Modern Greek Bible

John 18

John

Return to Index

Chapter 19

1

[] Tote loipon elaben o PilatoV ton Ihsoun kai emastigwse.

2

Kai oi stratiwtai, plexanteV stefanon ex akanqwn, eqesan epi thV kefalhV autou kai enedusan auton imation porfuroun

3

kai elegon× Caire basileu twn Ioudaiwn× kai edidon eiV auton rapismata.

4

Exhlqe de palin exw o PilatoV kai legei proV autouV× Idou, saV ferw auton exw, dia na gnwrishte oti ouden egklhma euriskw en autw.

5

Exhlqe loipon o IhsouV exw, forwn ton akanqinon stefanon kai to porfuroun imation, kai legei proV autouV o PilatoV× Ide o anqrwpoV.

6

Ote de eidon auton oi arciereiV kai oi uphretai, ekraugasan legonteV× Staurwson, staurwson auton. Legei proV autouV o PilatoV× Labete auton seiV kai staurwsate× dioti egw den euriskw en autw egklhma.

7

Apekriqhsan proV auton oi Ioudaioi× hmeiV nomon ecomen, kai kata ton nomon hmwn prepei na apoqanh, dioti ekamen eauton Uion tou Qeou.

8

Ote de hkousen o PilatoV touton ton logon, mallon efobhqh,

9

kai eishlqe palin eiV to praitwrion, kai legei proV ton Ihsoun× Poqen eisai su; O de IhsouV apokrisin den edwken eiV auton.

10

Legei loipon proV auton o PilatoV× ProV eme den laleiV; den exeureiV oti exousian ecw na se staurwsw kai exousian ecw na se apolusw;

11

Apekriqh o IhsouV× Den eiceV oudemian exousian kat' emou, ean den soi hto dedomenon anwqen× dia touto o paradidwn me eiV se ecei megalhteran amartian.

12

Ektote ezhtei o PilatoV na apolush auton× oi Ioudaioi omwV ekrazon, legonteV× Ean touton apolushV, den eisai filoV tou KaisaroV. PaV ostiV kamnei eauton basilea antilegei eiV ton Kaisara.

13

O PilatoV loipon, akousaV touton ton logon, eferen exw ton Ihsoun kai ekaqhsen epi tou bhmatoV eiV ton topon legomenon Liqostrwton, Ebraisti de Gabaqqa.

14

Hto de paraskeuh tou pasca kai wra peripou ekth× kai legei proV touV IoudaiouV× Idou o basileuV saV.

15

Oi de ekraugasan× Aron, aron, staurwson auton. Legei proV autouV o PilatoV× Ton basilea saV na staurwsw; Apekriqhsan oi arciereiV× Den ecomen basilea eimh Kaisara.

16

[] Tote loipon paredwken auton eiV autouV dia na staurwqh. Kai parelabon ton Ihsoun kai aphgagon×

17

kai bastazwn ton stauron autou, exhlqen eiV ton legomenon Kraniou topon, ostiV legetai Ebraisti Golgoqa,

18

opou estaurwsan auton kai met' autou allouV duo enteuqen kai enteuqen, meson de ton Ihsoun.

19

[] Egraye de kai titlon o PilatoV kai eqesen epi tou staurou× hto de gegrammenon× IhsouV o NazwraioV o BasileuV twn Ioudaiwn.

20

Kai touton ton titlon anegnwsan polloi twn Ioudaiwn, dioti hto plhsion thV polewV o topoV, opou estaurwqh o IhsouV× kai hto gegrammenon Ebraisti, Ellhnisti, Rwmaisti.

21

Elegon loipon proV ton Pilaton oi arciereiV twn Ioudaiwn× Mh grafe, O basileuV twn Ioudaiwn× all' oti ekeinoV eipe, BasileuV eimai twn Ioudaiwn.

22

Apekriqh o PilatoV× O gegrafa, gegrafa.

23

Oi stratiwtai loipon, afou estaurwsan ton Ihsoun, elabon ta imatia autou kai ekamon tessara meridia, eiV ekaston stratiwthn en meridion, kai ton citwna× hto de o citwn arrafoV, apo anwqen oloV ufantoV.

24

Eipon loipon proV allhlouV× AV mh sciswmen auton, all' aV riywmen lacnon peri autou tinoV qelei eisqai× dia na plhrwqh h grafh h legousa× Diemerisqhsan ta imatia mou eiV eautouV, Kai epi ton imatismon mou ebalon klhron× oi men loipon stratiwtai tauta ekamon.

25

Istanto de plhsion eiV ton stauron tou Ihsou h mhthr autou kai h adelfh thV mhtroV autou, Maria h gunh tou Klwpa kai Maria h Magdalhnh.

26

O IhsouV loipon, wV eide thn mhtera kai ton maqhthn paristamenon, ton opoion hgapa, legei proV thn mhtera autou× Gunai, idou o uioV sou.

27

Epeita legei proV ton maqhthn× Idou h mhthr sou. Kai ap' ekeinhV thV wraV elaben authn o maqhthV eiV thn oikian autou.

28

Meta touto ginwskwn o IhsouV oti panta hdh etelesqhsan dia na plhrwqh h grafh, legei× Diyw.

29

Ekeito de ekei aggeion plhreV oxouV× kai ekeinoi gemisanteV spoggon apo oxouV kai periqesanteV eiV usswpon proseferan eiV to stoma autou.

30

Ote loipon elabe to oxoV o IhsouV, eipe, Tetelestai× kai klinaV thn kefalhn paredwke to pneuma.

31

[] Oi de Ioudaioi, dia na mh meinwsin epi tou staurou ta swmata en tw sabbatw, epeidh hto paraskeuh× dioti hto megalh ekeinh h hmera tou sabbatou× parekalesan ton Pilaton dia na sunqlasqwsin autwn ta skelh, kai na shkwqwsin.

32

Hlqon loipon oi stratiwtai, kai tou men prwtou suneqlasan ta skelh kai tou allou tou sustaurwqentoV met' autou×

33

eiV de ton Ihsoun elqonteV, wV eidon auton hdh teqnhkota, den suneqlasan autou ta skelh,

34

all' eiV twn stratiwtwn ekenthse me logchn thn pleuran autou, kai euquV exhlqen aima kai udwr.

35

Kai o idwn marturei, kai alhqinh einai h marturia autou, kai ekeinoV exeurei oti alhqeian legei, dia na pisteushte seiV.

36

Dioti egeinan tauta, dia na plhrwqh h grafh, Ostoun autou den qelei suntrifqh.

37

Kai palin allh grafh legei× Qelousin epibleyei eiV ekeinon, ton opoion exekenthsan.

38

[] Meta de tauta Iwshf o apo ArimaqaiaV, ostiV hto maqhthV tou Ihsou, kekrummenoV omwV dia ton fobon twn Ioudaiwn, parekalese ton Pilaton na shkwsh to swma tou Ihsou× kai o PilatoV edwken adeian. Hlqe loipon kai eshkwse to swma tou Ihsou.

39

Hlqe de kai o NikodhmoV, ostiV eicen elqei proV ton Ihsoun dia nuktoV kat' arcaV, ferwn migma smurnhV kai alohV ewV ekaton litraV.

40

Elabon loipon to swma tou Ihsou kai edesan auto me sabana meta twn arwmatwn, kaqwV einai sunhqeia eiV touV IoudaiouV na entafiazwsin.

41

Hto de en tw topw opou estaurwqh khpoV, kai en tw khpw mnhmeion neon, eiV to opoion oudeiV eti eice teqh.

42

Ekei loipon eqesan ton Ihsoun dia thn paraskeuhn twn Ioudaiwn, dioti hto plhsion to mnhmeion.

John 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: