Modern Greek Bible

John 19

John

Return to Index

Chapter 20

1

[] Thn de prwthn thV ebdomadoV Maria h Magdalhnh ercetai eiV to mnhmeion to prwi, enw eti hto skotoV, kai blepei ton liqon shkwmenon ek tou mnhmeiou.

2

Trecei loipon kai ercetai proV ton Simwna Petron kai proV ton allon maqhthn, ton opoion hgapa o IhsouV, kai legei proV autouV× Eshkwsan ton Kurion ek tou mnhmeiou, kai den exeuromen pou eqesan auton.

3

Exhlqe loipon o PetroV kai o alloV maqhthV kai hrconto eiV to mnhmeion.

4

Etrecon de oi duo omou× kai o alloV maqhthV proetrexe tacuteron tou Petrou kai hlqe prwtoV eiV to mnhmeion,

5

kai parakuyaV blepei keimena ta sabana, den eishlqen omwV.

6

Ercetai loipon o Simwn PetroV akolouqwn auton, kai eishlqen eiV to mnhmeion kai qewrei ta sabana keimena,

7

kai to soudarion, to opoion hto epi thV kefalhV autou, keimenon ouci omou me ta sabana, alla cwrista tetuligmenon eiV ena topon.

8

Tote loipon eishlqe kai o alloV maqhthV o elqwn prwtoV eiV to mnhmeion, kai eide kai episteuse×

9

dioti den enooun eti thn grafhn oti prepei autoV na anasthqh ek nekrwn.

10

Anecwrhsan loipon palin eiV ta idia oi maqhtai.

11

[] H de Maria istato plhsion tou mnhmeiou klaiousa exw. Enw loipon eklaien, ekuyen eiV to mnhmeion×

12

kai blepei duo aggelouV me leuka imatia kaqhmenouV, ena proV thn kefalhn kai ena proV touV podaV, ekei opou ekeito to swma tou Ihsou.

13

Kai legousi proV authn ekeinoi× Gunai, ti klaieiV; Legei proV autouV× Dioti eshkwsan ton Kurion mou, kai den exeurw pou eqesan auton.

14

Kai afou eipe tauta, estrafh eiV ta opisw kai qewrei ton Ihsoun istamenon, kai den hxeuren oti einai o IhsouV.

15

Legei proV authn o IhsouV× Gunai, ti klaieiV; tina zhteiV; Ekeinh nomizousa oti einai o khpouroV, legei proV auton× Kurie, ean su eshkwsaV auton, eipe moi pou eqesaV auton, kai egw qelw shkwsei auton.

16

Legei proV authn o IhsouV× Maria. Ekeinh strafeisa legei proV auton× Rabbouni, to opoion legetai, Didaskale.

17

Legei proV authn o IhsouV× Mh mou aptou× dioti den anebhn eti proV ton Patera mou. All' upage proV touV adelfouV mou kai eipe proV autouV× Anabainw proV ton Patera mou kai Patera saV kai Qeon mou kai Qeon saV.

18

Ercetai Maria h Magdalhnh kai apaggellei proV touV maqhtaV oti eide ton Kurion kai oti eipe tauta proV authn.

19

[] To esperaV loipon thV hmeraV ekeinhV thV prwthV thV ebdomadoV, enw ai qurai hsan kekleismenai, opou oi maqhtai hsan sunhgmenoi dia ton fobon twn Ioudaiwn, hlqen o IhsouV kai estaqh eiV to meson, kai legei proV autouV× Eirhnh umin.

20

Kai touto eipwn edeixen eiV autouV taV ceiraV kai thn pleuran autou. Ecarhsan loipon oi maqhtai idonteV ton Kurion.

21

Eipe de palin proV autouV o IhsouV× Eirhnh umin× kaqwV me apesteilen o Pathr, kai egw pempw esaV.

22

Kai touto eipwn, enefushse kai legei proV autouV× Labete Pneuma Agion.

23

An tinwn sugcwrhshte taV amartiaV, einai sugkecwrhmenai eiV autouV, an tinwn krathte, einai kekrathmenai.

24

QwmaV de, eiV ek twn dwdeka, o legomenoV DidumoV, den hto met' autwn ote hlqen o IhsouV.

25

Elegon loipon proV auton oi alloi maqhtai× Eidomen ton Kurion. O de eipe proV autouV× Ean den idw en taiV cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eiV ton tupon twn hlwn, kai balw thn ceira mou eiV thn pleuran autou, den qelw pisteusei.

26

[] Kai meq' hmeraV oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai QwmaV met' autwn. Ercetai o IhsouV, enw ai qurai hsan kekleismenai, kai estaqh eiV to meson kai eipen× Eirhnh umin.

27

Epeita legei proV ton Qwman× Fere ton daktulon sou edw kai ide taV ceiraV mou, kai fere thn ceira sou kai bale eiV thn pleuran mou, kai mh ginou apistoV alla pistoV.

28

Kai apekriqh o QwmaV kai eipe proV auton× O KurioV mou kai o QeoV mou.

29

Legei proV auton o IhsouV× Epeidh me eideV, Qwma, episteusaV× makarioi osoi den eidon kai episteusan.

30

Kai alla polla qaumata ekamen o IhsouV enwpion twn maqhtwn autou, ta opoia den einai gegrammena en tw bibliw toutw×

31

tauta de egrafhsan dia na pisteushte oti o IhsouV einai o CristoV o UioV tou Qeou, kai pisteuonteV na echte zwhn en tw onomati autou.

John 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: