Modern Greek Bible

Luke 22

Luke

Return to Index

Chapter 23

1

[] Tote eshkwqh apan to plhqoV autwn kai eferan auton proV ton Pilaton.

2

Kai hrcisan na kathgorwsin auton, legonteV× Touton euromen diastrefonta to eqnoV kai empodizonta to na didwsi forouV eiV ton Kaisara, legonta eauton oti einai CristoV basileuV.

3

O de PilatoV hrwthsen auton, legwn× Su eisai o basileuV twn Ioudaiwn; O de apokriqeiV proV auton, eipe× Su legeiV.

4

Kai o PilatoV eipe proV touV arciereiV kai touV oclouV× Ouden egklhma euriskw en tw anqrwpw toutw.

5

Oi de epemenon legonteV oti Tarattei ton laon, didaskwn kaq' olhn thn Ioudaian, arcisaV apo thV GalilaiaV ewV edw.

6

O de PilatoV akousaV Galilaian hrwthsen an o anqrwpoV hnai GalilaioV,

7

kai maqwn oti einai ek thV epikrateiaV tou Hrwdou, epemyen auton proV ton Hrwdhn, ostiV hto kai autoV en IerosolumoiV en tautaiV taiV hmeraiV.

8

O de HrwdhV, idwn ton Ihsoun, ecarh polu× dioti hqele pro pollou na idh auton, epeidh hkoue polla peri autou kai hlpize na idh ti qauma ginomenon up' autou.

9

Hrwta de auton me logouV pollouV× plhn autoV den apekriqh proV auton ouden.

10

Istanto de oi arciereiV kai oi grammateiV, kathgorounteV auton entonwV.

11

Afou de o HrwdhV meta twn strateumatwn autou exouqenhsen auton kai enepaixen, enedusen auton lampron imation kai epemyen auton palin proV ton Pilaton.

12

En auth de th hmera o PilatoV kai o HrwdhV egeinan filoi met' allhlwn× dioti proteron hsan eiV ecqran proV allhlouV.

13

[] O de PilatoV, sugkalesaV touV arciereiV kai touV arcontaV kai ton laon,

14

eipe proV autouV× Eferate proV eme ton anqrwpon touton wV stasiazonta ton laon, kai idou, egw enwpion saV anakrinaV den euron en tw anqrwpw toutw ouden egklhma ex oswn kathgoreite kat' autou,

15

all' oude o HrwdhV, dioti saV epemya proV auton× kai idou, ouden axion qanatou einai pepragmenon up' autou.

16

Afou loipon paideusw auton, qelw apolusei.

17

Eprepe de anagkaiwV na apoluh eiV autouV ena en th eorth.

18

PanteV de omou anekraxan, legonteV× Shkwson touton, apoluson de eiV hmaV ton Barabban×

19

ostiV dia stasin tina genomenhn en th polei kai dia fonon hto beblhmenoV eiV fulakhn.

20

Palin loipon o PilatoV elalhse proV autouV, qelwn na apolush ton Ihsoun.

21

Oi de efwnazon, legonteV× Staurwson, staurwson auton.

22

O de kai trithn foran eipe proV autouV× Kai ti kakon epraxen outoV; oudemian aitian qanatou euron en autw× afou loipon paideusw auton, qelw apolusei.

23

All' ekeinoi epemenon, me fwnaV megalaV zhtounteV na staurwqh, kai ai fwnai autwn kai twn arcierewn uperiscuon.

24

Kai o PilatoV apefasise na geinh to zhthma autwn,

25

kai apelusen eiV autouV ton dia stasin kai fonon beblhmenon eiV thn fulakhn, ton opoion ezhtoun, ton de Ihsoun paredwken eiV to qelhma autwn.

26

[] Kai kaqwV eferan auton exw, epiasan Simwna tina Kurhnaion, ercomenon apo tou agrou, kai eqesan epanw autou ton stauron, dia na ferh auton opisqen tou Ihsou.

27

Hkolouqei de auton polu plhqoV tou laou kai gunaikwn, aitineV kai wduronto kai eqrhnoun auton.

28

StrafeiV de proV autaV o IhsouV, eipe× qugatereV thV Ierousalhm, mh klaiete di' eme, alla di' eautaV klaiete kai dia ta tekna saV.

29

Dioti idou, ercontai hmerai kaq' aV qelousin eipei× Makariai ai steirai kai ai koiliai, aitineV den egennhsan, kai oi mastoi, oitineV den eqhlasan.

30

Tote qelousin arcisei na legwsin eiV ta orh, Pesete ef' hmaV, kai eiV ta bouna, Skepasate hmaV×

31

dioti ean eiV to ugron xulon prattwsi tauta, ti qelei geinei eiV to xhron;

32

[] Eferonto de kai alloi duo met' autou, oitineV hsan kakourgoi dia na qanatwqwsi.

33

Kai ote hlqon eiV ton topon ton onomazomenon Kranion, ekei estaurwsan auton kai touV kakourgouV, ton men ek dexiwn, ton de ex aristerwn.

34

O de IhsouV elege× Pater, sugcwrhson autouV× dioti den exeurousi ti prattousi. Diamerizomenoi de ta imatia autou, ebalon klhron.

35

Kai istato o laoV qewrwn. Enepaizon de kai oi arconteV met' autwn, legonteV× AllouV eswsen, aV swsh auton, ean outoV hnai o CristoV o eklektoV tou Qeou.

36

Enepaizon de auton kai oi stratiwtai, plhsiazonteV kai prosferonteV oxoV eiV auton

37

kai legonteV× Ean su hsai o basileuV twn Ioudaiwn, swson seauton.

38

Hto de kai epigrafh gegrammenh epanwqen autou me grammata Ellhnika kai Rwmaika kai Ebraika× OutoV estin o BasileuV twn Ioudaiwn.

39

EiV de twn kremasqentwn kakourgwn eblasfhmei auton, legwn× Ean su hsai o CristoV, swson seauton kai hmaV.

40

ApokriqeiV de o alloV, epeplhtten auton, legwn× Oude ton Qeon den fobeisai su, ostiV eisai en th auth katadikh;

41

kai hmeiV men dikaiwV× dioti axia twn osa epraxamen apolambanomen× outoV omwV ouden atopon epraxe.

42

Kai elege proV ton Ihsoun× Mnhsqhti mou, Kurie, otan elqhV en th basileia sou.

43

Kai eipe proV auton o IhsouV× AlhqwV soi legw, shmeron qeleiV eisqai met' emou en tw paradeisw.

44

[] Hto de wV ekth wra kai egeine skotoV ef' olhn thn ghn ewV wraV ennathV,

45

kai eskotisqh o hlioV kai escisqh eiV to meson to katapetasma tou naou×

46

kai fwnaxaV me fwnhn megalhn o IhsouV eipe× Pater, eiV ceiraV sou paradidw to pneuma mou× kai tauta eipwn exepneusen.

47

Idwn de o ekatontarcoV to genomenon, edoxase ton Qeon, legwn× OntwV o anqrwpoV outoV hto dikaioV.

48

Kai panteV oi ocloi oi sunelqonteV eiV thn qewrian tauthn, bleponteV ta genomena, upestrefon tuptonteV ta sthqh autwn.

49

Istanto de makroqen panteV oi gnwstoi autou, kai ai gunaikeV aitineV sunhkolouqhsan auton apo thV GalilaiaV, kai eblepon tauta.

50

[] Kai idou, anhr tiV Iwshf to onoma, ostiV hto bouleuthV, anhr agaqoV kai dikaioV,

51

outoV den hto sumfwnoV me thn boulhn kai thn praxin autwn, apo ArimaqaiaV polewV twn Ioudaiwn, ostiV kai autoV periemene thn basileian tou Qeou,

52

outoV elqwn proV ton Pilaton, ezhthse to swma tou Ihsou,

53

kai katabibasaV auto etulixen auto me sindona kai eqesen auto en mnhmeiw lelatomhmenw× opou oudeiV eti eicen entafiasqh.

54

Kai hto hmera paraskeuh, kai exhmerone sabbaton.

55

Hkolouqhsan de kai gunaikeV, aitineV eicon elqei met' autou apo thV GalilaiaV, kai eidon to mnhmeion kai pwV eteqh to swma autou.

56

Kai afou upestreyan htoimasan arwmata kai mura. Kai to men sabbaton hsucasan kata thn entolhn.

Luke 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: