Modern Greek Bible

John 14

John

Return to Index

Chapter 15

1

[] Egw eimai h ampeloV h alhqinh, kai o Pathr mou einai o gewrgoV.

2

Pan klhma en emoi me feron karpon, ekkoptei auto, kai pan to feron karpon, kaqarizei auto, dia na ferh pleioteron karpon.

3

Twra seiV eisqe kaqaroi dia ton logon ton opoion elalhsa proV esaV.

4

Meinate en emoi, kai egw en umin. KaqwV to klhma den dunatai na ferh karpon af' eautou, ean den meinh en th ampelw, outwV oude seiV, ean den meinhte en emoi.

5

Egw eimai h ampeloV, seiV ta klhmata. O menwn en emoi kai egw en autw, outoV ferei karpon polun, dioti cwriV emou den dunasqe na kamhte ouden.

6

Ean tiV den meinh en emoi, riptetai exw wV to klhma kai xhrainetai, kai sunagousin auta kai riptousin eiV to pur, kai kaiontai.

7

Ean meinhte en emoi kai oi logoi mou meinwsin en umin, qelete zhtei o, ti an qelhte, kai qelei geinei eiV esaV.

8

En toutw doxazetai o Pathr mou, eiV to na ferhte karpon polun× kai outw qelete eisqai maqhtai mou.

9

[] KaqwV eme hgaphsen o Pathr, kai egw hgaphsa esaV× meinate en th agaph mou.

10

Ean taV entolaV mou fulaxhte, qelete meinei en th agaph mou, kaqwV egw efulaxa taV entolaV tou PatroV mou kai menw en th agaph autou.

11

Tauta elalhsa proV esaV dia na meinh en umin h cara mou kai h cara umwn na hnai plhrhV.

12

Auth einai h entolh mou, na agapate allhlouV, kaqwV saV hgaphsa.

13

Megalhteran tauthV agaphn den ecei oudeiV, tou na balh tiV thn yuchn autou uper twn filwn autou.

14

SeiV eisqe filoi mou, ean kamnhte osa egw saV paraggellw.

15

Den saV legw pleon doulouV, dioti o douloV den exeurei ti kamnei o kurioV autou× esaV de eipon filouV, dioti panta osa hkousa para tou PatroV mou, efanerwsa eiV esaV.

16

SeiV den exelexate eme, all' egw exelexa esaV, kai saV dietaxa dia na upaghte seiV kai na kamhte karpon, kai o karpoV saV na menh, wste, o, ti an zhthshte para tou PatroV en tw onomati mou, na saV dwsh auto.

17

Tauta saV paraggellw, na agapate allhlouV.

18

[] Ean o kosmoV saV mish, exeurete oti eme proteron umwn emishsen.

19

Ean hsqe ek tou kosmou, o kosmoV hqelen agapa to idikon tou× epeidh omwV den eisqe ek tou kosmou, all' egw saV exelexa ek tou kosmou, dia touto saV misei o kosmoV.

20

Enqumeisqe ton logon, ton opoion egw eipon proV esaV× Den einai douloV megalhteroV tou kuriou autou. Ean eme ediwxan, kai saV qelousi diwxei× ean ton logon mou efulaxan, kai ton umeteron qelousi fulaxei.

21

Alla tauta panta qelousi kamei eiV esaV dia to onoma mou, dioti den exeurousi ton pemyanta me.

22

Ean den hlqon kai elalhsa proV autouV, amartian den hqelon ecei× twra omwV den ecousi profasin peri thV amartiaV autwn.

23

O miswn eme kai ton Patera mou misei.

24

Ean den ekamon metaxu autwn ta erga, ta opoia oudeiV alloV ekamen, amartian den hqelon ecei× alla twra kai eidon kai emishsan kai eme kai ton Patera mou.

25

Alla touto egeine dia na plhrwqh o logoV, o gegrammenoV en tw nomw autwn, Oti emishsan me dwrean.

26

[] Otan omwV elqh o ParaklhtoV, ton opoion egw qelw pemyei proV esaV para tou PatroV, to Pneuma thV alhqeiaV, to opoion ekporeuetai para tou PatroV, ekeinoV qelei marturhsei peri emou.

27

Alla kai seiV martureite, dioti ap' archV met' emou eisqe.

John 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: