Modern Greek Bible

John 8

John

Return to Index

Chapter 9

1

[] Kai enw anecwrei, eiden anqrwpon tuflon ek genethV.

2

Kai hrwthsan auton oi maqhtai autou, legonteV× Rabbi, tiV hmarten, outoV h oi goneiV autou, wste na gennhqh tufloV;

3

Apekriqh o IhsouV× Oute outoV hmarten oute oi goneiV autou, alla dia na fanerwqwsi ta erga tou Qeou en autw.

4

Egw prepei na ergazwmai ta erga tou pemyantoV me, ewsou einai hmera× ercetai nux ote oudeiV dunatai na ergazhtai.

5

Enosw eimai en tw kosmw, eimai fwV tou kosmou.

6

Afou eipe tauta, eptuse camai kai ekame phlon ek tou ptusmatoV kai epecrise ton phlon epi touV ofqalmouV tou tuflou

7

kai eipe proV auton× Upage, nifqhti eiV thn kolumbhqran tou Silwam, to opoion ermhneuetai apestalmenoV. Uphge loipon kai enifqh, kai hlqe blepwn.

8

[] Oi de geitoneV kai osoi eblepon auton proteron oti hto tufloV elegon den einai outoV, ostiV ekaqhto kai ezhtei;

9

Alloi elegon oti outoV einai× alloi de oti omoioV autou einai. EkeinoV elegen oti egw eimai.

10

Elegon loipon proV auton× PwV hnoicqhsan oi ofqalmoi sou;

11

Apekriqh ekeinoV kai eipen× AnqrwpoV legomenoV IhsouV ekame phlon kai epecrise touV ofqalmouV mou kai moi eipen× Upage eiV thn kolumbhqran tou Silwam kai nifqhti× afou de uphga kai enifqhn, anebleya.

12

Eipon loipon proV auton× Pou einai ekeinoV; Legei× Den exeurw.

13

[] Ferousin auton ton pote tuflon proV touV FarisaiouV.

14

Hto de sabbaton, ote ekame ton phlon o IhsouV kai hnoixe touV ofqalmouV autou.

15

Palin loipon hrwtwn auton kai oi Farisaioi pwV anebleye. Kai ekeinoV eipe proV autouV× Phlon ebalen epi touV ofqalmouV mou, kai enifqhn, kai blepw.

16

Elegon loipon tineV ek twn Farisaiwn× OutoV o anqrwpoV den einai para tou Qeou, dioti den fulattei to sabbaton. Alloi elegon× PwV dunatai anqrwpoV amartwloV na kamnh toiauta qaumata; Kai hto scisma metaxu autwn.

17

Legousi palin proV ton tuflon× Su ti legeiV peri autou, epeidh hnoixe touV ofqalmouV sou; Kai ekeinoV eipen oti profhthV einai.

18

Den episteusan loipon oi Ioudaioi peri autou oti hto tufloV kai anebleyen, ewV otou efwnaxan touV goneiV autou tou anableyantoV

19

kai hrwthsan autouV, legonteV× OutoV einai o uioV saV, ton opoion seiV legete oti egennhqh tufloV; pwV loipon blepei twra;

20

Apekriqhsan proV autouV oi goneiV autou kai eipon× Exeuromen oti outoV einai o uioV hmwn kai oti egennhqh tufloV×

21

PwV de blepei twra den exeuromen, h tiV hnoixe touV ofqalmouV autou hmeiV den exeuromen× autoV hlikian ecei, auton erwthsate, autoV peri eautou qelei lalhsei.

22

Tauta eipon oi goneiV autou, dioti efobounto touV IoudaiouV× epeidh hdh eicon sumfwnhsei oi Ioudaioi, ean tiV omologhsh auton Criston, na geinh aposunagwgoV.

23

Dia touto oi goneiV autou eipon oti hlikian ecei, auton erwthsate.

24

Efwnaxan loipon ek deuterou ton anqrwpon, ostiV hto tufloV, kai eipon proV auton× Doxason ton Qeon× hmeiV exeuromen oti o anqrwpoV outoV einai amartwloV.

25

Apekriqh loipon ekeinoV kai eipen× An hnai amartwloV den exeurw× en exeurw, oti hmhn tufloV kai twra blepw.

26

Eipon de proV auton palin× ti soi ekame; pwV hnoixe touV ofqalmouV sou;

27

Apekriqh proV autouV× SaV eipon hdh, kai den hkousate× dia ti palin qelete na akouhte; mhpwV kai seiV qelete na geinhte maqhtai autou;

28

Eloidorhsan loipon auton kai eipon× Su eisai maqhthV ekeinou× hmeiV de tou MwusewV eimeqa maqhtai.

29

hmeiV exeuromen oti proV ton Mwushn elalhsen o QeoV× touton omwV den exeuromen poqen einai.

30

Apekriqh o anqrwpoV kai eipe proV autouV× En toutw malista einai to qaumaston, oti seiV den exeurete poqen einai, kai hnoixe mou touV ofqalmouV.

31

Exeuromen de oti amartwlouV o QeoV den akouei, all' ean tiV hnai beosebhV kai kamnh to qelhma autou, touton akouei.

32

Ek tou aiwnoV den hkousqh oti hnoixe tiV ofqalmouV gegennhmenou tuflou.

33

Ean outoV den hto para Qeou, den hdunato na kamh ouden.

34

Apekriqhsan kai eipon proV auton× Su egennhqhV oloV en amartiaiV, kai su didaskeiV hmaV; kai exebalon auton exw.

35

[] Hkousen o IhsouV oti exebalon auton exw, kai eurwn auton eipe proV auton× Su pisteueiV eiV ton Uion tou Qeou;

36

Apekriqh ekeinoV kai eipe× TiV einai, Kurie, dia na pisteusw eiV auton;

37

Kai o IhsouV eipe proV auton× Kai eideV auton kai o lalwn meta sou ekeinoV einai.

38

O de eipe× Pisteuw, Kurie× kai prosekunhsen auton.

39

[] Kai eipen o IhsouV× Egw dia krisin hlqon eiV ton kosmon touton, dia na blepwsin oi mh bleponteV kai na geinwsi tufloi oi bleponteV.

40

Kai hkousan tauta osoi ek twn Farisaiwn hsan met' autou, kai eipon proV auton× MhpwV kai hmeiV eimeqa tufloi;

41

Eipe proV autouV o IhsouV× Ean hsqe tufloi, den hqelete ecei amartian× twra omwV legete oti blepomen× h amartia saV loipon menei.

John 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: