Modern Greek Bible

Luke 17

Luke

Return to Index

Chapter 18

1

[] Elege de kai parabolhn proV autouV peri tou oti prepei pantote na proseucwntai kai na mh apokamnwsi,

2

legwn× KrithV tiV hto en tini polei, ostiV ton Qeon den efobeito kai anqrwpon den entrepeto.

3

Hto de chra tiV en ekeinh th polei kai hrceto proV auton, legousa× Ekdikhson me apo tou antidikou mou.

4

Kai mecri tinoV den hqelhse× meta de tauta eipe kaq' eauton× An kai ton Qeon den fobwmai kai anqrwpon den entrepwmai,

5

toulaciston epeidh me enoclei h chra auth, aV ekdikhsw authn, dia na mh erchtai pantote kai me basanizh.

6

Kai eipen o KurioV× Akousate ti legei o adikoV krithV×

7

o de QeoV den qelei kamei thn ekdikhsin twn eklektwn autou twn bowntwn proV auton hmeran kai nukta, an kai makroqumh di' autouV;

8

saV legw oti qelei kamei thn ekdikhsin autwn tacewV. Plhn o UioV tou anqrwpou, otan elqh, ara ge qelei eurei thn pistin epi thV ghV;

9

[] Eipe de kai proV tinaV, touV qarrountaV eiV eautouV oti einai dikaioi kai katafronountaV touV loipouV, thn parabolhn tauthn×

10

Anqrwpoi duo anebhsan eiV to ieron dia na proseuchqwsin, o eiV FarisaioV kai o alloV telwnhV.

11

O FarisaioV staqeiV proshuceto kaq' eauton tauta× Eucaristw soi, Qee, oti den eimai kaqwV oi loipoi anqrwpoi, arpageV, adikoi, moicoi, h kai kaqwV outoV o telwnhV×

12

nhsteuw diV thV ebdomadoV, apodekatizw panta osa ecw.

13

Kai o telwnhV makroqen istamenoV, den hqelen oude touV ofqalmouV na uywsh eiV ton ouranon, all' etupten eiV to sthqoV autou, legwn× O QeoV, ilasqhti moi tw amartwlw.

14

SaV legw, Katebh outoV eiV ton oikon autou dedikaiwmenoV mallon para ekeinoV× dioti paV o uywn eauton qelei tapeinwqh, o de tapeinwn eauton qelei uywqh.

15

[] Eferon de proV auton kai ta brefh, dia na eggizh auta× idonteV de oi maqhtai, epeplhxan autouV.

16

O IhsouV omwV proskalesaV auta, eipen× Afhsate ta paidia na ercwntai proV eme, kai mh empodizete auta× dioti twn toioutwn einai h basileia tou Qeou.

17

AlhqwV saV legw, OstiV den decqh thn basileian tou Qeou wV paidion, den qelei eiselqei eiV authn.

18

[] Kai arcwn tiV hrwthsen auton legwn× Didaskale agaqe, ti na praxw dia na klhronomhsw zwhn aiwnion;

19

Kai o IhsouV eipe proV auton× Ti me legeiV agaqon; oudeiV agaqoV eimh eiV o QeoV.

20

TaV entolaV exeureiV× Mh moiceushV, Mh foneushV, Mh kleyhV, Mh yeudomarturhshV, Tima ton patera sou kai thn mhtera sou.

21

O de eipe× Tauta panta efulaxa ek neothtoV mou.

22

AkousaV de tauta o IhsouV, eipe proV auton× Eti en soi leipei× panta osa eceiV pwlhson kai diamoirason eiV ptwcouV, kai qeleiV ecei qhsauron en ouranw, kai elqe, akolouqei moi.

23

O de akousaV tauta egeine perilupoV dioti hto plousioV sfodra.

24

Idwn de auton o IhsouV perilupon genomenon, eipe× PwV duskolwV qelousin eiselqei eiV thn basileian tou Qeou oi econteV ta crhmata×

25

dioti eukolwteron einai na perash kamhloV dia truphV belonhV, para plousioV na eiselqh eiV thn basileian tou Qeou.

26

Eipon de oi akousanteV× Kai tiV dunatai na swqh;

27

O de eipe× Ta adunata para anqrwpoiV einai dunata para tw Qew.

28

Eipe de o PetroV× Idou, hmeiV afhkamen panta kai se hkolouqhsamen.

29

O de eipe proV autouV× AlhqwV saV legw oti den einai oudeiV, ostiV afhken oikian h goneiV h adelfouV h gunaika h tekna eneken thV basileiaV tou Qeou,

30

ostiV den qelei apolausei pollaplasia en tw kairw toutw kai en tw ercomenw aiwni zwhn aiwnion.

31

[] Paralabwn de touV dwdeka, eipe proV autouV× Idou, anabainomen eiV Ierosoluma, kai qelousin ektelesqh panta ta gegrammena dia twn profhtwn eiV ton Uion tou anqrwpou.

32

Dioti qelei paradoqh eiV ta eqnh kai qelei empaicqh kai ubrisqh kai emptusqh,

33

kai mastigwsanteV qelousi qanatwsei auton, kai th trith hmera qelei anasthqh.

34

Kai autoi den enohsan ouden ek toutwn, kai hto o logoV outoV kekrummenoV ap' autwn, kai den enooun ta legomena.

35

[] Ote de eplhsiazen eiV thn Iericw, tufloV tiV ekaqhto para thn odon zhtwn×

36

akousaV de oclon diabainonta, hrwta ti einai touto.

37

Aphggeilan de proV auton oti IhsouV o NazwraioV diabainei.

38

Kai efwnaxe legwn× Ihsou, uie tou Dabid, elehson me.

39

Kai oi proporeuomenoi epeplhtton auton dia na siwphsh× all' autoV pollw mallon ekrazen× Uie tou Dabid, elehson me.

40

StaqeiV de o IhsouV, prosetaxe na ferqh proV auton. Kai afou eplhsiasen, hrwthsen auton

41

legwn× Ti qeleiV na soi kamw; O de eipe× Kurie, na anableyw.

42

Kai o IhsouV eipe proV auton× Anableyon× h pistiV sou se eswse.

43

Kai pareuquV anebleye kai hkolouqei auton doxazwn ton Qeon× kai paV o laoV idwn hnese ton Qeon.

Luke 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: