Modern Greek Bible

John 16

John

Return to Index

Chapter 17

1

[] Tauta elalhsen o IhsouV, kai uywse touV ofqalmouV autou eiV ton ouranon kai eipe× Pater, hlqen h wra× doxason ton Uion sou, dia na se doxash kai o UioV sou,

2

kaqwV edwkaV eiV auton exousian pashV sarkoV, dia na dwsh zwhn aiwnion eiV pantaV osouV edwkaV eiV auton.

3

Auth de einai h aiwnioV zwh, to na gnwrizwsi se ton monon alhqinon Qeon kai ton opoion apesteilaV Ihsoun Criston.

4

Egw se edoxasa epi thV ghV, to ergon eteleiwsa, to opoion moi edwkaV dia na kamw×

5

kai twra doxason me su, Pater, plhsion sou me thn doxan, thn opoian eicon para soi prin geinh o kosmoV.

6

[] Efanerwsa to onoma sou eiV touV anqrwpouV, touV opoiouV moi edwkaV ek tou kosmou. Idikoi sou hsan kai eiV eme edwkaV autouV, kai ton logon sou efulaxan.

7

Twra egnwrisan oti panta osa moi edwkaV para sou einai×

8

dioti touV logouV, touV opoiouV moi edwkaV, edwka eiV autouV, kai autoi edecqhsan kai egnwrisan alhqwV oti para sou exhlqon, kai episteusan oti su me apesteilaV.

9

Egw peri autwn parakalw× den parakalw peri tou kosmou, alla peri ekeinwn, touV opoiouV moi edwkaV, dioti idikoi sou einai.

10

Kai ta ema panta sa einai kai ta sa ema, kai edoxasqhn en autoiV.

11

[] Kai den eimai pleon en tw kosmw, all' outoi einai en tw kosmw, kai egw ercomai proV se. Pater agie, fulaxon autouV en tw onomati sou, touV opoiouV moi edwkaV, dia na hnai en kaqwV hmeiV.

12

Ote hmhn met' autwn en tw kosmw, egw efulatton autouV en tw onomati sou× ekeinouV touV opoiouV moi edwkaV efulaxa, kai oudeiV ex autwn apwlesqh eimh o uioV thV apwleiaV, dia na plhrwqh h grafh.

13

Twra de ercomai proV se, kai tauta lalw en tw kosmw dia na ecwsi thn caran mou plhrh en eautoiV.

14

Egw edwka eiV autouV ton logon sou, kai o kosmoV emishsen autouV, dioti den einai ek tou kosmou, kaqwV egw den eimai ek tou kosmou.

15

Den parakalw na shkwshV autouV ek tou kosmou, alla na fulaxhV autouV ek tou ponhrou.

16

Ek tou kosmou den einai, kaqwV egw den eimai ek tou kosmou.

17

[] Agiason autouV en th alhqeia sou× o logoV o idikoV sou einai alhqeia.

18

KaqwV eme apesteilaV eiV ton kosmon, kai egw apesteila autouV eiV ton kosmon×

19

kai uper autwn egw agiazw emauton, dia na hnai kai autoi hgiasmenoi en th alhqeia.

20

[] Kai den parakalw monon peri toutwn, alla kai peri twn pisteusontwn eiV eme dia tou logou autwn×

21

dia na hnai panteV en, kaqwV su, Pater, eisai en emoi kai egw en soi, na hnai kai autoi en hmin en, dia na pisteush o kosmoV oti su me apesteilaV.

22

Kai egw thn doxan thn opoian moi edwkaV edwka eiV autouV, dia na hnai en kaqwV hmeiV eimeqa en,

23

egw en autoiV kai su en emoi, dia na hnai teteleiwmenoi eiV en, kai na gnwrizh o kosmoV oti su me apesteilaV kai hgaphsaV autouV kaqwV eme hgaphsaV.

24

[] Pater, ekeinouV touV opoiouV moi edwkaV, qelw, opou eimai egw, na hnai kai ekeinoi met' emou, dia na qewrwsi thn doxan mou, thn opoian moi edwkaV, dioti me hgaphsaV pro katabolhV kosmou.

25

Pater dikaie, kai o kosmoV den se egnwrisen, egw de se egnwrisa, kai outoi egnwrisan oti su me apesteilaV.

26

Kai efanerwsa eiV autouV to onoma sou kai qelw fanerwsei, dia na hnai h agaph, me thn opoian me hgaphsaV, en autoiV, kai egw en autoiV.

John 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: