Modern Greek Bible

John 6

John

Return to Index

Chapter 7

1

[] Kai periepatei o IhsouV meta tauta en th Galilaia× dioti den hqele na peripath en th Ioudaia, epeidh oi Ioudaioi ezhtoun na qanatwswsin auton.

2

Eplhsiaze de h eorth twn Ioudaiwn, h skhnophgia.

3

Eipon loipon proV auton oi adelfoi autou× Metabhqi enteuqen kai upage eiV thn Ioudaian, dia na idwsi kai oi maqhtai sou ta erga sou, ta opoia kamneiV×

4

dioti oudeiV prattei ti krufiwV kai zhtei autoV na hnai faneroV. Ean pratthV tauta, fanerwson seauton eiV ton kosmon.

5

Dioti oude oi adelfoi autou episteuon eiV auton.

6

Legei loipon proV autouV o IhsouV× O kairoV o idikoV mou den hlqen eti, o de kairoV o idikoV saV einai pantote etoimoV.

7

Den dunatai o kosmoV na mish esaV× eme omwV misei, dioti egw marturw peri autou oti ta erga autou einai ponhra.

8

SeiV anabhte eiV thn eorthn tauthn× egw den anabainw eti eiV thn eorthn tauthn, dioti o kairoV mou den eplhrwqh eti.

9

Kai afou eipe tauta proV autouV, emeinen en th Galilaia.

10

Afou de anebhsan oi adelfoi autou, tote kai autoV anebh eiV thn eorthn, ouci fanerwV alla krufiwV pwV.

11

Oi Ioudaioi loipon ezhtoun auton en th eorth kai elegon× Pou einai ekeinoV;

12

Kai hto poluV goggusmoV peri autou metaxu twn oclwn. Alloi men elegon oti einai kaloV× alloi de elegon, Ouci, alla plana ton oclon.

13

OudeiV omwV elalei parrhsia peri autou dia ton fobon twn Ioudaiwn.

14

[] Kai enw h eorth hto hdh peri ta mesa, anebh o IhsouV eiV to ieron kai edidaske.

15

Kai eqaumazon oi Ioudaioi, legonteV× PwV outoV exeurei grammata, enw den emaqen;

16

Apekriqh proV autouV o IhsouV kai eipen× H idikh mou didach den einai emou, alla tou pemyantoV me.

17

Ean tiV qelh na kamh to qelhma autou, qelei gnwrisei peri thV didachV, an hnai ek tou Qeou h an egw lalw ap' emautou.

18

OstiV lalei af' eautou, zhtei thn doxan thn idikhn autou, ostiV omwV zhtei thn doxan tou pemyantoV auton, outoV einai alhqhV, kai adikia en autw den uparcei.

19

O MwushV den saV edwke ton nomon; kai oudeiV apo saV ekplhroi ton nomon. Dia ti zhteite na mh qanatwshte;

20

Apekriqh o ocloV kai eipe× Daimonion eceiV× tiV zhtei na se qanatwsh;

21

Apekriqh o IhsouV kai eipe proV autouV× En ergon ekamon, kai panteV qaumazete.

22

Dia touto o MwushV saV edwke thn peritomhn, ouci oti einai ek tou MwusewV, all' ek twn paterwn, kai en sabbatw peritemnete anqrwpon.

23

Ean lambanh anqrwpoV peritomhn en sabbatw, dia na mh luqh o nomoV tou MwusewV, orgizesqe kat' emou dioti ekamon oloklhron anqrwpon ugih en sabbatw;

24

Mh krinete kat' oyin, alla thn dikaian krisin krinate.

25

Elegon loipon tineV ek twn Ierosolumitwn× Den einai outoV, ton opoion zhtousi na qanatwswsi;

26

Kai idou, parrhsia lalei, kai den legousi proV auton ouden. MhpwV twonti egnwrisan oi arconteV oti outoV einai alhqwV o CristoV;

27

Alla touton exeuromen poqen einai× o de CristoV otan ercetai, oudeiV ginwskei poqen einai.

28

Efwnaxe loipon o IhsouV, didaskwn en tw ierw, kai eipe× Kai eme exeurete kai poqen eimai exeurete× kai ap' emautou den hlqon, all' einai alhqinoV o pemyaV me, ton opoion seiV den exeurete×

29

egw omwV exeurw auton, dioti par' autou eimai kai ekeinoV me apesteilen.

30

Ezhtoun loipon na piaswsin auton, kai oudeiV epebalen ep' auton thn ceira, dioti den eicen elqei eti h wra autou.

31

Polloi de ek tou oclou episteusan eiV auton kai elegon oti o CristoV otan elqh, mhpwV qelei kamei qaumata pleiotera toutwn, ta opoia outoV ekamen;

32

Hkousan oi Farisaioi ton oclon oti egogguze tauta peri autou, kai apesteilan oi Farisaioi kai oi arciereiV uphretaV dia na piaswsin auton.

33

Eipe loipon proV autouV o IhsouV× Eti oligon kairon eimai meq' umwn, kai upagw proV ton pemyanta me.

34

Qelete me zhthsei kai den qelete me eurei× kai opou eimai egw, seiV den dunasqe na elqhte.

35

Eipon loipon oi Ioudaioi proV allhlouV× Pou mellei outoV na upagh, wste hmeiV den qelomen eurei auton; MhpwV mellei na upagh eiV touV diesparmenouV metaxu twn Ellhnwn kai na didaskh touV EllhnaV;

36

TiV einai outoV o logoV ton opoion eipe, Qelete me zhthsei kai den qelete me eurei, kai eipon eimai egw, seiV den dunasqe na elqhte;

37

[] Kata de thn teleutaian hmeran thn megalhn thV eorthV istato o IhsouV kai ekraxe legwn× Ean tiV diya, aV erchtai proV eme kai aV pinh.

38

OstiV pisteuei eiV eme, kaqwV eipen h grafh, potamoi udatoV zwntoV qelousi reusei ek thV koiliaV autou.

39

Touto de eipe peri tou PneumatoV, to opoion emellon na lambanwsin oi pisteuonteV eiV auton× dioti den hto eti dedomenon Pneuma Agion, epeidh o IhsouV eti den edoxasqh.

40

Polloi loipon ek tou oclou akousanteV ton logon, elegon× OutoV einai alhqwV o profhthV.

41

Alloi elegon× OutoV einai o CristoV. Alloi de elegon× Mh gar ek thV GalilaiaV ercetai o CristoV;

42

Den eipen h grafh oti ek tou spermatoV tou Dabid kai apo thV kwmhV Bhqleem, opou hto o Dabid, ercetai o CristoV;

43

Scisma loipon egeine metaxu tou oclou di' auton.

44

TineV de ex autwn hqelon na piaswsin auton, all' oudeiV epebalen ep' auton taV ceiraV.

45

[] Hlqon loipon oi uphretai proV touV arciereiV kai FarisaiouV, kai ekeinoi eipon proV autouV× Dia ti den eferete auton;

46

Apekriqhsan oi uphretai× Oudepote elalhsen anqrwpoV outw, kaqwV outoV o anqrwpoV.

47

Apekriqhsan loipon proV autouV oi Farisaioi× MhpwV kai seiV eplanhqhte;

48

MhpwV tiV ek twn arcontwn episteusen eiV auton h ek twn Farisaiwn;

49

All' o ocloV outoV, ostiV den gnwrizei ton nomon, einai epikataratoi.

50

Legei o NikodhmoV proV autouV, o elqwn proV auton dia nuktoV, eiV wn ex autwn.

51

MhpwV o nomoV hmwn krinei ton anqrwpon, ean den akoush par' autou proteron kai maqh ti prattei;

52

Apekriqhsan kai eipon proV auton× MhpwV kai su ek thV GalilaiaV eisai; ereunhson kai ide oti profhthV ek thV GalilaiaV den hgerqh.

53

Kai uphgen ekastoV eiV ton oikon autou.

John 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: