Modern Greek Bible

John 17

John

Return to Index

Chapter 18

1

[] Afou eipe tauta o IhsouV, exhlqe meta twn maqhtwn autou peran tou ceimarrou twn Kedrwn, opou hto khpoV, eiV ton opoion eishlqen autoV kai oi maqhtai autou.

2

Hxeure de ton topon kai IoudaV o paradidwn auton× dioti pollakiV sunhlqen ekei o IhsouV meta twn maqhtwn autou.

3

O IoudaV loipon, labwn to tagma kai ek twn arcierewn kai Farisaiwn uphretaV, ercetai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn.

4

O de IhsouV, exeurwn panta ta ercomena ep' auton, exhlqe kai eipe proV autouV× Tina zhteite;

5

Apekriqhsan proV auton× Ihsoun ton Nazwraion. Legei proV autouV o IhsouV× Egw eimai. Istato de met' autwn kai IoudaV o paradidwn auton.

6

KaqwV loipon eipe proV autouV oti egw eimai, apesurqhsan eiV ta opisw kai epeson camai.

7

Palin loipon hrwthsen autouV× Tina zhteite; Oi de eipon× Ihsoun ton Nazwraion.

8

Apekriqh o IhsouV× SaV eipon oti egw eimai. Ean loipon eme zhthte, afhsate toutouV na upagwsi×

9

dia na plhrwqh o logoV, ton opoion eipen, Oti ex ekeinwn touV opoiouV moi edwkaV, den apwlesa oudena.

10

Tote o Simwn PetroV ecwn macairan esuren authn kai ektuphse ton doulon tou arcierewV kai apekoyen autou to wtion to dexion× hto de to onoma tou doulou MalcoV.

11

Eipe loipon o IhsouV proV ton Petron× Bale thn macairan sou eiV thn qhkhn× to pothrion, to opoion moi edwken o Pathr, den qelw piei auto;

12

To tagma loipon kai o ciliarcoV kai oi uphretai twn Ioudaiwn sunelabon ton Ihsoun kai edesan auton,

13

[] kai eferan auton eiV ton Annan prwton× dioti hto penqeroV tou Kaiafa, ostiV hto arciereuV tou eniautou ekeinou.

14

Hto de o KaiafaV o sumbouleusaV touV IoudaiouV oti sumferei na apolesqh eiV anqrwpoV uper tou laou.

15

Hkolouqei de ton Ihsoun o Simwn PetroV kai o alloV maqhthV. O de maqhthV ekeinoV hto gnwstoV eiV ton arcierea kai eishlqe meta tou Ihsou eiV thn aulhn tou arcierewV.

16

O de PetroV istato exw plhsion thV quraV. Exhlqe loipon o maqhthV o alloV, ostiV hto gnwstoV eiV ton arcierea, kai wmilhsen eiV thn qurwron, kai eishgage ton Petron.

17

Legei loipon h doulh h qurwroV proV ton Petron× MhpwV kai su eisai ek twn maqhtwn tou anqrwpou toutou; Legei ekeinoV× Den eimai.

18

Istanto de oi douloi kai oi uphretai, oitineV eicon kamei anqrakian, dioti hto yucoV, kai eqermainonto× kai met' autwn istato o PetroV kai eqermaineto.

19

O arciereuV loipon hrwthse ton Ihsoun peri twn maqhtwn autou kai peri thV didachV autou.

20

Apekriqh proV auton o IhsouV× Egw parrhsia elalhsa eiV ton kosmon× egw pantote edidaxa en th sunagwgh kai en tw ierw, opou oi Ioudaioi sunercontai pantote, kai en kruptw den elalhsa ouden.

21

Ti me erwtaV; erwthson touV akousantaV, ti elalhsa proV autouV× idou, outoi exeurousin osa eipon egw.

22

Ote de eipe tauta, eiV twn uphretwn istamenoV plhsion edwke rapisma eiV ton Ihsoun, eipwn× OutwV apokrinesai proV ton arcierea;

23

Apekriqh proV auton o IhsouV× Ean kakwV elalhsa, marturhson peri tou kakou× ean de kalwV, ti me dereiV;

24

Eice de aposteilei auton o AnnaV dedemenon proV Kaiafan ton arcierea.

25

O de Simwn PetroV istato kai eqermaineto× eipon loipon proV auton× MhpwV kai su ek twn maqhtwn autou eisai; Hrnhqh ekeinoV kai eipe× Den eimai.

26

Legei eiV ek twn doulwn tou arcierewV, ostiV hto suggenhV ekeinou, tou opoiou o PetroV apekoye to wtion× Den se eidon egw en tw khpw met' autou;

27

Palin loipon hrnhqh o PetroV, kai euquV efwnaxen o alektwr.

28

[] Ferousi loipon ton Ihsoun apo tou Kaiafa eiV to praitwrion× hto de prwi× kai autoi den eishlqon eiV to praitwrion, dia na mh mianqwsin, alla dia na fagwsi to pasca.

29

Exhlqe loipon o PilatoV proV autouV kai eipe× Tina kathgorian ferete kata tou anqrwpou toutou;

30

Apekriqhsan kai eipon proV auton× Ean outoV den hto kakopoioV, den hqelomen soi paradwsei auton.

31

Eipe loipon proV autouV o PilatoV× Labete auton seiV kai kata ton nomon saV krinate auton. Eipon de proV auton oi Ioudaioi× hmeiV den ecomen exousian na qanatwswmen oudena.

32

Dia na plhrwqh o logoV tou Ihsou, ton opoion eipe, deiknuwn me poion qanaton emelle na apoqanh.

33

Eishlqe palin eiV to praitwrion o PilatoV kai efwnaxe ton Ihsoun kai eipe proV auton× Su eisai o basileuV twn Ioudaiwn;

34

Apekriqh proV auton o IhsouV× Af' eautou legeiV su touto, h alloi soi eipon peri emou;

35

Apekriqh o PilatoV× MhpwV egw eimai IoudaioV; to eqnoV to idikon sou kai oi arciereiV se paredwkan eiV eme× ti ekameV;

36

Apekriqh o IhsouV× H basileia h emh den einai ek tou kosmou toutou× ean h basileia h emh hto ek tou kosmou toutou, oi uphretai mou hqelon agwnizesqai, dia na mh paradwqw eiV touV IoudaiouV× twra de h basileia h emh den einai enteuqen.

37

Kai o PilatoV eipe proV auton× Loipon basileuV eisai su; Apekriqh o IhsouV× Su legeiV oti basileuV eimai egw. Egw dia touto egennhqhn kai dia touto hlqon eiV ton kosmon, dia na marturhsw eiV thn alhqeian. PaV ostiV einai ek thV alhqeiaV akouei thn fwnhn mou.

38

Legei proV auton o PilatoV× Ti einai alhqeia; Kai touto eipwn, palin exhlqe proV touV IoudaiouV kai legei proV autouV× Egw den euriskw ouden egklhma en autw×

39

einai de sunhqeia eiV esaV na saV apolusw ena en tw pasca× qelete loipon na saV apolusw ton basilea twn Ioudaiwn;

40

Palin loipon ekraugasan panteV, legonteV× Mh touton, alla ton Barabban. Hto de o BarabbaV lhsthV.

John 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: