Modern Greek Bible

Luke 16

Luke

Return to Index

Chapter 17

1

[] Eipe de proV touV maqhtaV× Adunaton einai na mh elqwsi ta skandala× plhn ouai eiV ekeinon, dia tou opoiou ercontai.

2

Sumferei eiV auton na kremasqh peri ton trachlon autou mulou petra kai na rifqh eiV thn qalassan, para na skandalish ena twn mikrwn toutwn.

3

Prosecete eiV eautouV. Ean de o adelfoV sou amarthsh eiV se, epiplhxon auton× kai ean metanohsh, sugcwrhson auton.

4

kai ean eptakiV thV hmeraV amarthsh eiV se, kai eptakiV thV hmeraV epistreyh proV se legwn× Metanow, qeleiV sugcwrhsei auton.

5

Kai eipon oi apostoloi proV ton Kurion× Auxhson eiV hmaV thn pistin.

6

O de KurioV eipen× Ean ecete pistin wV kokkon sinapewV, hqelete eipei eiV thn sukaminon tauthn, Ekrizwqhti kai futeuqhti eiV thn qalassan× kai hqele saV upakousei.

7

TiV de apo saV ecwn doulon arotriwnta h poimainonta, qelei eipei proV auton, euquV afou elqh ek tou agrou× Upage, kaqhson na faghV,

8

kai den qelei eipei proV auton× Etoimason ti na deipnhsw, kai perizwsqeiV uphretei me, ewsou fagw kai piw, kai meta tauta qeleiV fagei kai piei su;

9

MhpwV gnwrizei carin eiV ton doulon ekeinon, dioti ekame ta diatacqenta eiV auton; den moi fainetai.

10

Outw kai seiV, otan kamhte panta ta diatacqenta eiV esaV, legete oti douloi acreioi eimeqa, epeidh ekamamen o, ti ecrewstoumen na kamwmen.

11

[] Kai ote autoV eporeueto eiV thn Ierousalhm, diebaine dia mesou thV SamareiaV kai GalilaiaV.

12

Kai enw eishrceto eiV tina kwmhn, aphnthsan auton deka anqrwpoi leproi, oitineV estaqhsan makroqen,

13

kai autoi uywsan fwnhn, legonteV× Ihsou, Epistata, elehson hmaV.

14

Kai idwn eipe proV autouV× Upagete kai deixate eautouV eiV touV iereiV. Kai enw, eporeuonto, ekaqarisqhsan.

15

EiV de ex autwn, idwn oti iatreuqh, upestreye meta fwnhV megalhV doxazwn ton Qeon,

16

kai epese kata proswpon eiV touV podaV autou, eucaristwn auton× kai autoV hto SamareithV.

17

ApokriqeiV de o IhsouV eipe× Den ekaqarisqhsan oi deka; oi de ennea pou einai;

18

Den eureqhsan alloi na upostreywsi dia na doxaswsi ton Qeon eimh o allogenhV outoV;

19

Kai eipe proV auton× ShkwqeiV upage× h pistiV sou se eswsen.

20

[] ErwthqeiV de upo twn Farisaiwn, pote ercetai h basileia tou Qeou, apekriqh proV autouV kai eipe× Den ercetai h basileia tou Qeou outwV wste na parathrhtai×

21

oude qelousin eipei× Idou, edw einai, h Idou ekei× dioti idou, h basileia tou Qeou einai entoV umwn.

22

Eipe de proV touV maqhtaV× qelousin elqei hmerai, ote qelete epiqumhsei na idhte mian twn hmerwn tou Uiou tou anqrwpou, kai den qelete idei.

23

kai qelousi saV eipei× Idou, edw einai, h Idou ekei× mh upaghte mhd' akolouqhshte.

24

Dioti wV h astraph h astraptousa ek thV up' ouranon lampei eiV thn up' ouranon, outw qelei eisqai kai o UioV tou anqrwpou en th hmera autou.

25

Prwton omwV prepei autoV na paqh polla kai na katafronhqh apo thV geneaV tauthV.

26

Kai kaqwV egeinen en taiV hmeraiV tou Nwe, outw qelei eisqai kai en taiV hmeraiV tou Uiou tou anqrwpou×

27

etrwgon, epinon, enumfeuon, enumfeuonto, mecri thV hmeraV kaq' hn o Nwe eishlqen eiV thn kibwton, kai hlqen o kataklusmoV kai apwlesen apantaV.

28

OmoiwV kai kaqwV egeinen en taiV hmeraiV tou Lwt× etrwgon, epinon, hgorazon, epwloun, efuteuon, wkodomoun×

29

kaq' hn de hmeran exhlqen o Lwt apo Sodomwn, ebrexe pur kai qeion ap' ouranou kai apwlesen apantaV.

30

WsautwV qelei eisqai kaq' hn hmeran o UioV tou anqrwpou qelei fanerwqh.

31

Kat' ekeinhn thn hmeran ostiV eureqh epi tou dwmatoV kai ta skeuh autou en th oikia, aV mh katabh dia na labh auta, kai ostiV en tw agrw omoiwV aV mh epistreyh eiV ta opisw.

32

Enqumeisqe thn gunaika tou Lwt.

33

OstiV zhthsh na swsh thn zwhn autou, qelei apolesei authn, kai ostiV apolesh authn, qelei diafulaxei authn.

34

SaV legw, En th nukti ekeinh qelousin eisqai duo epi miaV klinhV, o eiV paralambanetai kai o alloV afinetai×

35

duo gunaikeV qelousin aleqei omou, h mia paralambanetai kai h allh afinetai×

36

duo qelousin eisqai en tw agrw, o eiV paralambanetai kai o alloV afinetai.

37

Kai apokriqenteV legousi proV auton× Pou, Kurie; O de eipe proV autouV× Opou einai to swma, ekei qelousi sunacqh oi aetoi.

Luke 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: