Modern Greek Bible

John 9

John

Return to Index

Chapter 10

1

[] AlhqwV, alhqwV saV legw, ostiV den eisercetai dia thV quraV eiV thn aulhn twn probatwn, alla anabainei allacoqen, ekeinoV einai klepthV kai lhsthV×

2

ostiV omwV eisercetai dia thV quraV, einai poimhn twn probatwn.

3

EiV touton o qurwroV anoigei, kai ta probata thn fwnhn autou akouousi, kai ta eautou probata krazei kat' onoma kai exagei auta.

4

Kai otan ekbalh ta eautou probata, upagei emprosqen autwn, kai ta probata akolouqousin auton, dioti gnwrizousi thn fwnhn autou.

5

Xenon omwV den qelousin akolouqhsei, alla qelousi fugei ap' autou, dioti den gnwrizousi thn fwnhn twn xenwn.

6

Tauthn thn parabolhn eipe proV autouV o IhsouV× ekeinoi omwV den enohsan ti hsan tauta, ta opoia elalei proV autouV.

7

Eipe loipon palin proV autouV o IhsouV× AlhqwV, alhqwV saV legw oti egw eimai h qura twn probatwn.

8

PanteV osoi hlqon pro emou kleptai einai kai lhstai× alla den hkousan autouV ta probata.

9

Egw eimai h qura× di' emou ean tiV eiselqh, qelei swqh kai qelei eiselqei kai exelqei kai qelei eurei boskhn.

10

O klepthV den ercetai, eimh dia na kleyh kai qush kai apolesh× egw hlqon dia na ecwsi zwhn kai na ecwsin authn en afqonia.

11

Egw eimai o poimhn o kaloV. O poimhn o kaloV thn yuchn autou ballei uper twn probatwn×

12

o de misqwtoV kai mh wn poimhn, tou opoiou den einai ta probata idika tou, qewrei ton lukon ercomenon kai afinei ta probata kai feugei× kai o lukoV arpazei auta kai skorpizei ta probata.

13

O de misqwtoV feugei, dioti einai misqwtoV kai den melei auton peri twn probatwn.

14

Egw eimai o poimhn o kaloV, kai gnwrizw ta ema kai gnwrizomai upo twn emwn,

15

kaqwV me gnwrizei o Pathr kai egw gnwrizw ton Patera, kai thn yuchn mou ballw uper twn probatwn.

16

Kai alla probata ecw, ta opoia den einai ek thV aulhV tauthV× kai ekeina prepei na sunaxw, kai qelousin akousei thn fwnhn mou, kai qelei geinei mia poimnh, eiV poimhn.

17

Dia touto o Pathr me agapa, dioti egw ballw thn yuchn mou, dia na labw authn palin.

18

OudeiV afairei authn ap' emou, all' egw ballw authn ap' emautou× exousian ecw na balw authn, kai exousian ecw palin na labw authn× tauthn thn entolhn elabon para tou PatroV mou.

19

[] Scisma loipon egeine palin metaxu twn Ioudaiwn dia touV logouV toutouV.

20

Kai elegon polloi ex autwn× Daimonion ecei kai einai mainomenoV× ti akouete auton;

21

Alloi elegon× Outoi oi logoi den einai daimonizomenou× mhpwV dunatai daimonion na anoigh ofqalmouV tuflwn;

22

[] Egeinan de ta egkainia en IerosolumoiV, kai hto ceimwn×

23

kai o IhsouV periepatei en tw ierw en th stoa tou SolomwntoV.

24

Periekuklwsan loipon auton oi Ioudaioi kai elegon proV auton× EwV pote krateiV en amfibolia thn yuchn hmwn; ean su hsai o CristoV, eipe proV hmaV parrhsia.

25

Apekriqh proV autouV o IhsouV× SaV eipon, kai den pisteuete. Ta erga, ta opoia egw kamnw en tw onomati tou PatroV mou, tauta marturousi peri emou×

26

alla seiV den pisteuete× dioti den eisqe ek twn probatwn twn emwn, kaqwV saV eipon.

27

Ta probata ta ema akouousi thn fwnhn mou, kai egw gnwrizw auta, kai me akolouqousi.

28

Kai egw didw eiV auta zwhn aiwnion, kai den qelousin apolesqh eiV ton aiwna, kai oudeiV qelei arpasei auta ek thV ceiroV mou.

29

O Pathr mou, ostiV moi edwken auta, einai megalhteroV pantwn, kai oudeiV dunatai na arpash ek thV ceiroV tou PatroV mou.

30

Egw kai o Pathr en eimeqa.

31

Epiasan loipon palin oi Ioudaioi liqouV, dia na liqobolhswsin auton.

32

Apekriqh proV autouV o IhsouV× Polla kala erga edeixa eiV esaV ek tou PatroV mou× dia poion ergon ex autwn me liqoboleite;

33

Apekriqhsan proV auton oi Ioudaioi, legonteV× Peri kalou ergou den se liqoboloumen, alla peri blasfhmiaV, kai dioti su anqrwpoV wn kamneiV seauton Qeon.

34

Apekriqh proV autouV o IhsouV× Den einai gegrammenon en tw nomw umwn, Egw eipa, qeoi eisqe;

35

Ean ekeinouV eipe qeouV, proV touV opoiouV egeinen o logoV tou Qeou, kai den dunatai na anaireqh h grafh,

36

ekeinon, ton opoion o Pathr hgiase kai apesteilen eiV ton kosmon, seiV legete oti blasfhmeiV, dioti eipon, UioV tou Qeou eimai;

37

Ean den kamnw ta erga tou PatroV mou, mh pisteuete eiV eme×

38

all' ean kamnw, an kai eiV eme den pisteuhte, pisteusate eiV ta erga, dia na gnwrishte kai pisteushte oti o Pathr einai en emoi kai egw en autw.

39

[] Ezhtoun loipon palin na piaswsin auton× kai exefugen ek thV ceiroV autwn.

40

Kai uphge palin peran tou Iordanou, eiV ton topon opou ebaptize kat' arcaV o IwannhV, kai emeinen ekei.

41

Kai polloi hlqon proV auton kai elegon oti o IwannhV men ouden qauma ekame, panta omwV osa eipen o IwannhV peri toutou, hsan alhqina.

42

Kai ekei episteusan polloi eiV auton.

John 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: