Modern Greek Bible

Luke 24

John

Return to Index

Chapter 1

1

[] En arch hto o LogoV, kai o LogoV hto para tw Qew, kai QeoV hto o LogoV.

2

OutoV hto en arch para tw Qew.

3

Panta di' autou egeinan, kai cwriV autou den egeinen oude en, to opoion egeinen.

4

En autw hto zwh, kai h zwh hto to fwV twn anqrwpwn.

5

[] Kai to fwV en th skotia feggei kai h skotia den katelaben auto.

6

Uphrxen anqrwpoV apestalmenoV para Qeou, onomazomenoV IwannhV×

7

outoV hlqen eiV marturian, dia na marturhsh peri tou fwtoV, dia na pisteuswsi panteV di' autou.

8

Den hto ekeinoV to fwV, alla dia na marturhsh peri tou fwtoV.

9

Hto to fwV to alhqinon, to opoion fwtizei panta anqrwpon ercomenon eiV ton kosmon.

10

Hto en tw kosmw, kai o kosmoV egeine di' autou, kai o kosmoV den egnwrisen auton.

11

EiV ta idia hlqe, kai oi idioi den edecqhsan auton.

12

Osoi de edecqhsan auton, eiV autouV edwken exousian na geinwsi tekna Qeou, eiV touV pisteuontaV eiV to onoma autou×

13

oitineV ouci ex aimatwn oude ek qelhmatoV sarkoV oude ek qelhmatoV androV, all' ek Qeou egennhqhsan.

14

Kai o LogoV egeine sarx kai katwkhse metaxu hmwn, kai eidomen thn doxan autou, doxan wV monogenouV para tou PatroV, plhrhV caritoV kai alhqeiaV.

15

[] O IwannhV marturei peri autou kai efwnaxe, legwn× OutoV hto peri ou eipon, O opisw mou ercomenoV einai anwteroV mou, dioti hto proteroV mou.

16

Kai panteV hmeiV elabomen ek tou plhrwmatoV autou kai carin anti caritoV×

17

dioti kai o nomoV edoqh dia tou MwusewV× h de cariV kai alhqeia egeine dia Ihsou Cristou.

18

OudeiV eide pote ton Qeon× o monogenhV UioV, o wn eiV ton kolpon tou PatroV, ekeinoV efanerwsen auton.

19

[] Kai auth einai h marturia tou Iwannou, ote apesteilan oi Ioudaioi ex Ierosolumwn iereiV kai LeuitaV dia na erwthswsin auton× Su tiV eisai;

20

Kai wmologhse kai den hrnhqh× kai wmologhsen oti den eimai egw o CristoV.

21

Kai hrwthsan auton× Ti loipon; HliaV eisai su; kai legei, den eimai. O profhthV eisai su; kai apekriqh, Ouci.

22

Eipon loipon proV auton× TiV eisai; dia na dwswmen apokrisin eiV touV aposteilantaV hmaV× ti legeiV peri seautou;

23

Apekriqh× Egw eimai fwnh bowntoV en th erhmw, euqunate thn odon tou Kuriou, kaqwV eipen HsaiaV o profhthV.

24

Oi de apestalmenoi hsan ek twn Farisaiwn×

25

kai hrwthsan auton kai eipon proV auton× Dia ti loipon baptizeiV, ean su den eisai o CristoV oute o HliaV oute o profhthV;

26

Apekriqh proV autouV o IwannhV legwn× Egw baptizw en udati× en mesw de umwn istatai ekeinoV, ton opoion seiV den gnwrizete×

27

autoV einai o opisw mou ercomenoV, ostiV einai anwteroV mou, tou opoiou egw den eimai axioV na lusw to lwrion tou upodhmatoV autou.

28

Tauta egeinan en Bhqabara peran tou Iordanou, opou hto o IwannhV baptizwn.

29

[] Th epaurion blepei o IwannhV ton Ihsoun ercomenon proV auton kai legei× Idou, o AmnoV tou Qeou o airwn thn amartian tou kosmou.

30

OutoV einai peri ou egw eipon× Opisw mou ercetai anhr, ostiV einai anwteroV mou, dioti hto proteroV mou.

31

Kai egw den egnwrizon auton, alla dia na fanerwqh eiV ton Israhl, dia touto hlqon egw baptizwn en tw udati.

32

Kai emarturhsen o IwannhV, legwn oti Eidon to Pneuma katabainon wV peristeran ex ouranou kai emeinen ep' auton.

33

Kai egw den egnwrizon auton× all' o pemyaV me dia na baptizw en udati ekeinoV moi eipen× eiV ontina idhV to Pneuma katabainon kai menon ep' auton, outoV einai o baptizwn en Pneumati Agiw.

34

Kai egw eidon kai emarturhsa, oti outoV einai o UioV tou Qeou.

35

Th epaurion palin istato o IwannhV kai duo ek twn maqhtwn autou,

36

kai embleyaV eiV ton Ihsoun peripatounta, legei× Idou, o AmnoV tou Qeou.

37

[] Kai hkousan auton oi duo maqhtai lalounta kai hkolouqhsan ton Ihsoun.

38

StrafeiV de o IhsouV kai idwn autouV akolouqountaV, legei proV autouV× Ti zhteite; Oi de eipon proV auton, Rabbi, to opoion ermhneuomenon legetai, Didaskale, pou meneiV;

39

Legei proV autouV× Elqete kai idete, hlqon kai eidon pou menei, kai emeinan par' autw thn hmeran ekeinhn× h de wra hto wV dekath.

40

Hto AndreaV o adelfoV tou SimwnoV Petrou eiV ek twn duo, oitineV hkousan peri autou para tou Iwannou kai hkolouqhsan auton.

41

OutoV prwtoV euriskei ton eautou adelfon Simwna kai legei proV auton. Eurhkamen ton Messian, to opoion meqermhneuomenon einai o CristoV.

42

Kai eferen auton proV ton Ihsoun. EmbleyaV de eiV auton o IhsouV eipe× Su eisai Simwn, o uioV tou Iwna× su qeleiV onomasqh KhfaV, to opoion ermhneuetai PetroV.

43

[] Th epaurion hqelhsen o IhsouV na exelqh eiV thn Galilaian× kai euriskei ton Filippon kai legei proV auton× Akolouqei moi.

44

Hto de o FilippoV apo Bhqsaida, ek thV polewV Andreou kai Petrou.

45

Euriskei FilippoV ton Naqanahl kai legei proV auton× Ekeinon ton opoion egrayen o MwushV en tw nomw kai oi profhtai eurhkamen, Ihsoun ton uion tou Iwshf ton apo Nazaret.

46

Kai eipe proV auton o Naqanahl× Ek Nazaret dunatai na proelqh ti agaqon; Legei proV auton o FilippoV, Ercou kai ide.

47

Eiden o IhsouV ton Naqanahl ercomenon proV auton kai legei peri autou× Idou, alhqwV IsrahlithV, eiV ton opoion doloV den uparcei.

48

Legei proV auton o Naqanahl× Poqen me ginwskeiV; Apekriqh o IhsouV kai eipe proV auton× Prin o FilippoV se fwnaxh, onta upokatw thV sukhV, eidon se.

49

Apekriqh o Naqanahl kai legei proV auton× Rabbi, su eisai o UioV tou Qeou, su eisai o basileuV tou Israhl.

50

Apekriqh o IhsouV kai eipe proV auton× Epeidh soi eipon× eidon se upokatw thV sukhV, pisteueiV; megalhtera toutwn qeleiV idei.

51

Kai legei proV auton× AlhqwV, alhqwV saV legw× apo tou nun qelete idei ton ouranon anewgmenon kai touV aggelouV tou Qeou anabainontaV kai katabainontaV epi ton Uion tou anqrwpou.

John 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: