Modern Greek Bible

Luke 23

Luke

Return to Index

Chapter 24

1

[] Thn de prwthn hmeran thV ebdomadoV, enw hto orqroV baquV, hlqon eiV to mnhma ferousai ta opoia htoimasan arwmata, kai allai tineV met' autwn.

2

Euron de ton liqon apokekulismenon apo tou mnhmeiou,

3

kai eiselqousai den euron to swma tou Kuriou Ihsou.

4

Kai enw hsan en aporia peri toutou, idou, duo andreV estaqhsan emprosqen autwn me imatia astraptonta.

5

KaqwV de autai efobhqhsan kai eklinon to proswpon eiV thn ghn, eipon proV autaV× Ti zhteite ton zwnta meta twn nekrwn;

6

den einai edw, all' anesth× enqumhqhte pwV elalhse proV esaV, enw hto eti en th Galilaia,

7

legwn oti prepei o UioV tou anqrwpou na paradoqh eiV ceiraV anqrwpwn amartwlwn kai na staurwqh kai thn trithn hmeran na anasthqh.

8

Kai enequmhqhsan touV logouV autou.

9

Kai afou upestreyan apo tou mnhmeiou, aphggeilan tauta panta proV touV endeka kai pantaV touV loipouV.

10

Hsan de h Magdalhnh Maria kai Iwanna kai Maria h mhthr tou Iakwbou kai ai loipai met' autwn, aitineV elegon tauta proV touV apostolouV.

11

Kai oi logoi autwn efanhsan enwpion autwn wV fluaria, kai den episteuon eiV autaV.

12

O de PetroV shkwqeiV edramen eiV to mnhmeion, kai parakuyaV blepei ta sabana keimena mona, kai anecwrhse, qaumazwn kaq' eauton to gegonoV.

13

[] Kai idou, duo ex autwn eporeuonto en auth th hmera eiV kwmhn onomazomenhn EmmaouV, apecousan exhkonta stadia apo Ierousalhm.

14

Kai autoi wmiloun proV allhlouV peri pantwn twn sumbebhkotwn toutwn.

15

Kai enw wmiloun kai sundielegonto, plhsiasaV kai autoV o IhsouV eporeueto met' autwn×

16

all' oi ofqalmoi autwn ekratounto dia na mh gnwriswsin auton.

17

Eipe de proV autouV× TineV einai oi logoi outoi, touV opoiouV sunomileite proV allhlouV peripatounteV, kai eisqe skuqrwpoi;

18

ApokriqeiV de o eiV, onomazomenoV KleopaV, eipe proV auton× Su monoV paroikeiV en Ierousalhm kai den emaqeV ta genomena en auth en taiV hmeraiV tautaiV;

19

Kai eipe proV autouV× Poia; Oi de eipon proV auton× Ta peri Ihsou tou Nazwraiou, ostiV estaqh anhr profhthV dunatoV en ergw kai logw enwpion tou Qeou kai pantoV tou laou,

20

kai pwV paredwkan auton oi arciereiV kai oi arconteV hmwn eiV katadikhn qanatou kai estaurwsan auton.

21

hmeiV de hlpizomen oti autoV einai o mellwn na lutrwsh ton Israhl× alla kai proV toutoiV pasi trith hmera einai shmeron auth, afou egeinan tauta.

22

Alla kai gunaikeV tineV ex hmwn exeplhxan hmaV, aitineV uphgon thn aughn eiV to mnhmeion,

23

kai mh eurousai to swma autou, hlqon legousai oti eidon kai optasian aggelwn, oitineV legousin oti autoV zh.

24

Kai tineV twn umeterwn uphgon eiV to mnhmeion kai euron outw, kaqwV kai ai gunaikeV eipon, auton omwV den eidon.

25

Kai autoV eipe proV autouV× W anohtoi kai bradeiV thn kardian eiV to na pisteuhte eiV panta osa elalhsan oi profhtai×

26

den eprepe na paqh tauta o CristoV kai na eiselqh eiV thn doxan autou;

27

Kai arcisaV apo MwusewV kai apo pantwn twn profhtwn, dihrmhneuen eiV autouV ta peri eautou gegrammena en pasaiV taiV grafaiV.

28

Kai eplhsiasan eiV thn kwmhn opou eporeuonto, kai autoV prosepoieito oti upagei makrotera×

29

kai parebiasan auton, legonteV× Meinon meq' hmwn, dioti plhsiazei h espera kai eklinen h hmera. Kai eishlqe dia na meinh met' autwn.

30

Kai afou ekaqhse met' autwn eiV thn trapezan, labwn ton arton euloghse kai koyaV ediden eiV autouV.

31

Autwn de dihnoicqhsan oi ofqalmoi, kai egnwrisan auton. Kai autoV egeinen afantoV ap' autwn.

32

Kai eipon proV allhlouV× Den ekaieto en umin h kardia hmwn, ote elalei proV hmaV kaq' odon kai maV exhgei taV grafaV;

33

Kai shkwqenteV th auth wra upestreyan eiV Ierousalhm, kai euron sunhqroismenouV touV endeka kai touV met' autwn,

34

oitineV elegon oti ontwV anesth o KurioV kai efanh eiV ton Simwna.

35

Kai autoi dihgounto ta en th odw kai pwV egnwrisqh eiV autouV, enw ekopte ton arton.

36

[] Enw de elaloun tauta, autoV o IhsouV estaqh en mesw autwn kai legei proV autouV× Eirhnh umin.

37

Ekeinoi de ekplagenteV kai emfoboi genomenoi enomizon oti eblepon pneuma.

38

Kai eipe proV autouV× Dia ti eisqe tetaragmenoi; kai dia ti anabainousin eiV taV kardiaV saV dialogismoi;

39

idete taV ceiraV mou kai touV podaV mou, oti autoV egw eimai× yhlafhsate me kai idete, dioti pneuma sarka kai ostea den ecei, kaqwV eme qewreite econta.

40

Kai touto eipwn, edeixen eiV autouV taV ceiraV kai touV podaV.

41

Enw de autoi hpistoun eti apo thV caraV kai eqaumazon, eipe proV autouV× Ecete ti fagwsimon entauqa;

42

Oi de edwkan eiV auton meroV optou icquoV kai apo khrhqran melitoV.

43

Kai labwn enwpion autwn efagen.

44

Eipe de proV autouV× Outoi einai oi logoi, touV opoiouV elalhsa proV umaV ote hmhn eti meq' umwn, oti prepei na plhrwqwsi panta ta gegrammena en tw nomw tou MwusewV kai profhtaiV kai yalmoiV peri emou.

45

Tote dihnoixen autwn ton noun, dia na katalabwsi taV grafaV×

46

kai eipe proV autouV oti outwV einai gegrammenon kai outwV eprepe na paqh o CristoV kai na anasthqh ek nekrwn th trith hmera,

47

kai na khrucqh en tw onomati autou metanoia kai afesiV amartiwn eiV panta ta eqnh, ginomenhV archV apo Ierousalhm.

48

SeiV de eisqe martureV toutwn.

49

Kai idou, egw apostellw thn epaggelian tou PatroV mou ef' umaV× seiV de kaqhsate en th polei Ierousalhm ewsou enduqhte dunamin ex uyouV.

50

[] Kai eferen autouV exw ewV eiV Bhqanian, kai uywsaV taV ceiraV autou euloghsen autouV.

51

Kai enw eulogei autouV, apecwrisqh ap' autwn kai anefereto eiV ton ouranon.

52

Kai autoi proskunhsanteV auton, upestreyan eiV Ierousalhm meta caraV megalhV,

53

kai hsan diapantoV en tw ierw, ainounteV kai eulogounteV ton Qeon. Amhn.

John 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: