Modern Greek Bible

Acts 5

Acts

Return to Index

Chapter 6

1

[] En de taiV hmeraiV tautaiV, ote eplhqunonto oi maqhtai, egeine goggusmoV twn Ellhnistwn kata twn Ebraiwn, oti ai chrai autwn parebleponto en th kaqhmerinh diakonia.

2

Tote oi dwdeka, proskalesanteV to plhqoV twn maqhtwn, eipon× Den einai prepon na afhswmen hmeiV ton logon tou Qeou kai na diakonwmen eiV trapezaV.

3

Skefqhte loipon, adelfoi, na eklexhte ex umwn epta andraV marturoumenouV, plhreiV PneumatoV Agiou kai sofiaV, touV opoiouV aV katasthswmen epi thV creiaV tauthV×

4

hmeiV de qelomen emmenei en th proseuch kai th diakonia tou logou.

5

Kai hresen o logoV enwpion pantoV tou plhqouV× kai exelexan ton Stefanon, andra plhrh pistewV kai PneumatoV Agiou, kai Filippon kai Procoron kai Nikanora kai Timwna kai Parmenan kai Nikolaon, proshluton Antiocea,

6

touV opoiouV esthsan enwpion twn apostolwn kai proseuchqenteV epeqesan ep' autouV taV ceiraV.

7

Kai o logoV tou Qeou huxane, kai eplhquneto o ariqmoV twn maqhtwn en Ierousalhm sfodra, kai polu plhqoV twn ierewn uphkouon eiV thn pistin.

8

[] O de StefanoV, plhrhV pistewV kai dunamewV, ekamne terata kai shmeia megala en tw law.

9

Kai eshkwqhsan tineV twn ek thV sunagwghV thV legomenhV Libertinwn kai Kurhnaiwn kai Alexandrewn kai twn apo KilikiaV kai AsiaV, filoneikounteV me ton Stefanon,

10

kai den hdunanto na antistaqwsin eiV thn sofian kai eiV to pneuma, me to opoion elalei.

11

Tote ebalon krufiwV anqrwpouV, legontaV oti hkousamen auton lalounta logia blasfhma kata tou MwusewV kai tou Qeou.

12

kai dihgeiran ton laon kai touV presbuterouV kai touV grammateiV, kai epelqonteV hrpasan auton kai eferan eiV to sunedrion,

13

kai esthsan marturaV yeudeiV, legontaV× O anqrwpoV outoV den pauei lalwn logia blasfhma kata tou agiou toutou topou kai tou nomou×

14

dioti hkousamen auton legonta, oti IhsouV o NazwraioV outoV qelei katalusei ton topon touton kai allaxei ta eqima, ta opoia paredwken eiV hmaV o MwushV.

15

Kai atenisanteV eiV auton panteV oi kaqhmenoi en tw sunedriw, eidon to proswpon autou wV proswpon aggelou.

Acts 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: