Modern Greek Bible

John 7

John

Return to Index

Chapter 8

1

[] O de IhsouV uphgen eiV to oroV twn Elaiwn.

2

Kai thn aughn hlqe palin eiV to ieron, kai paV o laoV hrceto proV auton× kai kaqhsaV edidasken autouV.

3

Ferousi de proV auton oi grammateiV kai oi Farisaioi gunaika sullhfqeisan epi moiceia, kai sthsanteV authn en tw mesw,

4

legousi proV auton× Didaskale, auth h gunh sunelhfqh ep' autofwrw moiceuomenh.

5

En de tw nomw o MwushV prosetaxen hmaV na liqobolwntai ai toiautai× su loipon ti legeiV;

6

Elegon de touto dokimazonteV auton, dia na ecwsi ina kathgorwsin auton. O de IhsouV kuyaV katw, egrafe dia tou daktulou eiV thn ghn.

7

Kai epeidh epemenon erwtwnteV auton, anakuyaV eipe proV autouV× OstiV apo saV einai anamarthtoV, prwtoV aV riyh ton liqon ep' authn.

8

Kai palin kuyaV katw egrafen eiV thn ghn.

9

Ekeinoi de akousanteV, exhrconto eiV ekastoV, arcisanteV apo twn presbuterwn ewV twn escatwn× kai emeine monoV o IhsouV kai h gunh istamenh en tw mesw.

10

AnakuyaV de o IhsouV, eipe proV authn× Gunai, pou einai ekeinoi oi kathgoroi sou; den se katedikasen oudeiV;

11

Kai ekeinh eipen× OudeiV, Kurie. Kai o IhsouV eipe proV authn× Oude egw se katadikazw× upage, kai eiV to exhV mh amartane.

12

[] Palin loipon o IhsouV elalhse proV autouV legwn× Egw eimai to fwV tou kosmou× ostiV akolouqei eme den qelei peripathsei eiV to skotoV, alla qelei ecei to fwV thV zwhV.

13

Eipon loipon proV auton oi Farisaioi× Su peri seautou martureiV× h marturia sou den einai alhqhV.

14

Apekriqh o IhsouV kai eipe proV autouV× Kai an egw marturw peri emautou, h marturia mou einai alhqhV, dioti exeurw poqen hlqon kai pou upagw× seiV omwV den exeurete poqen ercomai kai pou upagw.

15

SeiV kata thn sarka krinete× egw den krinw oudena.

16

Alla kai ean egw krinw, h krisiV h emh einai alhqhV, dioti monoV den eimai, all' egw kai o Pathr o pemyaV me.

17

Kai en tw nomw de umwn einai gegrammenon oti duo anqrwpwn h marturia einai alhqinh.

18

Egw eimai o marturwn peri emautou, kai o pemyaV me Pathr marturei peri emou.

19

Elegon loipon proV auton× Pou einai o Pathr sou; Apekriqh o IhsouV× Oute eme exeurete oute ton Patera mou× ean hxeurete eme, hqelete exeurei kai ton Patera mou.

20

ToutouV touV logouV elalhsen o IhsouV en tw qhsaurofulakiw, didaskwn en tw ierw, kai oudeiV epiasen auton, dioti den eicen elqei eti h wra autou.

21

[] Eipe loipon palin proV autouV o IhsouV× Egw upagw kai qelete me zhthsei, kai qelete apoqanei en th amartia umwn× opou egw upagw, seiV den dunasqe na elqhte.

22

Elegon loipon oi Ioudaioi× MhpwV qelei qanatwsei eauton, kai dia touto legei, Opou egw upagw, seiV den dunasqe na elqhte;

23

Kai eipe proV autouV× SeiV eisqe ek twn katw, egw eimai ek twn anw× seiV eisqe ek tou kosmou toutou, egw den eimai ek tou kosmou toutou.

24

SaV eipon loipon oti qelete apoqanei en taiV amartiaiV umwn× dioti ean den pisteushte oti egw eimai, qelete apoqanei en taiV amartiaiV umwn.

25

Elegon loipon proV auton× Su tiV eisai; kai eipe proV autouV o IhsouV× O, ti saV legw ap' archV.

26

Polla ecw na legw kai na krinw peri umwn× all' o pemyaV me einai alhqhV, kai egw osa hkousa par' autou, tauta legw eiV ton kosmon.

27

den enohsan oti elege proV autouV peri tou PatroV.

28

Eipe loipon proV autouV o IhsouV× Otan uywshte ton Uion tou anqrwpou, tote qelete gnwrisei oti egw eimai, kai ap' emautou den kamnw ouden, alla kaqwV me edidaxen o Pathr mou, tauta lalw.

29

Kai o pemyaV me einai met' emou× den me afhken o Pathr monon, dioti egw kamnw pantote ta aresta eiV auton.

30

Enw elalei tauta, polloi episteusan eiV auton.

31

[] Elege loipon o IhsouV proV touV IoudaiouV touV pisteusantaV eiV auton× Ean seiV meinhte en tw logw tw emw, eisqe alhqwV maqhtai mou,

32

kai qelete gnwrisei thn alhqeian, kai h alhqeia qelei saV eleuqerwsei.

33

Apekriqhsan proV auton× Sperma tou Abraam eimeqa, kai den egeinamen douloi eiV oudena pwpote× pwV su legeiV oti qelete geinei eleuqeroi;

34

Apekriqh proV autouV o IhsouV× AlhqwV, alhqwV saV legw oti paV ostiV prattei thn amartian douloV einai thV amartiaV.

35

O de douloV den menei pantote en th oikia× o uioV menei pantote.

36

Ean loipon o UioV saV eleuqerwsh, ontwV eleuqeroi qelete eisqai.

37

Exeurw oti eisqe sperma tou Abraam× alla zhteite na me qanatwshte, dioti o logoV o emoV den cwrei eiV esaV.

38

[] Egw lalw o, ti eidon plhsion tou PatroV mou× kai seiV omoiwV kamnete o, ti eidete plhsion tou patroV saV.

39

Apekriqhsan kai eipon proV auton× O pathr hmwn einai o Abraam. Legei proV autouV o IhsouV× Ean hsqe tekna tou Abraam, ta erga tou Abraam hqelete kamnei.

40

Twra de zhteite na me qanatwshte, anqrwpon ostiV saV elalhsa thn alhqeian, thn opoian hkousa para tou Qeou× touto o Abraam den ekame.

41

SeiV kamnete ta erga tou patroV saV. Eipon loipon proV auton× hmeiV den egennhqhmen ek porneiaV× ena Patera ecomen, ton Qeon.

42

Eipe loipon proV autouV o IhsouV× Ean o QeoV hto Pathr saV, hqelete agapa eme× dioti egw ek tou Qeou exhlqon kai ercomai× epeidh den hlqon ap' emautou, all' ekeinoV me apesteile.

43

Dia ti den gnwrizete thn lalian mou; dioti den dunasqe na akouhte ton logon mou.

44

SeiV eisqe ek patroV tou diabolou kai taV epiqumiaV tou patroV saV qelete na pratthte. EkeinoV hto ap' archV anqrwpoktonoV kai den menei en th alhqeia, dioti alhqeia den uparcei en autw× otan lalh to yeudoV, ek twn idiwn lalei, dioti einai yeusthV kai o pathr autou tou yeudouV.

45

Egw de dioti legw thn alhqeian, den me pisteuete.

46

[] TiV apo saV me elegcei peri amartiaV; ean de alhqeian legw, dia ti seiV den me pisteuete;

47

OstiV einai ek tou Qeou, touV logouV tou Qeou akouei× dia touto seiV den akouete, dioti ek tou Qeou den eisqe.

48

Apekriqhsan loipon oi Ioudaioi kai eipon proV auton× Den legomen hmeiV kalwV oti SamareithV eisai su kai daimonion eceiV;

49

Apekriqh o IhsouV× Egw daimonion den ecw, alla timw ton Patera mou, kai seiV me atimazete.

50

Kai egw den zhtw thn doxan mou× uparcei o zhtwn kai krinwn.

51

[] AlhqwV, alhqwV saV legw× Ean tiV fulaxh ton logon mou, qanaton den qelei idei eiV ton aiwna.

52

Eipon loipon proV auton oi Ioudaioi× Twra katelabomen oti daimonion eceiV. O Abraam apeqane kai oi profhtai, kai su legeiV× Ean tiV fulaxh ton logon mou, den qelei geuqh qanaton eiV ton aiwna.

53

MhpwV su eisai megalhteroV tou patroV hmwn Abraam, ostiV apeqane; kai oi profhtai apeqanon× su tina kamneiV seauton;

54

Apekriqh o IhsouV× Ean egw doxazw emauton, h doxa mou einai ouden× o Pathr mou einai ostiV me doxazei, ton opoion seiV legete oti einai QeoV saV.

55

Kai den egnwrisate auton egw omwV gnwrizw auton× kai ean eipw oti den gnwrizw auton, qelw eisqai omoioV saV yeusthV× alla gnwrizw auton kai ton logon autou fulattw.

56

O Abraam o pathr saV eicen agalliasin na idh thn hmeran thn emhn kai eide kai ecarh.

57

Eipon loipon oi Ioudaioi proV auton× Penthkonta eth den eceiV eti, kai eideV ton Abraam;

58

Eipe proV autouV o IhsouV× AlhqwV, alhqwV saV legw× Prin geinh o Abraam, egw eimai.

59

Eshkwsan loipon liqouV dia na riywsi kat' autou× plhn o IhsouV ekrubh kai exhlqen ek tou ierou perasaV dia meson autwn, kai outwV anecwrhse.

John 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: