Modern Greek Bible

John 2

John

Return to Index

Chapter 3

1

[] Hto de anqrwpoV tiV ek twn Farisaiwn, NikodhmoV onomazomenoV, arcwn twn Ioudaiwn.

2

OutoV hlqe proV ton Ihsoun dia nuktoV kai eipe proV auton× Rabbi, exeuromen oti apo Qeou hlqeV didaskaloV× dioti oudeiV dunatai na kamnh ta shmeia tauta, ta opoia su kamneiV, ean den hnai o QeoV met' autou.

3

Apekriqh o IhsouV kai eipe proV auton× AlhqwV, alhqwV soi legw, ean tiV den gennhqh anwqen, den dunatai na idh thn basileian tou Qeou.

4

Legei proV auton o NikodhmoV× PwV dunatai anqrwpoV na gennhqh gerwn wn; mhpote dunatai na eiselqh deuteran foran eiV thn koilian thV mhtroV autou kai na gennhqh;

5

Apekriqh o IhsouV× AlhqwV, alhqwV soi legw, ean tiV den gennhqh ex udatoV kai PneumatoV, den dunatai na eiselqh eiV thn basileian tou Qeou.

6

To gegennhmenon ek thV sarkoV einai sarx kai to gegennhmenon ek tou PneumatoV einai pneuma.

7

Mh qaumashV oti soi eipon, Prepei na gennhqhte anwqen.

8

O anemoV opou qelei pneei, kai thn fwnhn autou akoueiV, alla den exeureiV poqen ercetai kai pou upagei× outwV einai paV, ostiV egennhqh ek tou PneumatoV.

9

Apekriqh o NikodhmoV kai eipe proV auton× PwV dunantai na geinwsi tauta;

10

Apekriqh o IhsouV kai eipe proV auton× Su eisai o didaskaloV tou Israhl kai tauta den exeureiV;

11

AlhqwV, alhqwV soi legw oti ekeino to opoion exeuromen laloumen kai ekeino to opoion eidomen marturoumen, kai thn marturian hmwn den decesqe.

12

Ean ta epigeia saV eipon kai den pisteuhte, pwV, ean saV eipw ta epourania, qelete pisteusei;

13

Kai oudeiV anebh eiV ton ouranon eimh o katabaV ek tou ouranou, o UioV tou anqrwpou, o wn en tw ouranw.

14

Kai kaqwV o MwushV uywse ton ofin en th erhmw, outw prepei na uywqh o UioV tou anqrwpou,

15

dia na mh apolesqh paV o pisteuwn eiV auton, alla na ech zwhn aiwnion.

16

Dioti toson hgaphsen o QeoV ton kosmon, wste edwke ton Uion autou ton monogenh, dia na mh apolesqh paV o pisteuwn eiV auton, alla na ech zwhn aiwnion.

17

Epeidh den apesteilen o QeoV ton Uion autou eiV ton kosmon dia na krinh ton kosmon, alla dia na swqh o kosmoV di' autou.

18

OstiV pisteuei eiV auton den krinetai, ostiV omwV den pisteuei einai hdh kekrimenoV, dioti den episteusen eiV to onoma tou monogenouV Uiou tou Qeou.

19

Kai auth einai h krisiV, oti to fwV hlqen eiV ton kosmon, kai oi anqrwpoi hgaphsan to skotoV mallon para to fwV× dioti hsan ponhra ta erga autwn.

20

Epeidh paV, ostiV prattei faula, misei to fwV kai den ercetai eiV to fwV, dia na mh elegcqwsi ta erga autou×

21

ostiV omwV prattei thn alhqeian, ercetai eiV to fwV, dia na fanerwqwsi ta erga autou oti epracqhsan kata Qeon.

22

[] Meta tauta hlqen o IhsouV kai oi maqhtai autou eiV thn ghn thV IoudaiaV, kai ekei dietribe met' autwn kai ebaptizen.

23

Hto de kai o IwannhV baptizwn en Ainwn plhsion tou Saleim, dioti hsan ekei udata polla, kai hrconto kai ebaptizonto×

24

Epeidh o IwannhV den hto eti beblhmenoV eiV thn fulakhn.

25

Egeine loipon suzhthsiV peri kaqarismou para twn maqhtwn tou Iwannou me IoudaiouV tinaV.

26

Kai hlqon proV ton Iwannhn kai eipon proV auton× Rabbi, ekeinoV ostiV hto meta sou peran tou Iordanou, eiV ton opoion su emarturhsaV, idou, outoV baptizei kai panteV ercontai proV auton.

27

Apekriqh o IwannhV kai eipe× Den dunatai o anqrwpoV na lambanh ouden, ean den hnai dedomenon eiV auton ek tou ouranou.

28

SeiV autoi eisqe martureV mou oti eipon× Den eimai egw o CristoV, all' oti eimai apestalmenoV emprosqen ekeinou.

29

OstiV ecei thn numfhn einai numfioV× o de filoV tou numfiou, o istamenoV kai akouwn auton, cairei kaq' uperbolhn dia thn fwnhn tou numfiou. Auth loipon h cara h idikh mou eplhrwqh.

30

EkeinoV prepei na auxanh, egw de na elattonwmai.

31

O ercomenoV anwqen einai uperanw pantwn. O wn ek thV ghV ek thV ghV einai kai ek thV ghV lalei× o ercomenoV ek tou ouranou einai uperanw pantwn,

32

kai ekeino to opoion eide kai hkouse, touto marturei, kai oudeiV decetai thn marturian autou.

33

OstiV decqh thn marturian autou epesfragisen oti o QeoV einai alhqhV.

34

Dioti ekeinoV, ton opoion apesteilen o QeoV, touV logouV tou Qeou lalei× epeidh o QeoV den didei eiV auton to Pneuma me metron.

35

O Pathr agapa ton Uion kai panta edwken eiV thn ceira autou.

36

OstiV pisteuei eiV ton Uion ecei zwhn aiwnion× ostiV omwV apeiqei eiV ton Uion den qelei idei zwhn, all' h orgh tou Qeou menei epanw autou.

John 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: