Modern Greek Bible

Luke 19

Luke

Return to Index

Chapter 20

1

[] Kai en mia twn hmerwn ekeinwn, enw autoV edidaske ton laon en tw ierw, kai euhggelizeto, hlqon exaifnhV oi arciereiV kai oi grammateiV meta twn presbuterwn

2

kai eipon proV auton, legonteV× Eipe proV hmaV en poia exousia pratteiV tauta, h tiV einai ostiV soi edwke thn exousian tauthn;

3

ApokriqeiV de eipe proV autouV× Qelw saV erwthsei kai egw ena logon, kai eipate moi×

4

to baptisma tou Iwannou ex ouranou hto h ex anqrwpwn;

5

Oi de esullogisqhsan kaq' eautouV legonteV, oti Ean eipwmen, Ex ouranou, qelei eipei, Dia ti loipon den episteusate eiV auton;

6

Ean de eipwmen, Ex anqrwpwn, paV o laoV qelei maV liqobolhsei× epeidh einai pepeismenoi oti o IwannhV einai profhthV.

7

Kai apekriqhsan oti den exeurousi poqen hto.

8

Kai o IhsouV eipe proV autouV× Oude egw saV legw en poia exousia prattw tauta.

9

[] Hrcise de na legh proV ton laon thn parabolhn tauthn× AnqrwpoV tiV efuteusen ampelwna, kai emisqwsen auton eiV gewrgouV, kai apedhmhse polun kairon.

10

Kai en tw kairw twn karpwn apesteile proV touV gewrgouV doulon dia na dwswsin eiV auton apo tou karpou tou ampelwnoV× oi gewrgoi omwV deiranteV auton exapesteilan kenon×

11

Kai palin epemyen allon doulon. Plhn autoi deiranteV kai ekeinon kai atimasanteV exapesteilan kenon.

12

Kai palin epemye triton. All' ekeinoi kai touton plhgwsanteV apediwxan.

13

Eipe de o kurioV tou ampelwnoV× Ti na kamw; aV pemyw ton uion mou ton agaphton× iswV idonteV touton qelousin entrapei.

14

Plhn idonteV auton oi gewrgoi, dielogizonto kaq' eautouV legonteV× OutoV einai o klhronomoV× elqete aV foneuswmen auton, dia na geinh hmwn h klhronomia.

15

Kai ekbalonteV auton exw tou ampelwnoV, efoneusan× Ti loipon qelei kamei eiV autouV o kurioV tou ampelwnoV;

16

Qelei elqei kai apolesei touV gewrgouV toutouV, kai qelei dwsei ton ampelwna eiV allouV. AkousanteV de eipon× Mh genoito.

17

O de embleyaV eiV autouV eipe× Ti loipon einai touto to gegrammenon, O liqoV, ton opoion apedokimasan oi oikodomounteV, outoV egeine kefalh gwniaV;

18

PaV ostiV pesh epi ton liqon ekeinon qelei suntrifqh× eiV ontina de epipesh, qelei katasuntriyei auton.

19

Kai ezhthsan oi arciereiV kai oi grammateiV na balwsin ep' auton taV ceiraV en auth th wra, plhn efobhqhsan ton laon× dioti hnohsan oti proV autouV eipe thn parabolhn tauthn.

20

[] Kai parafulaxanteV apesteilan enedreutaV, upokrinomenouV oti einai dikaioi, epi skopw na piaswsin auton apo logou, dia na paradwswsin auton eiV thn archn kai eiV thn exousian tou hgemonoV.

21

Kai hrwthsan auton legonteV× Didaskale, exeuromen oti orqwV omileiV kai didaskeiV kai den blepeiV eiV proswpon, all' ep' alhqeiaV thn odon tou Qeou didaskeiV×

22

einai sugkecwrhmenon eiV hmaV na dwswmen foron eiV ton Kaisara h ouci;

23

EnnohsaV de thn panourgian autwn, eipe proV autouV× Ti me peirazete;

24

deixate moi dhnarion× tinoV eikona ecei kai epigrafhn; Kai apokriqenteV eipon× Tou KaisaroV.

25

O de eipe proV autouV× Apodote loipon ta tou KaisaroV eiV ton Kaisara kai ta tou Qeou eiV ton Qeon.

26

Kai den hdunhqhsan na piaswsin auton apo logou emprosqen tou laou, kai qaumasanteV dia thn apokrisin autou esiwphsan.

27

[] ProselqonteV de tineV twn Saddoukaiwn, oitineV arnountai oti einai anastasiV, hrwthsan auton,

28

legonteV× Didaskale, o MwushV maV egrayen× Ean tinoV o adelfoV apoqanh ecwn gunaika, kai outoV apoqanh ateknoV, na labh o adelfoV autou thn gunaika kai na exanasthsh sperma eiV ton adelfon autou.

29

Hsan loipon epta adelfoi× kai o prwtoV labwn gunaika, apeqanen ateknoV×

30

kai elaben o deuteroV thn gunaika, kai outoV apeqanen ateknoV×

31

kai o tritoV elaben authn× wsautwV de kai oi epta× kai den afhkan tekna, kai apeqanon.

32

Usteron de pantwn apeqane kai h gunh.

33

En th anastasei loipon tinoV autwn ginetai gunh; dioti kai oi epta elabon authn gunaika.

34

Kai o IhsouV apokriqeiV eipe proV autouV× oi uioi tou aiwnoV toutou numfeuousi kai numfeuontai×

35

oi de kataxiwqenteV na apolauswsin ekeinon ton aiwna kai thn ek nekrwn anastasin oute numfeuousin oute numfeuontai×

36

dioti oute na apoqanwsi pleon dunantai× epeidh einai isaggeloi kai einai uioi tou Qeou, onteV uioi thV anastasewV.

37

Oti de egeirontai oi nekroi, kai o MwushV efanerwsen epi thV batou, ote legei Kurion ton Qeon tou Abraam kai ton Qeon tou Isaak kai ton Qeon tou Iakwb.

38

O de QeoV den einai nekrwn, alla zwntwn× dioti panteV zwsi en autw.

39

[] ApokriqenteV de tineV twn grammatewn eipon× Didaskale, kalwV eipaV.

40

Kai den etolmwn pleon na erwtwsin auton ouden.

41

Eipe de proV autouV× PwV legousi ton Criston oti einai uioV tou Dabid;

42

Kai autoV o Dabid legei en th biblw twn yalmwn× Eipen o KurioV proV ton Kurion mou, kaqou ek dexiwn mou,

43

ewsou qesw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou.

44

O Dabid loipon onomazei auton Kurion× kai pwV einai uioV autou;

45

Kai enw hkoue paV o laoV, eipe proV touV maqhtaV autou×

46

Prosecete apo twn grammatewn, oitineV qelousi na peripatwsin estolismenoi kai agapwsin aspasmouV en taiV agoraiV kai prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV kai touV prwtouV topouV en toiV deipnoiV,

47

oitineV katatrwgousi taV oikiaV twn chrwn, kai touto epi profasei oti kamnousi makraV proseucaV× outoi qelousi labei megalhteran katadikhn.

Luke 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: