Modern Greek Bible

John 11

John

Return to Index

Chapter 12

1

[] O IhsouV loipon pro ex hmerwn tou pasca hlqen eiV Bhqanian, opou hto o LazaroV o apoqanwn, ton opoion anesthsen ek nekrwn.

2

Kai ekaman eiV auton deipnon ekei, kai h Marqa uphretei× o de LazaroV hto eiV ek twn sugkaqhmenwn met' autou.

3

Tote h Maria, labousa mian litran murou nardou kaqaraV polutimou, hleiye touV podaV tou Ihsou kai me taV tricaV authV espoggise touV podaV autou× h de oikia eplhsqh ek thV osmhV tou murou.

4

Legei loipon eiV ek twn maqhtwn autou, o IoudaV SimwnoV o IskariwthV, ostiV emelle na paradwsh auton×

5

Dia ti touto to muron den epwlhqh triakosia dhnaria kai edoqh eiV touV ptwcouV;

6

Eipe de touto ouci dioti emelen auton peri twn ptwcwn, alla dioti hto klepthV kai eice to glwssokomon kai ebastaze ta ballomena eiV auto.

7

Eipe loipon o IhsouV× AfeV authn, eiV thn hmeran tou entafiasmou mou efulaxen auto.

8

Dioti touV ptwcouV pantote ecete meq' eautwn, eme omwV pantote den ecete.

9

Emaqe de ocloV poluV ek twn Ioudaiwn oti einai ekei, kai hlqon ouci dia ton Ihsoun monon, alla dia na idwsi kai ton Lazaron, ton opoion anesthsen ek nekrwn.

10

Sunebouleuqhsan de oi arciereiV, dia na qanatwswsi kai ton Lazaron,

11

dioti polloi ek twn Ioudaiwn di' auton uphgainon kai episteuon eiV ton Ihsoun.

12

[] Th epaurion ocloV poluV o elqwn eiV thn eorthn, akousanteV oti ercetai o IhsouV eiV Ierosoluma,

13

elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon eiV upanthsin autou kai ekrazon× Wsanna, euloghmenoV o ercomenoV en onomati Kuriou, o basileuV tou Israhl.

14

Eurwn de o IhsouV onarion, ekaqhsen ep' auto, kaqwV einai gegrammenon×

15

Mh fobou, qugater Siwn× idou, o basileuV sou ercetai kaqhmenoV epi pwlou onou.

16

Tauta omwV den enohsan oi maqhtai autou kat' arcaV, all' ote edoxasqh o IhsouV, tote enequmhqhsan oti tauta hsan gegrammena di ' auton, kai tauta ekamon eiV auton.

17

Emarturei loipon o ocloV, o wn met' autou ote efwnaxe ton Lazaron ek tou mnhmeiou kai anesthsen auton ek nekrwn.

18

Dia touto kai uphnthsen auton o ocloV, dioti hkousen oti ekame to qauma touto.

19

Oi Farisaioi loipon eipon proV allhlouV× Blepete oti den wfeleite ouden; idou, o kosmoV opisw autou uphgen.

20

[] Hsan de tineV EllhneV metaxu twn anabainontwn dia na proskunhswsin en th eorth.

21

Outoi loipon hlqon proV ton Filippon ton apo Bhqsaida thV GalilaiaV, kai parekaloun auton, legonteV× Kurie, qelomen na idwmen ton Ihsoun.

22

Ercetai o FilippoV kai legei proV ton Andrean, kai palin o AndreaV kai o FilippoV legousi proV ton Ihsoun.

23

O de IhsouV apekriqh proV autouV legwn× Hlqen h wra dia na doxasqh o UioV tou anqrwpou.

24

AlhqwV, alhqwV saV legw, Ean o kokkoV tou sitou den pesh eiV thn ghn kai apoqanh, autoV monoV menei× ean omwV apoqanh, polun karpon ferei.

25

OstiV agapa thn yuchn autou, qelei apolesh authn, kai ostiV misei thn yuchn autou en tw kosmw toutw, eiV zwhn aiwnion qelei fulaxei authn.

26

Ean eme uphreth tiV, eme aV akolouqh, kai opou eimai egw, ekei qelei eisqai kai o uphrethV o emoV× kai ean tiV eme uphreth, qelei timhsei auton o Pathr.

27

[] Twra h yuch mou einai tetaragmenh× kai ti na eipw; Pater, swson me ek thV wraV tauthV. Alla dia touto hlqon eiV thn wran tauthn.

28

Pater, doxason sou to onoma. Hlqe loipon fwnh ek tou ouranou× Kai edoxasa kai palin qelw doxasei.

29

O ocloV loipon o parestwV kai akousaV elegen oti egeine bronth× alloi elegon× AggeloV elalhse proV auton.

30

Apekriqh o IhsouV kai eipen× H fwnh auth den egeine di' eme, alla dia saV.

31

Twra einai krisiV tou kosmou toutou, twra o arcwn tou kosmou toutou qelei ekblhqh exw.

32

Kai egw ean uywqw ek thV ghV, qelw elkusei pantaV proV emauton.

33

Touto de elege, deiknuwn me poion qanaton emelle na apoqanh.

34

Apekriqh proV auton o ocloV× hmeiV hkousamen ek tou nomou Oti o CristoV menei eiV ton aiwna, kai pwV su legeiV Oti prepei na uywqh o UioV tou anqrwpou; tiV einai outoV o UioV tou anqrwpou;

35

Eipe loipon proV autouV o IhsouV× Eti oligon kairon to fwV einai meq' umwn× peripateite enosw ecete to fwV, dia na mh saV katafqash to skotoV× kai ostiV peripatei en tw skotei den exeurei pou upagei.

36

Enosw ecete to fwV, pisteuete eiV to fwV, dia na geinhte uioi tou fwtoV. Tauta elalhsen o IhsouV, kai apelqwn ekrufqh ap' autwn.

37

[] All' enw ekame tosa qaumata emprosqen autwn, den episteuon eiV auton×

38

dia na plhrwqh o logoV tou profhtou Hsaiou, ton opoion eipe× Kurie, tiV episteusen eiV to khrugma hmwn; kai o braciwn tou Kuriou eiV tina apekalufqh;

39

Dia touto den hdunanto na pisteuwsi dioti palin eipen o HsaiaV×

40

Etuflwse touV ofqalmouV autwn kai esklhrune thn kardian autwn, dia na mh idwsi me touV ofqalmouV kai nohswsi me thn kardian kai epistreywsi, kai iatreusw autouV.

41

Tauta eipen o HsaiaV, ote eide thn doxan autou kai elalhse peri autou.

42

[] All' omwV kai ek twn arcontwn polloi episteusan eiV auton, plhn dia touV FarisaiouV den wmologoun, dia na mh geinwsin aposunagwgoi.

43

Dioti hgaphsan thn doxan twn anqrwpwn mallon para thn doxan tou Qeou.

44

[] O de IhsouV ekraxe kai eipen× O pisteuwn eiV eme den pisteuei eiV eme, all' eiV ton pemyanta me,

45

kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me.

46

Egw hlqon fwV eiV ton kosmon, dia na mh meinh en tw skotei paV o pisteuwn eiV eme.

47

Kai ean tiV akoush touV logouV mou kai den pisteush, egw den krinw auton× dioti den hlqon dia na krinw ton kosmon, alla dia na swsw ton kosmon.

48

O aqetwn eme kai mh decomenoV touV logouV mou, ecei ton krinonta auton× o logoV, ton opoion elalhsa, ekeinoV qelei krinei auton en th escath hmera×

49

dioti egw ap' emautou den elalhsa, all' o pemyaV me Pathr autoV moi edwken entolhn ti na eipw kai ti na lalhsw×

50

kai exeurw oti h entolh autou einai zwh aiwnioV. Osa loipon lalw egw, kaqwV moi eipen o Pathr, outw lalw.

John 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: