Modern Greek Bible

Acts 1

Acts

Return to Index

Chapter 2

1

[] Kai ote hlqen h hmera thV PenthkosthV, hsan apanteV omoqumadon en tw autw topw.

2

Kai exaifnhV egeinen hcoV ek tou ouranou wV anemou biaiwV feromenou, kai egemisen olon ton oikon opou hsan kaqhmenoi×

3

kai efanhsan eiV autouV diamerizomenai glwssai wV puroV, kai ekaqhsen epi ena ekaston autwn,

4

kai eplhsqhsan apanteV PneumatoV Agiou, kai hrcisan na lalwsi xenaV glwssaV, kaqwV to Pneuma ediden eiV autouV na lalwsin.

5

[] Hsan de katoikounteV en Ierousalhm Ioudaioi, andreV eulabeiV apo pantoV eqnouV twn upo ton ouranon×

6

kai kaqwV egeinen h fwnh auth, sunhlqe to plhqoV kai sunetaracqh, dioti hkouon autouV eiV ekastoV lalountaV me thn idian autou dialekton.

7

Exeplhttonto de panteV kai eqaumazon, legonteV proV allhlouV× Idou, panteV outoi oi lalounteV den einai Galilaioi;

8

Kai pwV hmeiV akouomen ekastoV en th idia hmwn dialektw, en h egennhqhmen;

9

Parqoi kai Mhdoi kai Elamitai kai oi katoikounteV thn Mesopotamian, thn Ioudaian te kai Kappadokian, ton Ponton kai thn Asian,

10

thn Frugian te kai thn Pamfulian, thn Aigupton kai ta merh thV LibuhV thV kata thn Kurhnhn kai oi parepidhmounteV Rwmaioi, Ioudaioi te kai proshlutoi,

11

KrhteV kai ArabeV, akouomen autouV lalountaV en taiV glwssaiV hmwn ta megaleia tou Qeou.

12

Eqaumazon de panteV kai hporoun, alloV proV allon legonteV× Ti shmainei touto;

13

Alloi de cleuazonteV elegon oti einai mestoi apo glukun oinon.

14

[] StaqeiV de o PetroV meta twn endeka, uywse thn fwnhn autou kai elalhse proV autouV× AndreV Ioudaioi kai panteV oi katoikounteV thn Ierousalhm, touto aV hnai gnwston eiV esaV kai akousate touV logouV mou.

15

Dioti outoi den einai mequsmenoi, kaqwV seiV nomizete× dioti einai trith wra thV hmeraV×

16

alla touto einai to rhqen dia tou profhtou Iwhl×

17

Kai en taiV escataiV hmeraiV, legei o QeoV, Qelw ekceei apo tou PneumatoV mou epi pasan sarka, kai qelousi profhteusei oi uioi saV kai ai qugatereV saV, kai oi neaniskoi saV qelousin idei oraseiV, kai oi presbuteroi saV qelousin enupniasqh enupnia×

18

kai eti epi touV doulouV mou kai epi taV doulaV mou en taiV hmeraiV ekeinaiV qelw ekceei apo tou PneumatoV mou, kai qelousi profhteusei×

19

kai qelw deixei terata en tw ouranw anw kai shmeia epi thV ghV katw, aima kai pur kai atmida kapnou×

20

o hlioV qelei metastrafh eiV skotoV kai h selhnh eiV aima, prin elqh h hmera tou Kuriou h megalh kai epifanhV.

21

Kai paV ostiV an epikalesqh to onoma tou Kuriou, qelei swqh.

22

AndreV Israhlitai, akousate touV logouV toutouV× ton Ihsoun ton Nazwraion, andra apodedeigmenon proV esaV apo tou Qeou dia qaumatwn kai terastiwn kai shmeiwn, ta opoia o QeoV ekame di' autou en mesw umwn, kaqwV kai seiV exeurete,

23

touton labonteV paradedomenon kata thn wrismenhn boulhn kai prognwsin tou Qeou, dia ceirwn anomwn staurwsanteV eqanatwsate×

24

ton opoion o QeoV anesthse, lusaV taV wdinaV tou qanatou, dioti den hto dunaton na krathtai up' autou.

25

Epeidh o Dabid legei peri autou× Eblepon ton Kurion enwpion mou diapantoV, dioti einai ek dexiwn mou dia na mh saleuqw.

26

Dia touto eufranqh h kardia mou kai hgalliasen h glwssa mou× eti de kai h sarx mou qelei anapauqh ep' elpidi.

27

Dioti den qeleiV egkataleiyei thn yuchn mou en tw adh oude qeleiV afhsei ton osion sou na idh diafqoran.

28

EfanerwsaV eiV eme odouV zwhV, qeleiV me cortasei apo eufrosunhV dia tou proswpou sou.

29

AndreV adelfoi, dunamai na saV eipw meta parrhsiaV peri tou patriarcou Dabid oti kai eteleuthse kai etafh, kai to mnhma autou einai par' hmin mecri thV hmeraV tauthV.

30

Epeidh loipon hto profhthV kai hxeuren oti meq' orkou wmose proV auton o QeoV, oti ek tou karpou thV osfuoV autou qelei anasthsei kata sarka ton Criston dia na kaqish auton epi tou qronou autou,

31

proidwn elalhse peri thV anastasewV tou Cristou oti den egkateleifqh h yuch autou en tw adh oude h sarx autou eide diafqoran.

32

Touton ton Ihsoun anesthsen o QeoV, tou opoiou panteV hmeiV eimeqa martureV.

33

Afou loipon uywqh dia thV dexiaV tou Qeou kai elabe para tou PatroV thn epaggelian tou Agiou PneumatoV, execee touto, to opoion twra seiV blepete kai akouete.

34

Dioti o Dabid den anebh eiV touV ouranouV, legei omwV autoV, Eipen o KurioV proV ton Kurion mou, kaqou ek dexiwn mou,

35

ewsou qesw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou.

36

BebaiwV loipon aV exeurh paV o oikoV tou Israhl oti o QeoV Kurion kai Criston ekamen auton touton ton Ihsoun, ton opoion seiV estaurwsate.

37

[] Afou de hkousan tauta, hlqen eiV katanuxin h kardia autwn, kai eipon proV ton Petron kai touV loipouV apostolouV× Ti prepei na kamwmen, andreV adelfoi;

38

Kai o PetroV eipe proV autouV× Metanohsate, kai aV baptisqh ekastoV umwn eiV to onoma tou Ihsou Cristou eiV afesin amartiwn, kai qelete labei thn dwrean tou Agiou PneumatoV.

39

Dioti proV esaV einai h epaggelia kai proV ta tekna saV kai proV pantaV touV eiV makran, osouV an proskalesh KurioV o QeoV hmwn.

40

Kai me allouV pollouV logouV diemartureto kai proetrepe, legwn, Swqhte apo thV diestrammenhV tauthV geneaV.

41

Ekeinoi loipon meta caraV decqenteV ton logon autou ebaptisqhsan, kai proseteqhsan en ekeinh th hmera ewV treiV ciliadeV yucai.

42

[] Kai enemenon en th didach twn apostolwn kai en th koinwnia kai en th klasei tou artou kai en taiV proseucaiV.

43

Katelabe de pasan yuchn foboV, kai polla terastia kai shmeia eginonto dia twn apostolwn.

44

Kai panteV oi pisteuonteV hsan omou kai eicon ta panta koina,

45

kai ta kthmata kai ta uparconta autwn epwloun kai diemoirazon auta eiV pantaV, kaq' hn ekastoV eice creian.

46

Kai kaq' hmeran emmenonteV omoqumadon en tw ierw kai koptonteV ton arton kat' oikouV, metelambanon thn trofhn en agalliasei kai aplothti kardiaV,

47

doxologounteV ton Qeon kai euriskonteV carin enwpion olou tou laou. O de KurioV proseqete kaq' hmeran eiV thn ekklhsian touV swzomenouV.

Acts 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: