Modern Greek Bible

John 20

John

Return to Index

Chapter 21

1

[] Meta tauta efanerwsen eauton palin o IhsouV eiV touV maqhtaV epi thV qalasshV thV TiberiadoV× efanerwse de outwV.

2

Hsan omou Simwn PetroV kai QwmaV o legomenoV DidumoV kai Naqanahl o apo Kana thV GalilaiaV, kai oi uioi tou Zebedaiou kai alloi duo ek twn maqhtwn autou.

3

Legei proV autouV Simwn PetroV× Upagw na alieusw. Legousi proV auton× Ercomeqa kai hmeiV meta sou. Exhlqon kai anebhsan eiV to ploion euquV, kai kat' ekeinhn thn nukta den epiasan ouden.

4

Afou de egeinen hdh prwi, estaqh o IhsouV eiV ton aigialon× den egnwrizon omwV oi maqhtai oti einai o IhsouV.

5

Legei loipon proV autouV o IhsouV× Paidia, mhpwV ecete ti prosfagion; Apekriqhsan proV auton× Ouci.

6

O de eipe proV autouV× Riyate to diktuon eiV ta dexia merh tou ploiou kai qelete eurei. Erriyan loipon kai den hdunhqhsan pleon na surwsin auto apo tou plhqouV twn icquwn.

7

Legei loipon proV ton Petron o maqhthV ekeinoV, ton opoion hgapa o IhsouV× O KurioV einai. O de Simwn PetroV, akousaV oti einai o KurioV, ezwsqh to ependuma× dioti hto gumnoV× kai erriyen eauton eiV thn qalassan.

8

Oi de alloi maqhtai hlqon me to ploiarion× dioti den hsan makran apo thV ghV, all' ewV diakosiaV phcaV× suronteV to diktuon twn icquwn.

9

KaqwV loipon apebhsan eiV thn ghn, blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton.

10

Legei proV autouV o IhsouV× Ferete apo twn oyariwn, ta opoia epiasate twra.

11

Anebh Simwn PetroV kai esure to diktuon epi thV ghV, gemon icquwn megalwn ekaton penthkonta triwn× kai enw hsan tosoi, den escisqh to diktuon.

12

Legei proV autouV o IhsouV× Elqete, geumatisate. OudeiV omwV twn maqhtwn etolma na exetash auton, Su tiV eisai, exeuronteV oti einai o KurioV.

13

Ercetai loipon o IhsouV kai lambanei ton arton kai didei eiV autouV, kai to oyarion omoiwV.

14

Auth hto hdh trith fora, kaq' hn o IhsouV efanerwqh eiV touV maqhtaV autou, afou hgerqh ek nekrwn.

15

[] Afou loipon egeumatisan, legei proV ton Simwna Petron o IhsouV× Simwn Iwna, agapaV me perissoteron toutwn; Legei proV auton× Nai, Kurie, su exeureiV oti se agapw. Legei proV auton× Boske ta arnia mou.

16

Legei proV auton palin deuteran foran× Simwn Iwna, agapaV me; Legei proV auton× Nai, Kurie, su exeureiV oti se agapw. Legei proV auton× Poimaine ta probata mou.

17

Legei proV auton thn trithn foran× Simwn Iwna, agapaV me; Eluphqh o PetroV oti eipe proV auton thn trithn foran× AgapaV me; kai eipe proV auton× Kurie, su exeureiV ta panta, su gnwrizeiV oti se agapw. Legei proV auton o IhsouV× Boske ta probata mou.

18

AlhqwV, alhqwV soi legw, ote hso newteroV, ezwnnueV seauton kai periepateiV opou hqeleV× afou omwV ghrashV, qeleiV ekteinei taV ceiraV sou, kai alloV qelei se zwsei, kai qelei se ferei opou den qeleiV.

19

Eipe de touto deiknuwn me poion qanaton mellei na doxash ton Qeon. Kai touto eipwn legei proV auton× Akolouqei moi.

20

[] StrafeiV de o PetroV, blepei akolouqounta ton maqhthn, ton opoion hgapa o IhsouV, ostiV kai anepesen en tw deipnw epi to sthqoV autou kai eipe× Kurie, tiV einai o paradidwn se;

21

Touton idwn o PetroV legei proV ton Ihsoun× Kurie, outoV de ti;

22

Legei proV auton o IhsouV× Ean auton qelw na menh ewsou elqw, ti proV se; su akolouqei moi.

23

Diedoqh loipon o logoV outoV eiV touV adelfouV oti o maqhthV ekeinoV den apoqnhskei× o IhsouV omwV den eipe proV auton oti den apoqnhskei, all' ean qelw auton na menh ewsou elqw, ti proV se;

24

OutoV einai o maqhthV o marturwn peri toutwn kai grayaV tauta, kai exeuromen oti einai alhqhV h marturia autou.

25

Einai de kai alla polla osa ekamen o IhsouV, ta opoia ean grafqwsi kaq' en, oud' autoV o kosmoV nomizw qelei cwrhsei ta grafomena biblia. Amhn.

Acts 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: