Modern Greek Bible

Luke 18

Luke

Return to Index

Chapter 19

1

[] Kai eiselqwn dihrceto thn Iericw×

2

kai idou, anqrwpoV onomazomenoV ZakcaioV, ostiV hto arcitelwnhV, kai outoV hto plousioV,

3

kai ezhtei na idh ton Ihsoun tiV einai, kai den hdunato dia ton oclon, dioti hto mikroV to anasthma.

4

kai dramwn emproV anebh epi sukomorean dia na idh auton× epeidh di' ekeinhV thV odou emelle na perash.

5

Kai wV hlqen eiV ton topon o IhsouV, anableyaV eiden auton kai eipe proV auton× Zakcaie, kataba tacewV× dioti shmeron prepei na meinw en tw oikw sou.

6

Kai katebh tacewV kai upedecqh auton meta caraV.

7

Kai idonteV apanteV egogguzon, legonteV oti eiV amartwlon anqrwpon eishlqe na katalush.

8

StaqeiV de o ZakcaioV, eipe proV ton Kurion× Idou, ta hmish twn uparcontwn mou, Kurie, didw eiV touV ptwcouV, kai ean esukofanthsa tina eiV ti, apodidw tetraploun.

9

Eipe de proV auton o IhsouV oti, Shmeron egeine swthria eiV ton oikon touton, kaqoti kai autoV uioV tou Abraam einai.

10

Dioti o UioV tou anqrwpou hlqe na zhthsh kai na swsh to apolwloV.

11

[] Kai enw autoi hkouon tauta, prosqesaV eipe parabolhn, dioti hto plhsion thV Ierousalhm kai autoi enomizon oti h basileia tou Qeou emellen euquV na fanh×

12

eipe loipon× AnqrwpoV tiV eugenhV uphgen eiV cwran makran dia na labh eiV eauton basileian kai na upostreyh.

13

Kai kalesaV deka doulouV eautou, edwken eiV autouV deka mnaV kai eipe proV autouV× Pragmateuqhte ewsou elqw.

14

Oi sumpolitai autou omwV emisoun auton kai apesteilan katopin autou presbeiV, legonteV× Den qelomen touton na basileush ef' hmaV.

15

Kai afou upestreye labwn thn basileian, eipe na prosklhqwsi proV auton oi douloi ekeinoi, eiV touV opoiouV edwke to argurion, dia na maqh ti ekerdhsen ekastoV.

16

Kai hlqen o prwtoV, legwn× Kurie, h mna sou ekerdhse deka mnaV.

17

Kai eipe proV auton× Euge, agaqe doule× epeidh eiV to elaciston efanhV pistoV, ece exousian epanw deka polewn.

18

Kai hlqen o deuteroV, legwn× Kurie, h mna sou ekame pente mnaV.

19

Eipe de kai proV touton× Kai su genou exousiasthV epanw pente polewn.

20

Hlqe kai alloV, legwn× Kurie, idou h mna sou, thn opoian eicon pefulagmenhn en mandhliw.

21

Dioti se efoboumhn, epeidh eisai anqrwpoV austhroV× lambaneiV o, ti den katebaleV, kai qerizeiV o, ti den espeiraV.

22

Kai legei proV auton× Ek tou stomatoV sou qelw se krinei, ponhre doule× hxeureV oti egw eimai anqrwpoV austhroV, lambanwn o, ti den katebalon, kai qerizwn o, ti den espeira×

23

dia ti loipon den edwkaV to argurion mou eiV thn trapezan, wste egw elqwn hqelon sunaxei auto meta tou tokou;

24

Kai eipe proV touV parestwtaV× Afairesate ap' autou thn mnan kai dote eiV ton econta taV deka mnaV.

25

Kai eipon proV auton× Kurie, ecei deka mnaV.

26

Dioti saV legw oti eiV panta ton econta qelei doqh, apo de tou mh econtoV kai o, ti ecei qelei afaireqh ap' autou.

27

Plhn touV ecqrouV mou ekeinouV, oitineV den me hqelhsan na basileusw ep' autouV, ferete edw kai katasfaxate emprosqen mou.

28

[] Kai eipwn tauta, proecwrei anabainwn eiV Ierosoluma.

29

Kai wV eplhsiasen eiV Bhqfagh kai Bhqanian, proV to oroV to kaloumenon Elaiwn, apesteile duo twn maqhtwn autou,

30

eipwn× Upagete eiV thn katenanti kwmhn, eiV thn opoian embainonteV qelete eurei pwlarion dedemenon, epi tou opoiou oudeiV anqrwpoV ekaqhse pote× lusate auto kai ferete.

31

Kai ean tiV saV erwthsh, Dia ti luete auto outw qelete eipei proV auton, Oti o KurioV ecei creian autou.

32

Uphgan de oi apestalmenoi kai euron kaqwV eipe proV autouV×

33

kai enw eluon to pwlarion, eipon proV autouV oi kurioi autou× Dia ti luete to pwlarion;

34

Oi de eipon× O KurioV ecei creian autou,

35

kai eferan auto proV ton Ihsoun× kai riyanteV epi to pwlarion ta imatia autwn, epekaqisan ton Ihsoun.

36

Enw de eporeueto, upestrwnon ta imatia autwn eiV thn odon.

37

Kai ote eplhsiazen hdh eiV thn katabasin tou orouV twn Elaiwn, hrcisan apan to plhqoV twn maqhtwn caironteV na umnwsi ton Qeon megalofwnwV dia panta ta qaumata, ta opoia eidon,

38

legonteV× EuloghmenoV o ercomenoV BasileuV en onomati tou Kuriou× eirhnh en ouranw, kai doxa en uyistoiV.

39

Kai tineV twn Farisaiwn apo tou oclou eipon proV auton× Didaskale, epiplhxon touV maqhtaV sou.

40

Kai apokriqeiV eipe proV autouV× SaV legw oti ean outoi siwphswsin, oi liqoi qelousi fwnaxei.

41

[] Kai ote eplhsiasen, idwn thn polin eklausen ep' authn,

42

legwn, Eiqe na egnwrizeV kai su, toulaciston en th hmera sou tauth, ta proV eirhnhn sou apobleponta× alla twra ekrufqhsan apo twn ofqalmwn sou×

43

dioti qelousin elqei hmerai epi se kai oi ecqroi sou qelousi kamei carakwma peri se, kai qelousi se perikuklwsei kai qelousi se stenocwrhsei pantacoqen,

44

kai qelousi katedafisei se kai ta tekna sou en soi, kai den qelousin afhsei en soi liqon epi liqon, dioti den egnwrisaV ton kairon thV episkeyewV sou.

45

Kai eiselqwn eiV to ieron, hrcise na ekballh touV pwlountaV en autw kai agorazontaV,

46

legwn proV autouV× Einai gegrammenon, O oikoV mou einai oikoV proseuchV× seiV de ekamete auton sphlaion lhstwn.

47

Kai edidaske kaq' hmeran en tw ierw oi de arciereiV kai oi grammateiV kai oi prwtoi tou laou ezhtoun na apoleswsin auton.

48

Kai den euriskon to ti na praxwsi× dioti paV o laoV hto proshlwmenoV eiV to na akouh auton.

Luke 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: