Modern Greek Bible

John 1

John

Return to Index

Chapter 2

1

[] Kai thn trithn hmeran egeine gamoV en Kana thV GalilaiaV, kai hto h mhthr tou Ihsou ekei.

2

Proseklhqh de kai o IhsouV kai oi maqhtai autou eiV ton gamon.

3

Kai epeidh eleiyen o oinoV, legei h mhthr tou Ihsou proV auton× Oinon den ecousi.

4

Legei proV authn o IhsouV× Ti einai metaxu emou kai sou, gunai; den hlqen eti h wra mou.

5

Legei h mhthr autou proV touV uphretaV× O, ti saV legei, kamete.

6

Hsan de ekei udriai liqinai ex keimenai kata to eqoV tou kaqarismou twn Ioudaiwn, cwrousai ekasth duo h tria metra.

7

Legei proV autouV o IhsouV× Gemisate taV udriaV udatoV. Kai egemisan autaV ewV anw.

8

Kai legei proV autouV× Antlhsate twra kai ferete proV ton arcitriklinon. Kai eferan.

9

KaqwV de o arcitriklinoV egeuqh to udwr eiV oinon metabeblhmenon kai den hxeure poqen einai, oi uphretai omwV hxeuron oi antlhsanteV to udwr fwnazei ton numfion o arcitriklinoV

10

kai legei proV auton× PaV anqrwpoV prwton ton kalon oinon ballei, kai afou piwsi polu, tote ton katwteron× su efulaxaV ton kalon oinon ewV twra.

11

Tauthn thn archn twn qaumatwn ekamen o IhsouV en Kana thV GalilaiaV kai efanerwse thn doxan autou, kai episteusan eiV auton oi maqhtai autou.

12

[] Meta touto katebh eiV Kapernaoum autoV kai h mhthr autou kai oi adelfoi autou kai oi maqhtai autou, kai ekei emeinan ouc pollaV hmeraV.

13

Eplhsiaze de to pasca twn Ioudaiwn, kai anebh eiV Ierosoluma o IhsouV.

14

Kai euren en tw ierw, touV pwlountaV boaV kai probata kai peristeraV, kai touV arguramoibouV kaqhmenouV.

15

Kai poihsaV mastiga ek scoiniwn, ediwxe pantaV ek tou ierou kai ta probata kai touV boaV, kai ta nomismata twn arguramoibwn ecuse kai taV trapezaV anetreye,

16

kai proV touV pwlountaV taV peristeraV eipe× Shkwsate tauta enteuqen× mh kamnete ton oikon tou PatroV mou oikon emporiou.

17

Tote enequmhqhsan oi maqhtai autou oti einai gegrammenon, O zhloV tou oikou sou me katefagen.

18

Apekriqhsan loipon oi Ioudaioi kai eipon proV auton× Ti shmeion deiknueiV eiV hmaV, dioti kamneiV tauta;

19

Apekriqh o IhsouV kai eipe proV autouV× Calasate ton naon touton, kai dia triwn hmerwn qelw egeirei auton.

20

Kai oi Ioudaioi eipon× EiV tessarakonta kai ex eth wkodomhqh o naoV outoV, kai su qeleiV egeirei auton eiV treiV hmeraV;

21

EkeinoV omwV elege peri tou naou tou swmatoV autou.

22

Ote loipon hgerqh ek nekrwn, enequmhqhsan oi maqhtai autou oti touto elege proV autouV, kai episteusan eiV thn grafhn kai eiV ton logon, ton opoion eipen o IhsouV.

23

[] Kai enw hto en IerosolumoiV kata thn eorthn tou pasca, polloi episteusan eiV to onoma autou, bleponteV autou ta qaumata, ta opoia ekamnen.

24

AutoV de o IhsouV den enepisteueto eiV autouV, dioti egnwrize pantaV,

25

kai dioti den eice creian dia na marturhsh tiV peri tou anqrwpou× epeidh autoV egnwrize ti hto entoV tou anqrwpou.

John 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: