Modern Greek Bible

Acts 3

Acts

Return to Index

Chapter 4

1

[] Enw de autoi elaloun proV ton laon, hlqon ep' autouV oi iereiV kai o strathgoV tou ierou kai oi Saddoukaioi,

2

aganaktounteV dioti edidaskon ton laon kai ekhrutton dia tou Ihsou thn ek nekrwn anastasin×

3

kai epebalon ep' autouV taV ceiraV kai eqesan upo fulaxin ewV thV aurion, dioti hto hdh espera.

4

Polloi de twn akousantwn ton logon episteusan, kai egeinen o ariqmoV twn andrwn wV pente ciliadeV.

5

[] Kai th epaurion sunhcqhsan eiV thn Ierousalhm oi arconteV autwn kai oi presbuteroi kai oi grammateiV,

6

kai AnnaV o arciereuV kai KaiafaV kai IwannhV kai AlexandroV kai osoi hsan ek genouV arcieratikou.

7

Kai sthsanteV autouV eiV to meson, hrwtwn× Dia poiaV dunamewV h dia poiou onomatoV epraxate touto seiV;

8

Tote o PetroV, plhsqeiV PneumatoV Agiou, eipe proV autouV× ArconteV tou laou kai presbuteroi tou Israhl,

9

ean hmeiV anakrinwmeqa shmeron dia euergesian proV anqrwpon asqenounta, dia poiaV dunamewV outoV iatreuqh,

10

aV hnai gnwston eiV pantaV umaV kai eiV panta ton laon tou Israhl oti dia tou onomatoV tou Ihsou Cristou tou Nazwraiou, ton opoion seiV estaurwsate, ton opoion o QeoV anesthsen ek nekrwn, dia toutou paristatai outoV enwpion umwn ugihV.

11

OutoV einai o liqoV o exouqenhqeiV ef' umwn twn oikodomountwn, ostiV egeine kefalh gwniaV.

12

Kai den uparcei di' oudenoV allou h swthria× dioti oute onoma allo einai upo ton ouranon dedomenon metaxu twn anqrwpwn, dia tou opoiou prepei na swqwmen.

13

QewrounteV de thn parrhsian tou Petrou kai Iwannou, kai plhroforhqenteV oti einai anqrwpoi agrammatoi kai idiwtai, eqaumazon kai anegnwrizon autouV oti hsan meta tou Ihsou×

14

bleponteV de ton anqrwpon ton teqerapeumenon istamenon met' autwn, den eicon ouden na anteipwsi.

15

[] ProstaxanteV de autouV na apelqwsin exw tou sunedriou, sunebouleuqhsan proV allhlouV,

16

legonteV× Ti qelomen kamei eiV touV anqrwpouV toutouV; epeidh oti men egeine di' autwn gnwston qauma, einai faneron eiV pantaV touV katoikountaV thn Ierousalhm, kai den dunameqa na arnhqwmen touto×

17

alla dia na mh diadoqh perissoteron eiV ton laon, aV apeilhswmen autouV austhrwV na mh lalwsi pleon en tw onomati toutw proV mhdena anqrwpon.

18

Kai kalesanteV autouV, parhggeilan eiV autouV na mh lalwsi kaqolou mhde na didaskwsin en tw onomati tou Ihsou.

19

O de PetroV kai IwannhV apokriqenteV proV autouV, eipon× An hnai dikaion enwpion tou Qeou na akouwmen esaV mallon para ton Qeon, krinate.

20

Dioti hmeiV den dunameqa na mh lalwmen osa eidomen kai hkousamen.

21

Oi de, palin apeilhsanteV autouV apelusan, mh euriskonteV to pwV na timwrhswsin autouV, dia ton laon, dioti panteV edoxazon ton Qeon dia to gegonoV.

22

Epeidh o anqrwpoV, eiV ton opoion egeine to qauma touto thV qerapeiaV, hto perissoteron twn tessarakonta etwn.

23

[] Kai afou apeluqhsan, hlqon proV touV oikeiouV kai aphggeilan osa eipon proV autouV oi arciereiV kai oi presbuteroi.

24

Oi de akousanteV, omoqumadon uywsan thn fwnhn proV ton Qeon kai eipon× Despota, su eisai o QeoV, ostiV ekameV ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV,

25

ostiV eipaV dia stomatoV Dabid tou doulou sou× Dia ti efruaxan ta eqnh kai oi laoi emelethsan mataia;

26

parestaqhsan oi basileiV thV ghV kai oi arconteV sunhcqhsan omou kata tou Kuriou kai kata tou Cristou autou.

27

Dioti sunhcqhsan ep' alhqeiaV enantion tou agiou PaidoV sou Ihsou, ton opoion ecrisaV, kai o HrwdhV kai o PontioV PilatoV meta twn eqnwn kai twn lawn tou Israhl,

28

dia na kamwsin osa h ceir sou kai h boulh sou prowrise na geinwsi×

29

kai twra, Kurie, bleyon eiV taV apeilaV autwn kai doV eiV touV doulouV sou na lalwsi ton logon sou meta pashV parrhsiaV,

30

ekteinwn thn ceira sou eiV qerapeian kai ginomenwn shmeiwn kai terastiwn dia tou onomatoV tou agiou PaidoV sou Ihsou.

31

Meta de thn dehsin autwn eseisqh o topoV opou hsan sunhgmenoi, kai eplhsqhsan apanteV PneumatoV Agiou kai elaloun ton logon tou Qeou meta parrhsiaV.

32

[] Tou de plhqouV twn pisteusantwn h kardia kai h yuch hto mia, kai oude eiV elegen oti einai eautou ti ek twn uparcontwn autou all' eicon ta panta koina.

33

Kai meta dunamewV megalhV apedidon oi apostoloi thn marturian thV anastasewV tou Kuriou Ihsou, kai cariV megalh hto epi pantaV autouV.

34

Epeidh oude hto tiV metaxu autwn endehV× dioti osoi hsan kthtoreV agrwn h oikiwn, pwlounteV eferon taV timaV twn pwloumenwn

35

kai eqeton eiV touV podaV twn apostolwn× kai diemoirazeto eiV ekaston kata thn creian thn opoian eice.

36

Kai o IwshV, o eponomasqeiV upo twn apostolwn BarnabaV, to opoion meqermhneuomenon einai uioV parhgoriaV LeuithV, KuprioV to genoV,

37

ecwn agron epwlhse kai efere ta crhmata kai eqesen eiV touV podaV twn apostolwn.

Acts 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: