpwV qeleiV su na me foneushV, kaq' on tropon efoneusaV cqeV ton Aiguption;

29

Tote o MwushV efuge dia ton logon touton kai egeine paroikoV en gh Madiam, opou egennhse duo uiouV.

30

[] Kai afou suneplhrwqhsan tessarakonta eth, efanh eiV auton aggeloV Kuriou en th erhmw tou orouV Sina en mesw flogoV kaiomenhV batou.

31

O de MwushV idwn eqaumase dia to orama× kai enw eplhsiaze dia na parathrhsh, hlqe fwnh Kuriou proV auton×

32

Egw eimai o QeoV twn paterwn sou, o QeoV tou Abraam kai o QeoV tou Isaak kai o QeoV tou Iakwb. EntromoV de genomenoV o MwushV, den etolma na parathrhsh.

33

Kai eipe proV auton o KurioV× Luson to upodhma twn podwn sou× dioti o topoV, epi tou opoiou istasai, einai gh agia.

34

Eidon, eidon thn talaipwrian tou laou mou tou en Aiguptw kai hkousa ton stenagmon autwn kai katebhn dia na eleuqerwsw autouV× kai twra elqe, qelw se aposteilei eiV Aigupton.

35

Touton ton Mwushn ton opoion hrnhqhsan eiponteV× TiV se katesthsen arconta kai dikasthn; touton o QeoV apesteilen archgon kai lutrwthn dia ceiroV tou aggelou tou fanentoV eiV auton en th batw.

36

OutoV exhgagen autouV, afou ekame terata kai shmeia en gh Aiguptou kai en th Eruqra qalassh kai en th erhmw tessarakonta eth.

37

OutoV einai o MwushV, ostiV eipe proV touV uiouV tou Israhl× profhthn ek twn adelfwn saV qelei saV anasthsei KurioV o QeoV saV, wV eme× autou qelete akousei.

38

OutoV einai ostiV en th ekklhsia en th erhmw estaqh meta tou aggelou tou lalountoV proV auton en tw orei Sina kai meta twn paterwn hmwn, kai parelabe logia zwopoia dia na dwsh eiV hmaV.

39

EiV ton opoion oi patereV hmwn den hqelhsan na upakouswsin, all' apebalon kai estrafhsan en taiV kardiaiV autwn eiV Aigupton

40

eiponteV proV ton Aarwn× Kame eiV hmaV qeouV, oitineV qelousi proporeuesqai hmwn× dioti outoV o MwushV, ostiV exhgagen hmaV ex Aiguptou, den exeuromen ti sunebh eiV auton.

41

Kai kateskeuasan moscon en taiV hmeraiV ekeinaiV kai proseferan qusian eiV to eidwlon kai eufrainonto eiV ta erga twn ceirwn autwn.

42

[] Oqen estrafh o QeoV kai paredwken autouV eiV to na latreuswsi thn stratian tou ouranou, kaqwV einai gegrammenon en tw bibliw twn profhtwn. MhpwV proseferate eiV eme sfagia kai qusiaV tessarakonta eth en th erhmw, oikoV Israhl;

43

Malista anelabete thn skhnhn tou Moloc kai to astron tou Qeou saV Remfan, touV tupouV, touV opoiouV ekamete dia na proskunhte autouV× dia touto qelw saV metoikisei epekeina thV BabulwnoV.

44

H skhnh tou marturiou hto meta twn paterwn hmwn en th erhmw, kaqwV dietaxen ekeinoV, ostiV elalei proV ton Mwushn, na kataskeuash authn kata ton tupon ton opoion eicen idei×

45

thn opoian kai paralabonteV oi patereV hmwn, eferan meta tou Ihsou eiV thn katakthqeisan ghn twn eqnwn, ta opoia o QeoV exwsen ap' emprosqen twn paterwn hmwn, ewV twn hmerwn tou Dabid×

46

ostiV eure carin enwpion tou Qeou kai huchqh na eurh katoikian dia ton Qeon tou Iakwb.

47

O Solomwn de wkodomhsen eiV auton oikon.

48

All' o UyistoV den katoikei en ceiropoihtoiV naoiV, kaqwV o profhthV legei×

49

O ouranoV einai qronoV mou, h de gh upopodion twn podwn mou× poion oikon qelete oikodomhsei di' eme, legei KurioV, h poioV o topoV thV anapausewV mou;

50

H ceir mou den ekame tauta panta;

51

[] Sklhrotrachloi kai aperitmhtoi thn kardian kai ta wta, seiV pantote antiferesqe kata tou PneumatoV tou Agiou× kaqwV oi patereV saV, outw kai seiV.

52

Tina twn profhtwn den ediwxan oi patereV saV; malista efoneusan ekeinouV, oitineV prokathggeilan peri thV eleusewV tou dikaiou, tou opoiou seiV egeinate twra prodotai kai foneiV×

53

oitineV elabete ton nomon ek diatagwn aggelwn kai den efulaxate.

54

[] AkouonteV de tauta, katekoptonto taV kardiaV autwn kai etrizon touV odontaV kat' autou.

55

O de StefanoV, plhrhV wn PneumatoV Agiou, atenisaV eiV ton ouranon, eide thn doxan tou Qeou kai ton Ihsoun istamenon ek dexiwn tou Qeou

56

kai eipen× Idou, qewrw touV ouranouV anewgmenouV kai ton Uion tou anqrwpou istamenon ek dexiwn tou Qeou.

57

Tote fwnaxanteV meta fwnhV megalhV, efraxan ta wta autwn kai wrmhsan omoqumadon ep' auton,

58

kai ekbalonteV exw thV polewV eliqoboloun. Kai oi martureV apeqesan ta imatia autwn eiV touV podaV neaniou tinoV onomazomenou Saulou.

59

Kai eliqoboloun ton Stefanon, epikaloumenon kai legonta× Kurie Ihsou, dexai to pneuma mou.

60

Kai gonatisaV efwnaxe meta fwnhV megalhV× Kurie, mh logariashV eiV autouV thn amartian tauthn. Kai touto eipwn ekoimhqh.

Acts 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: