Modern Greek Bible

Acts 2

Acts

Return to Index

Chapter 3

1

[] Anebainon de omou o PetroV kai IwannhV eiV to ieron kata thn wran thV proseuchV thn ennathn.

2

Kai anqrwpoV tiV cwloV uparcwn ek koiliaV mhtroV autou ebastazeto, ton opoion eqeton kaq' hmeran proV thn quran tou ierou thn legomenhn Wraian, dia na zhth elehmosunhn para twn eisercomenwn eiV to ieron×

3

outoV idwn ton Petron kai Iwannhn mellontaV na eiselqwsin eiV to ieron, ezhtei na labh elehmosunhn.

4

AtenisaV de eiV auton o PetroV meta tou Iwannou, eipe× Bleyon eiV hmaV.

5

Kai ekeinoV eblepen autouV meta prosochV, prosmenwn na labh ti par' autwn.

6

O de PetroV eipen× Argurion kai crusion egw den ecw× all' o, ti ecw, touto soi didw× en tw onomati tou Ihsou Cristou tou Nazwraiou shkwqhti kai peripatei.

7

Kai piasaV auton apo thV dexiaV ceiroV eshkwse× kai pareuquV esterewqhsan ai baseiV kai ta sfura twn podwn autou,

8

kai anaphdhsaV estaqh orqioV kai periepatei, kai eishlqe met' autwn eiV to ieron peripatwn kai phdwn kai doxazwn ton Qeon.

9

Kai eiden auton paV o laoV peripatounta kai doxazonta ton Qeon×

10

kai egnwrizon auton oti outoV hto o kaqhmenoV dia elehmosunhn eiV thn Wraian pulhn tou ierou, kai eplhsqhsan apo qambouV kai ekstasewV dia to gegonoV eiV auton.

11

Kai enw o iatreuqeiV cwloV ekratei ton Petron kai Iwannhn, sunedrame proV autouV paV o laoV eiV thn stoan thn legomenhn SolomwntoV ekqamboi.

12

[] Idwn de o PetroV, apekriqh proV ton laon× AndreV Israhlitai, ti qaumazete dia touto, h ti atenizete eiV hmaV, wV ean ekamomen apo idiaV hmwn dunamewV h eusebeiaV na peripath autoV;

13

O QeoV tou Abraam kai Isaak kai Iakwb, o QeoV twn paterwn hmwn, edoxase ton Uion autou Ihsoun, ton opoion seiV paredwkate kai hrnhqhte auton enwpion tou Pilatou, enw ekeinoV ekrine na apolush auton.

14

SeiV omwV ton agion kai dikaion hrnhqhte, kai ezhthsate andra fonea na carisqh eiV esaV,

15

ton de archgon thV zwhV eqanatwsate, ton opoion o QeoV anesthsen ek nekrwn, tou opoiou hmeiV eimeqa martureV.

16

Kai dia thV eiV to onoma autou pistewV touton, ton opoion qewreite kai gnwrizete, to onoma autou esterewse, kai h pistiV h di' autou edwken eiV auton thn teleian tauthn ugeian enwpion pantwn umwn.

17

Kai twra, adelfoi, exeurw oti epraxate kata agnoian, kaqwV kai oi arconteV saV×

18

o de QeoV osa proeipe dia stomatoV pantwn twn profhtwn autou oti o CristoV emelle na paqh, exeplhrwsen outw.

19

Metanohsate loipon kai epistreyate, dia na exaleifqwsin ai amartiai saV, dia na elqwsi kairoi anayuchV apo thV parousiaV tou Kuriou,

20

kai aposteilh ton prokekhrugmenon eiV esaV Ihsoun Criston,

21

ton opoion prepei na decqh o ouranoV mecri twn kairwn thV apokatastasewV pantwn, osa elalhsen o QeoV ap' aiwnoV dia stomatoV pantwn twn agiwn autou profhtwn.

22

Dioti o MwushV eipe proV touV pateraV Oti KurioV o QeoV saV qelei anasthsei eiV esaV profhthn ek twn adelfwn saV wV eme× autou qelete akouei kata panta osa an lalhsh proV esaV.

23

Kai pasa yuch, htiV den akoush tou profhtou ekeinou, qelei exoloqreuqh ek tou laou.

24

Kai panteV de oi profhtai apo Samouhl kai twn kaqexhV, osoi elalhsan, proanhggeilan kai taV hmeraV tautaV.

25

SeiV eisqe uioi twn profhtwn kai thV diaqhkhV, thn opoian ekamen o QeoV proV touV pateraV hmwn, legwn proV ton Abraam× Kai en tw spermati sou qelousin euloghqh pasai ai fulai thV ghV.

26

ProV esaV prwton o QeoV anasthsaV ton Uion autou Ihsoun apesteilen auton dia na saV eulogh otan epistrefhte ekastoV apo twn ponhriwn umwn.

Acts 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: