Modern Greek Bible

John 12

John

Return to Index

Chapter 13

1

[] Pro de thV eorthV tou pasca exeurwn o IhsouV oti hlqen h wra autou dia na metabh ek tou kosmou toutou proV ton Patera, agaphsaV touV idikouV tou touV en tw kosmw, mecri telouV hgaphsen autouV.

2

Kai afou egeine deipnoV, o de diaboloV eicen hdh balei eiV thn kardian tou Iouda SimwnoV tou Iskariwtou na paradwsh auton,

3

exeurwn o IhsouV oti panta edwken eiV auton o Pathr eiV taV ceiraV, kai oti apo tou Qeou exhlqe kai proV ton Qeon upagei,

4

egeiretai ek tou deipnou kai ekduetai ta imatia autou, kai labwn prosoyion diezwsqh×

5

epeita ballei udwr eiV ton nipthra, kai hrcise na nipth touV podaV twn maqhtwn kai na spoggizh me to prosoyion, me to opoion hto diezwsmenoV.

6

Ercetai loipon proV ton Simwna Petron, kai legei proV auton ekeinoV× Kurie, su mou nipteiV touV podaV;

7

Apekriqh o IhsouV kai eipe proV auton× Ekeino, to opoion egw kamnw, su den exeureiV twra, qeleiV omwV gnwrisei meta tauta.

8

Legei proV auton o PetroV× Den qeleiV niyei touV podaV mou eiV ton aiwna. Apekriqh proV auton o IhsouV× Ean den se niyw, den eceiV meroV met' emou.

9

Legei proV auton o Simwn PetroV× Kurie, mh touV podaV mou monon, alla kai taV ceiraV kai thn kefalhn.

10

Legei proV auton o IhsouV× O leloumenoV den ecei creian eimh touV podaV na nifqh, all' einai oloV kaqaroV× kai seiV eisqe kaqaroi, all' ouci panteV.

11

Dioti hxeuren ekeinon, ostiV emelle na paradwsh auton× dia touto eipe× Den eisqe panteV kaqaroi.

12

Afou loipon eniye touV podaV autwn kai elabe ta imatia autou, kaqhsaV palin eipe proV autouV× Exeurete ti ekamon eiV esaV;

13

SeiV me fwnazete, O DidaskaloV kai o KurioV, kai kalwV legete, dioti eimai.

14

Ean loipon egw, o KurioV kai o DidaskaloV, saV eniya touV podaV, kai seiV crewsteite na nipthte touV podaV allhlwn.

15

Dioti paradeigma edwka eiV esaV, dia na kamnhte kai seiV, kaqwV egw ekamon eiV esaV.

16

AlhqwV, alhqwV saV legw, den einai douloV anwteroV tou kuriou autou, oude apostoloV anwteroV tou pemyantoV auton.

17

Ean exeurhte tauta, makarioi eisqe ean kamnhte auta.

18

[] Den legw touto peri pantwn umwn× egw exeurw poiouV exelexa× alla dia na plhrwqh h grafh, O trwgwn met' emou ton arton eshkwsen ep' eme thn pternan autou.

19

Apo tou nun saV legw touto prin geinh, dia na pisteushte otan geinh, oti egw eimai.

20

AlhqwV, alhqwV saV legw, ostiV decetai ontina pemyw, eme decetai, kai ostiV decetai, eme decetai ton pemyanta me.

21

Afou eipe tauta o IhsouV, etaracqh thn yuchn kai emarturhse kai eipen× AlhqwV, alhqwV saV legw oti eiV ex umwn qelei me paradwsei.

22

Eblepon loipon eiV allhlouV oi maqhtai, aporounteV peri tinoV legei.

23

Ekaqhto de keklimenoV eiV ton kolpon tou Ihsou eiV twn maqhtwn autou, ton opoion hgapa o IhsouV.

24

Neuei loipon proV touton o Simwn PetroV dia na erwthsh tiV einai ekeinoV, peri tou opoiou legei.

25

Kai peswn ekeinoV epi to sthqoV tou Ihsou, legei proV auton× Kurie, tiV einai;

26

Apokrinetai o IhsouV× EkeinoV einai, eiV ton opoion egw bayaV to ywmion qelw dwsei. Kai embayaV to ywmion didei eiV ton Ioudan SimwnoV ton Iskariwthn.

27

Kai meta to ywmion tote eishlqen eiV ekeinon o SatanaV. Legei loipon proV auton o IhsouV× O, ti kamneiV, kame tacuteron.

28

Touto omwV oudeiV twn kaqhmenwn enohse proV ti eipe proV auton.

29

Dioti tineV enomizon, epeidh o IoudaV eice to glwssokomon, oti legei proV auton o IhsouV, Agorason oswn ecomen creian dia thn eorthn, h na dwsh ti eiV touV ptwcouV.

30

Labwn loipon ekeinoV to ywmion, exhlqen euquV× hto de nux.

31

[] Ote loipon exhlqe, legei o IhsouV× Twra edoxasqh o UioV tou anqrwpou, kai o QeoV edoxasqh en autw.

32

Ean o QeoV edoxasqh en autw, kai o QeoV qelei doxasei auton en eautw kai euquV qelei doxasei auton.

33

Teknia, eti oligon eimai meq' umwn. Qelete me zhthsei, kai kaqwV eipon proV touV IoudaiouV oti opou upagw egw, seiV den dunasqe na elqhte, kai proV esaV legw twra.

34

Entolhn kainhn saV didw, na agapate allhlouV, kaqwV egw saV hgaphsa kai seiV na agapate allhlouV.

35

Ek toutou qelousi gnwrisei panteV oti eisqe maqhtai mou, ean echte agaphn proV allhlouV.

36

[] Legei proV auton o Simwn PetroV× Kurie, pou upageiV; Apekriqh eiV auton o IhsouV× Opou upagw, den dunasai twra na me akolouqhshV, usteron omwV qeleiV me akolouqhsei.

37

Legei proV auton o PetroV× Kurie, diati den dunamai na se akolouqhsw twra; thn yuchn mou qelw balei uper sou.

38

Apekriqh proV auton o IhsouV× Thn yuchn sou qeleiV balei uper emou; alhqwV, alhqwV soi legw, den qelei fwnaxei o alektwr, ewsou me aparnhqhV triV.

John 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: