Modern Greek Bible

John 3

John

Return to Index

Chapter 4

1

[] KaqwV loipon emaqen o KurioV oti hkousan oi Farisaioi oti o IhsouV pleioterouV maqhtaV kamnei kai baptizei para o IwannhV-

2

an kai o IhsouV autoV den ebaptizen, all' oi maqhtai autou-

3

afhke thn Ioudaian kai aphlqe palin eiV thn Galilaian.

4

[] Eprepe de na perash dia thV SamareiaV.

5

Ercetai loipon eiV polin thV SamareiaV legomenhn Sicar, plhsion tou agrou, ton opoion edwken o Iakwb eiV ton Iwshf ton uion autou.

6

Hto de ekei phgh tou Iakwb. O IhsouV loipon kekopiakwV ek thV odoiporiaV ekaqhto outwV eiV thn phghn. Wra hto peripou ekth.

7

Ercetai gunh tiV ek thV SamareiaV, dia na antlhsh udwr. Legei proV authn o IhsouV× DoV moi na piw.

8

Dioti oi maqhtai autou eicon upagei eiV thn polin, dia na agoraswsi trofaV.

9

Legei loipon proV auton h gunh h SamareitiV× PwV su, IoudaioV wn, zhteiV na pihV par' emou, htiV eimai gunh SamareitiV; Dioti den sugkoinwnousin oi Ioudaioi me touV SamareitaV.

10

Apekriqh o IhsouV kai eipe proV authn× Ean hxeureV thn dwrean tou Qeou, kai tiV einai o legwn soi, DoV moi na piw, su hqeleV zhthsei par' autou, kai hqele soi dwsei udwr zwn.

11

Legei proV auton h gunh× Kurie, oute antlhma eceiV, kai to frear einai baqu× poqen loipon eceiV to udwr to zwn;

12

mhpwV su eisai megalhteroV tou patroV hmwn Iakwb, ostiV edwken eiV hmaV to frear, kai autoV epien ex autou kai oi uioi autou kai ta qremmata autou;

13

Apekriqh o IhsouV kai eipe proV authn× PaV ostiV pinei ek tou udatoV toutou qelei diyhsei palin×

14

ostiV omwV pih ek tou udatoV, to opoion egw qelw dwsei eiV auton, den qelei diyhsei eiV ton aiwna, alla to udwr, to opoion qelw dwsei eiV auton, qelei geinei en autw phgh udatoV anabluzontoV eiV zwhn aiwnion.

15

Legei proV auton h gunh× Kurie, doV moi touto to udwr, dia na mh diyw mhde na ercwmai edw na antlw.

16

Legei proV authn o IhsouV× Upage, kaleson ton andra sou kai elqe edw.

17

Apekriqh h gunh kai eipe× Den ecw andra. Legei proV authn o IhsouV× KalwV eipaV oti den ecw andra×

18

dioti pente andraV elabeV, kai ekeinoV, ton opoion eceiV twra, den einai anhr sou× touto alhqeV eipaV.

19

Legei proV auton h gunh× Kurie, blepw oti su eisai profhthV.

20

Oi patereV hmwn eiV touto to oroV prosekunhsan, kai seiV legete oti en toiV IerosolumoiV einai o topoV opou prepei na proskunwmen.

21

Legei proV authn o IhsouV× Gunai, pisteuson moi oti ercetai wra, ote oute eiV to oroV touto oute eiV ta Ierosoluma qelete proskunhsei ton Patera.

22

SeiV proskuneite ekeino to opoion den exeurete, hmeiV proskunoumen ekeino to opoion exeuromen, dioti h swthria einai ek twn Ioudaiwn.

23

Plhn ercetai wra, kai hdh einai, ote oi alhqinoi proskunhtai qelousi proskunhsei ton Patera en pneumati kai alhqeia× dioti o Pathr toioutouV zhtei touV proskunountaV auton.

24

O QeoV einai Pneuma, kai oi proskunounteV auton en pneumati kai alhqeia prepei na proskunwsi.

25

Legei proV auton h gunh× Exeurw oti ercetai o MessiaV, o legomenoV CristoV× otan elqh ekeinoV, qelei anaggeilei eiV hmaV panta.

26

Legei proV authn o IhsouV× Egw eimai, o lalwn soi.

27

[] Kai epanw eiV touto hlqon oi maqhtai autou kai eqaumasan oti elalei meta gunaikoV× oudeiV omwV eipe, Ti zhteiV; h Ti laleiV met' authV;

28

Afhke loipon h gunh thn udrian authV kai uphgen eiV thn polin kai legei proV touV anqrwpouV×

29

Elqete na idhte anqrwpon, ostiV moi eipe panta osa epraxa× mhpwV outoV einai o CristoV;

30

Exhlqon loipon ek thV polewV kai hrconto proV auton.

31

En de tw metaxu oi maqhtai parekaloun auton legonteV× Rabbi, fage.

32

O de eipe proV autouV. Egw ecw faghton na fagw, to opoion seiV den exeurete.

33

Elegon loipon oi maqhtai proV allhlouV× MhpwV tiV efere proV auton na fagh;

34

Legei proV autouV o IhsouV× To emon faghton einai na prattw to qelhma tou pemyantoV me kai na teleiwsw to ergon autou.

35

Den legete seiV oti tessareV mhneV einai eti kai o qerismoV ercetai; Idou, saV legw, uywsate touV ofqalmouV saV kai idete ta cwrafia, oti einai hdh leuka proV qerismon.

36

Kai o qerizwn lambanei misqon kai sunagei karpon eiV zwhn aiwnion, dia na cairh omou kai o speirwn kai o qerizwn.

37

Dioti kata touto alhqeuei o logoV, oti alloV einai o speirwn kai alloV o qerizwn.

38

Egw saV apesteila na qerizhte ekeino, eiV to opoion seiV den ekopiasate× alloi ekopiasan, kai seiV eishlqete eiV ton kopon autwn.

39

Ex ekeinhV de thV polewV polloi twn Samareitwn episteusan eiV auton dia ton logon thV gunaikoV, marturoushV oti moi eipe panta osa epraxa.

40

KaqwV loipon hlqon proV auton oi Samareitai, parekaloun auton na meinh par' autoiV× kai emeinen ekei duo hmeraV.

41

Kai polu pleioteroi episteusan dia ton logon autou,

42

kai proV thn gunaika elegon, oti den pisteuomen pleon dia ton logon sou× epeidh hmeiV hkousamen, kai gnwrizomen oti outoV einai alhqwV o Swthr tou kosmou, o CristoV.

43

[] Meta de taV duo hmeraV exhlqen ekeiqen kai uphgen eiV thn Galilaian.

44

Dioti autoV o IhsouV emarturhsen oti profhthV en th patridi autou den ecei timhn.

45

Ote loipon hlqen eiV thn Galilaian, edecqhsan auton oi Galilaioi, idonteV panta osa ekamen en IerosolumoiV kata thn eorthn× dioti kai autoi hlqon eiV thn eorthn.

46

Hlqe loipon o IhsouV palin eiV thn Kana thV GalilaiaV, opou ekame to udwr oinon. Kai hto tiV basilikoV anqrwpoV, tou opoiou o uioV hsqenei en Kapernaoum×

47

outoV akousaV oti o IhsouV hlqen ek thV IoudaiaV eiV thn Galilaian, uphge proV auton kai parekalei auton na katabh kai na iatreush ton uion autou× dioti emelle na apoqanh.

48

Eipe loipon o IhsouV proV auton× Ean den idhte shmeia kai terata, den qelete pisteusei.

49

Legei proV auton o basilikoV× Kurie, kataba prin apoqanh to paidion mou.

50

Legei proV auton o IhsouV× Upage, o uioV sou zh. Kai episteusen o anqrwpoV eiV ton logon, ton opoion eipe proV auton o IhsouV, kai anecwrei.

51

Enw de outoV hdh katebainen, aphnthsan auton oi douloi autou kai aphggeilan legonteV oti o uioV sou zh.

52

Hrwthse loipon autouV thn wran, kaq' hn egeine kalhtera. Kai eipon proV auton oti CqeV thn ebdomhn wran afhken auton o puretoV.

53

Enohse loipon o pathr oti egeine touto kat' ekeinhn thn wran, kaq' hn o IhsouV eipe proV auton oti O uioV sou zh× kai episteusen autoV kai olh h oikia autou.

54

Touto palin deuteron qauma ekamen o IhsouV, afou hlqen ek thV IoudaiaV eiV thn Galilaian.

John 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: