Modern Greek Bible

John 4

John

Return to Index

Chapter 5

1

[] Meta tauta hto eorthn twn Ioudaiwn, kai anebh o IhsouV eiV Ierosoluma.

2

Einai de en toiV IerosolumoiV plhsion thV probatikhV pulhV kolumbhqra, h eponomazomenh Ebraisti Bhqesda, ecousa pente stoaV.

3

En tautaiV katekeito plhqoV polu twn asqenountwn, tuflwn, cwlwn, xhrwn, oitineV periemenon thn kinhsin tou udatoV.

4

Dioti aggeloV katebaine kata kairon eiV thn kolumbhqran kai etaratte to udwr× ostiV loipon eishrceto prwtoV meta thn tarachn tou udatoV, egineto ugihV apo opoiandhpote noson epascen.

5

Hto de ekei anqrwpoV tiV triakonta oktw eth pascwn asqeneian.

6

Touton idwn o IhsouV katakeimenon, kai exeurwn oti polun hdh kairon pascei, legei proV auton× QeleiV na geinhV ugihV;

7

Apekriqh proV auton o asqenwn× Kurie, anqrwpon den ecw, dia na me balh eiV thn kolumbhqran, otan taracqh to udwr× enw de ercomai egw, alloV pro emou katabainei.

8

Legei proV auton o IhsouV× Egerqhti, shkwson ton krabbaton sou kai peripatei.

9

Kai euquV egeinen o anqrwpoV ugihV kai eshkwse ton krabbaton autou, kai periepatei. Hto de sabbaton ekeinhn thn hmeran.

10

Elegon loipon oi Ioudaioi proV ton teqerapeumenon× Sabbaton einai× Den soi einai sugkecwrhmenon na shkwshV ton krabbaton.

11

Apekriqh proV autouV× O iatreusaV me, ekeinoV moi eipe× Shkwson ton krabbaton sou, kai peripatei.

12

Hrwthsan loipon auton× TiV einai o anqrwpoV, ostiV soi eipe, Shkwson ton krabbaton sou kai peripatei;

13

O de iatreuqeiV den hxeure tiV einai× dioti o IhsouV upexhlqen, epeidh hto ocloV poluV en tw topw.

14

Meta tauta euriskei auton o IhsouV en tw ierw kai eipe proV auton× Idou, egeineV ugihV× mhketi amartane, dia na mh soi geinh ti ceiroteron.

15

Uphge loipon o anqrwpoV kai anhggeile proV touV IoudaiouV oti o IhsouV einai o iatreusaV auton.

16

Kai dia touto katetrecon ton Ihsoun oi Ioudaioi kai ezhtoun na qanatwswsin auton, dioti ekamne tauta en sabbatw.

17

[] O de IhsouV apekriqh proV autouV× O Pathr mou ergazetai ewV twra, kai egw ergazomai.

18

Dia touto loipon mallon ezhtoun oi Ioudaioi na qanatwswsin auton, dioti ouci monon parebaine to sabbaton, alla kai Patera eautou elege ton Qeon, ison me ton Qeon kamnwn eauton.

19

Apekriqh loipon o IhsouV kai eipe proV autouV× AlhqwV, alhqwV saV legw, den dunatai o UioV na pratth ouden af' eautou, ean den bleph ton Patera prattonta touto× epeidh osa ekeinoV prattei, tauta kai o UioV prattei omoiwV.

20

Dioti o Pathr agapa ton Uion kai deiknuei eiV auton panta osa autoV prattei, kai megalhtera toutwn erga qelei deixei eiV auton, dia na qaumazhte seiV.

21

Epeidh kaqwV o Pathr egeirei touV nekrouV kai zwopoiei, outw kai o UioV oustinaV qelei zwopoiei.

22

Epeidh oude krinei o Pathr oudena, all' eiV ton Uion edwke pasan thn krisin,

23

dia na timwsi panteV ton Uion kaqwV timwsi ton Patera. O mh timwn ton Uion den tima ton Patera ton pemyanta auton.

24

AlhqwV, alhqwV saV legw oti o akouwn ton logon mou kai pisteuwn eiV ton pemyanta me ecei zwhn aiwnion, kai eiV krisin den ercetai, alla metebh ek tou qanatou eiV thn zwhn.

25

AlhqwV, alhqwV saV legw oti ercetai wra, kai hdh einai, ote oi nekroi qelousin akousei thn fwnhn tou Uiou tou Qeou, kai oi akousanteV qelousi zhsei.

26

Dioti kaqwV o Pathr ecei zwhn en eautw, outwV edwke kai eiV ton Uion na ech zwhn en eautw×

27

kai exousian edwken eiV auton na kamnh kai krisin, dioti einai UioV anqrwpou.

28

Mh qaumazete touto× dioti ercetai wra, kaq' hn panteV oi en toiV mnhmeioiV qelousin akousei thn fwnhn autou,

29

kai qelousin exelqei oi praxanteV ta agaqa eiV anastasin zwhV, oi de praxanteV ta faula eiV anastasin krisewV.

30

Den dunamai egw na kamnw ap' emautou ouden. KaqwV akouw krinw, kai h krisiV h emh dikaia einai× dioti den zhtw to qelhma to emon, alla to qelhma tou pemyantoV me PatroV.

31

[] Ean egw marturw peri emautou, h marturia mou den einai alhqhV.

32

AlloV einai o marturwn peri emou, kai exeurw oti einai alhqhV h marturia, thn opoian marturei peri emou.

33

SeiV apesteilate proV ton Iwannhn, kai emarturhsen eiV thn alhqeian×

34

egw de para anqrwpou den lambanw thn marturian, alla legw tauta dia na swqhte seiV.

35

EkeinoV hto o lucnoV o kaiomenoV kai feggwn, kai seiV hqelhsate na agalliasqhte proV wran eiV to fwV autou.

36

All' egw ecw thn marturian megalhteran thV tou Iwannou× dioti ta erga, ta opoia moi edwken o Pathr dia na teleiwsw auta, auta ta erga, ta opoia egw prattw, marturousi peri emou oti o Pathr me apesteile×

37

kai o pemyaV me Pathr, autoV emarturhse peri emou. Oute fwnhn autou hkousate pwpote oute oyin autou eidete.

38

Kai ton logon autou den ecete menonta en eautoiV, dioti seiV den pisteuete eiV touton, ton opoion ekeinoV apesteilen.

39

Ereunate taV grafaV, dioti seiV nomizete oti en autaiV ecete zwhn aiwnion× kai ekeinai einai ai marturousai peri emou×

40

plhn den qelete na elqhte proV eme, dia na echte zwhn.

41

Doxan para anqrwpwn den lambanw×

42

alla saV egnwrisa oti thn agaphn tou Qeou den ecete en eautoiV×

43

egw hlqon en tw onomati tou PatroV mou, kai den me decesqe× ean alloV elqh en tw onomati eautou, ekeinon qelete decqh.

44

PwV dunasqe seiV na pisteushte, oitineV lambanete doxan o eiV para tou allou, kai den zhteite thn doxan thn para tou monou Qeou;

45

Mh nomizete oti egw qelw saV kathgorhsei proV ton Patera× uparcei o kathgoroV saV o MwushV, eiV ton opoion seiV hlpisate.

46

Dioti ean episteuete eiV ton Mwushn, hqelete pisteusei eiV eme× epeidh peri emou ekeinoV egrayen.

47

Ean de eiV ta gegrammena ekeinou den pisteuhte, pwV qelete pisteusei eiV touV idikouV mou logouV;

John 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: