Modern Greek Bible

Luke 20

Luke

Return to Index

Chapter 21

1

[] AnableyaV de eide touV plousiouV, touV ballontaV ta dwra autwn eiV to gazofulakion×

2

eide de kai chran tina ptwchn, ballousan ekei duo lepta,

3

kai eipen× AlhqwV saV legw oti h ptwch auth chra ebale perissoteron pantwn×

4

dioti apanteV outoi ek tou perisseumatoV autwn ebalon eiV ta dwra tou Qeou, auth omwV ek tou usterhmatoV authV ebalen olhn thn periousian oshn eice.

5

[] Kai enw tineV elegon peri tou ierou oti einai estolismenon me liqouV wraiouV kai afierwmata, eipe×

6

Tauta, ta opoia qewreite, qelousin elqei hmerai, eiV taV opoiaV den qelei afeqh liqoV epi liqon, ostiV den qelei katakrhmnisqh.

7

Hrwthsan de auton, legonteV× Didaskale, pote loipon qelousi geinei tauta kai ti to shmeion, otan mellwsi tauta na geinwsin;

8

O de eipe× Blepete mh planhqhte× dioti polloi qelousin elqei en tw onomati mou, legonteV oti Egw eimai kai O kairoV eplhsiase. Mh upaghte loipon opisw autwn.

9

Otan de akoushte polemouV kai akatastasiaV, mh fobhqhte× dioti prepei tauta na geinwsi prwton, alla den einai euquV to teloV.

10

Tote elege proV autouV× qelei egerqh eqnoV epi eqnoV kai basileia epi basileian,

11

kai qelousi geinei kata topouV seismoi megaloi kai peinai kai loimoi, kai qelousin eisqai fobhtra kai shmeia megala apo tou ouranou.

12

Pro de toutwn pantwn qelousin epibalei ef' umaV taV ceiraV autwn, kai qelousi saV katadiwxei, paradidonteV eiV sunagwgaV kai fulakaV, feromenouV emprosqen basilewn kai hgemonwn eneken tou onomatoV mou×

13

kai touto qelei apobh eiV esaV proV marturian.

14

Balete loipon eiV taV kardiaV saV na mh promeletate ti na apologhqhte×

15

dioti egw qelw saV dwsei stoma kai sofian, eiV thn opoian den qelousi dunhqh na antiloghswsin oude na antistaqwsi panteV oi enantioi saV.

16

Qelete de paradoqh kai upo gonewn kai adelfwn kai suggenwn kai filwn, kai qelousi qanatwsei tinaV ex umwn,

17

kai qelete eisqai misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou×

18

plhn qrix ek thV kefalhV saV den qelei caqh×

19

dia thV upomonhV saV apokthsate taV yucaV saV.

20

[] Otan de idhte thn Ierousalhm perikukloumenhn upo stratopedwn, tote gnwrisate oti eplhsiasen h erhmwsiV authV.

21

Tote oi onteV en th Ioudaia aV feugwsin eiV ta orh, kai oi en mesw authV aV anacwrwsin exw, kai oi en toiV agroiV aV mh embainwsin eiV authn,

22

dioti hmerai ekdikhsewV einai autai, dia na plhrwqwsi panta ta gegrammena.

23

Ouai de eiV taV egkumonousaV kai taV qhlazousaV en ekeinaiV taiV hmeraiV× dioti qelei eisqai megalh stenocwria epi thV ghV kai orgh kata tou laou toutou,

24

kai qelousi pesei en stomati macairaV kai qelousi ferqh aicmalwtoi eiV panta ta eqnh, kai h Ierousalhm qelei eisqai patoumenh upo eqnwn, ewsou ekplhrwqwsin oi kairoi twn eqnwn.

25

Kai qelousin eisqai shmeia en tw hliw kai th selhnh kai toiV astroiV, kai epi thV ghV stenocwria eqnwn en aporia, kai qelei hcei h qalassa kai ta kumata,

26

oi anqrwpoi qelousin apoyucei ek tou fobou kai prosdokiaV twn epercomenwn deinwn eiV thn oikoumenhn× dioti ai dunameiV twn ouranwn qelousi saleuqh.

27

Kai tote qelousin idei ton Uion tou anqrwpou ercomenon en nefelh meta dunamewV kai doxhV pollhV.

28

Otan de tauta arciswsi na ginwntai, anakuyate kai shkwsate taV kefalaV saV, dioti plhsiazei h apolutrwsiV saV.

29

[] Kai eipe proV autouV parabolhn× Idete thn sukhn kai panta ta dendra.

30

Otan hdh anoixwsi, bleponteV gnwrizete af' eautwn oti hdh to qeroV einai plhsion.

31

Outw kai seiV, otan idhte tauta ginomena, exeurete oti einai plhsion h basileia tou Qeou.

32

AlhqwV saV legw oti den qelei parelqei h genea auth, ewsou geinwsi panta tauta.

33

O ouranoV kai h gh qelousi parelqei, oi de logoi mou den qelousi parelqei.

34

Prosecete de eiV eautouV mhpote barunqwsin ai kardiai saV apo kraipalhV kai meqhV kai merimnwn biwtikwn, kai epelqh aifnidioV ef' umaV h hmera ekeinh×

35

dioti wV pagiV qelei epelqei epi pantaV touV kaqhmenouV epi proswpon pashV thV ghV.

36

Agrupneite loipon deomenoi en panti kairw, dia na kataxiwqhte na ekfughte panta tauta ta mellonta na geinwsi kai na staqhte emprosqen tou Uiou tou anqrwpou.

37

Kai taV men hmeraV edidasken en tw ierw, taV de nuktaV exercomenoV dienuktereuen eiV to oroV to onomazomenon Elaiwn×

38

kai paV o laoV apo tou orqrou sunhrceto proV auton en tw ierw dia na akouh auton.

Luke 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: