Modern Greek Bible

John 5

John

Return to Index

Chapter 6

1

[] Meta tauta anecwrhsen o IhsouV peran thV qalasshV thV GalilaiaV thV TiberiadoV×

2

kai hkolouqei auton ocloV poluV, dioti eblepon ta qaumata autou, ta opoia ekamnen epi twn asqenountwn.

3

Anebh de eiV to oroV o IhsouV kai ekei ekaqhto meta twn maqhtwn autou.

4

Eplhsiaze de to pasca, h eorth twn Ioudaiwn.

5

UywsaV loipon o IhsouV touV ofqalmouV kai idwn oti poluV ocloV ercetai proV auton, legei proV ton Filippon× Poqen qelomen agorasei artouV, dia na fagwsin outoi;

6

Elege de touto dokimazwn auton× dioti autoV hxeure ti emelle na kamh.

7

Apekriqh proV auton o FilippoV× Diakosiwn dhnariwn artoi den arkousin eiV autouV, dia na labh oligon ti ekastoV autwn.

8

Legei proV auton eiV ek twn maqhtwn autou, AndreaV o adelfoV SimwnoV Petrou×

9

Edw einai en paidarion, to opoion ecei pente artouV kriqinouV kai duo oyaria× alla tauta ti einai eiV tosoutouV;

10

Eipe de o IhsouV× Kamete touV anqrwpouV na kaqhswsin× hto de cortoV poluV en tw topw. Ekaqhsan loipon oi andreV ton ariqmon ewV pentakiscilioi.

11

Kai elaben o IhsouV touV artouV kai eucaristhsaV diemoirasen eiV touV maqhtaV, oi de maqhtai eiV touV kaqhmenouV× omoiwV kai ek twn oyariwn oson hqelon.

12

Afou de ecortasqhsan, legei proV touV maqhtaV autouV× Sunaxate ta perisseusanta klasmata, dia na mh caqh tipote.

13

Esunaxan loipon kai egemisan dwdeka kofinouV klasmatwn ek twn pente artwn twn kriqinwn, ta opoia eperisseusan eiV touV fagontaV.

14

Oi anqrwpoi loipon, idonteV to qauma, to opoion ekamen o IhsouV, elegon oti OutoV einai alhqwV o profhthV o mellwn na elqh eiV ton kosmon.

15

[] O IhsouV loipon gnwrisaV oti mellousi na elqwsi kai na arpaswsin auton, dia na kamwsin auton basilea, anecwrhse palin eiV to oroV autoV monoV.

16

KaqwV de egeinen espera, katebhsan oi maqhtai autou eiV thn qalassan,

17

kai embanteV eiV to ploion, hrconto peran thV qalasshV eiV Kapernaoum. Kai eicen hdh geinei skotoV kai o IhsouV den eicen elqei proV autouV,

18

kai h qalassa uyoneto, epeidh epnee dunatoV anemoV.

19

Afou loipon ekwphlathsan wV eikosipente h triakonta stadia blepousi ton Ihsoun peripatounta epi thV qalasshV kai plhsiazonta eiV to ploion, kai efobhqhsan.

20

EkeinoV de legei proV autouV× Egw eimai× mh fobeisqe.

21

Hqelon loipon na labwsin auton eiV to ploion, kai pareuquV to ploion efqasen eiV thn ghn, eiV thn opoian uphgainon.

22

[] Th epaurion o ocloV o istamenoV peran thV qalasshV ote eiden oti ploiarion allo den hto ekei eimh en, ekeino eiV to opoion eishlqon oi maqhtai autou, kai oti o IhsouV den eishlqe meta twn maqhtwn autou eiV to ploiarion, alla monoi oi maqhtai autou anecwrhsan×

23

hlqon de alla ploiaria ek thV TiberiadoV plhsion tou topou, opou efagon ton arton, afou o KurioV eucaristhsen×

24

ote loipon eiden o ocloV oti o IhsouV den einai ekei, oude oi maqhtai autou, eishlqon kai autoi eiV ta ploia kai hlqon eiV Kapernaoum zhtounteV ton Ihsoun.

25

Kai euronteV auton peran thV qalasshV, eipon proV auton× Rabbi, pote hlqeV edw;

26

Apekriqh proV autouV o IhsouV kai eipen× AlhqwV, alhqwV saV legw, me zhteite, ouci dioti eidete qaumata, alla dioti efagete ek twn artwn kai ecortasqhte.

27

Ergazesqe mh dia thn trofhn thn fqeiromenhn, alla dia thn trofhn thn menousan eiV zwhn aiwnion, thn opoian o UioV tou anqrwpou qelei saV dwsei× dioti touton esfragisen o Pathr o QeoV.

28

[] Eipon loipon proV auton× Ti na kamwmen, dia na ergazwmeqa ta erga tou Qeou;

29

Apekriqh o IhsouV kai eipe proV autouV× Touto einai to ergon tou Qeou, na pisteushte eiV touton, ton opoion ekeinoV apesteile.

30

Tote eipon proV auton× Ti shmeion loipon kamneiV su, dia na idwmen kai pisteuswmen eiV se; ti ergazesai;

31

oi patereV hmwn efagon to manna en th erhmw, kaqwV einai gegrammenon× Arton ek tou ouranou edwken eiV autouV na fagwsin.

32

Eipe loipon proV autouV o IhsouV× AlhqwV, alhqwV saV legw, den edwken eiV esaV ton arton ek tou ouranou o MwushV, all' o Pathr mou saV didei ton arton ek tou ouranou ton alhqinon.

33

Dioti o artoV tou Qeou einai o katabainwn ek tou ouranou kai didwn zwhn eiV ton kosmon.

34

Eipon loipon proV auton× Kurie, pantote doV eiV hmaV ton arton touton.

35

Kai eipe proV autouV o IhsouV× Egw eimai o artoV thV zwhV× ostiV ercetai proV eme, den qelei peinasei, kai ostiV pisteuei eiV eme, den qelei diyhsei pwpote.

36

Plhn saV eipon oti kai me eidete kai den pisteuete.

37

Pan o, ti moi didei o Pathr, proV eme qelei elqei, kai ton ercomenon proV eme den qelw ekbalei exw×

38

dioti katebhn ek tou ouranou, ouci dia na kamw to qelhma to emon, alla to qelhma tou pemyantoV me.

39

Touto de einai to qelhma tou pemyantoV me PatroV, pan o, ti moi edwke na mh apolesw ouden ex autou, alla na anasthsw auto en th escath hmera.

40

Kai touto einai to qelhma tou pemyantoV me, paV ostiV blepei ton Uion kai pisteuei eiV auton na ech zwhn aiwnion, kai egw qelw anasthsei auton en th escath hmera.

41

Egogguzon loipon oi Ioudaioi peri autou oti eipen, Egw eimai o artoV o katabaV ek tou ouranou,

42

kai elegon× den einai outoV IhsouV o uioV tou Iwshf, tou opoiou hmeiV gnwrizomen ton patera kai thn mhtera; pwV loipon legei outoV oti ek tou ouranou katebhn;

43

Apekriqh loipon o IhsouV kai eipe proV autouV× Mh gogguzete metaxu saV.

44

OudeiV dunatai na elqh proV eme, ean den elkush auton o Pathr o pemyaV me, kai egw qelw anasthsei auton en th escath hmera.

45

Einai gegrammenon en toiV profhtaiV× Kai panteV qelousin eisqai didaktoi tou Qeou. PaV loipon, ostiV akoush para tou PatroV kai maqh, ercetai proV eme×

46

ouci oti eide tiV ton Patera, eimh ekeinoV ostiV einai para tou Qeou, outoV eide ton Patera.

47

AlhqwV alhqwV, saV legw, O pisteuwn eiV eme ecei zwhn aiwnion.

48

Egw eimai o artoV thV zwhV.

49

Oi patereV saV efagon to manna en th erhmw kai apeqanon×

50

outoV einai o artoV o katabainwn ek tou ouranou, dia na fagh tiV ex autou kai na mh apoqanh.

51

Egw eimai o artoV o zwn, o katabaV ek tou ouranou. Ean tiV fagh ek toutou tou artou, qelei zhsei eiV ton aiwna. Kai o artoV de ton opoion egw qelw dwsei, einai h sarx mou thn opoian egw qelw dwsei uper thV zwhV tou kosmou.

52

Emaconto loipon proV allhlouV Ioudaioi, legonteV× PwV dunatai outoV na dwsh eiV hmaV na fagwmen thn sarka autou;

53

Eipe loipon eiV autouV o IhsouV× AlhqwV, alhqwV saV legw, Ean den faghte thn sarka tou uiou tou anqrwpou kai pihte to aima autou, den ecete zwhn en eautoiV.

54

OstiV trwgei thn sarka mou kai pinei to aima mou, ecei zwhn aiwnion, kai egw qelw anasthsei auton en th escath hmera.

55

Dioti h sarx mou alhqwV einai trofh, kai to aima mou alhqwV einai posiV.

56

OstiV trwgei thn sarka mou kai pinei to aima mou en emoi menei, kai egw en autw.

57

KaqwV me apesteilen o zwn Pathr kai egw zw dia ton Patera, outw kai ostiV me trwgei qelei zhsei kai ekeinoV di' eme.

58

OutoV einai o artoV o katabaV ek tou ouranou, ouci kaqwV oi patereV saV efagon to manna kai apeqanon× ostiV trwgei touton ton arton qelei zhsei eiV ton aiwna.

59

Tauta eipen en th sunagwgh, didaskwn en Kapernaoum.

60

[] Polloi loipon ek twn maqhtwn autou akousanteV, eipon× SklhroV einai outoV o logoV× tiV dunatai na akouh auton;

61

NohsaV de o IhsouV en eautw oti gogguzousi peri toutou oi maqhtai autou, eipe proV autouV× Touto saV skandalizei;

62

ean loipon qewrhte ton Uion tou anqrwpou anabainonta opou hto to proteron;

63

to pneuma einai ekeino to opoion zwopoiei, h sarx den wfelei ouden× oi logoi, touV opoiouV egw lalw proV esaV, pneuma einai kai zwh einai.

64

Plhn einai tineV apo saV, oitineV den pisteuousi. Dioti hxeuren ex archV o IhsouV, tineV einai oi mh pisteuonteV kai tiV einai o mellwn na paradwsh auton.

65

Kai elege× Dia touto saV eipon oti oudeiV dunatai na elqh proV eme, ean den einai dedomenon eiV auton ek tou PatroV mou.

66

Ektote polloi twn maqhtwn autou estrafhsan eiV ta opisw kai den periepatoun pleon met' autou.

67

Eipe loipon o IhsouV proV touV dwdeka× MhpwV kai seiV qelete na upaghte;

68

Apekriqh loipon proV auton o Simwn PetroV× Kurie, proV tina qelomen upagei; logouV zwhV aiwniou eceiV×

69

kai hmeiV episteusamen kai egnwrisamen oti su eisai o CristoV o UioV tou Qeou tou zwntoV.

70

Apekriqh proV autouV o IhsouV× Den exelexa egw esaV touV dwdeka kai eiV apo saV einai diaboloV;

71

Elege de ton Ioudan tou SimwnoV ton Iskariwthn× dioti outoV, eiV wn ek twn dwdeka, emelle na paradwsh auton.

John 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: