Modern Greek Bible

Luke 15

Luke

Return to Index

Chapter 16

1

[] Elege de kai proV touV maqhtaV autou× Hto anqrwpoV tiV plousioV, ostiV eicen oikonomon, kai outoV kathgorhqh proV auton wV diaskorpizwn ta uparconta autou.

2

Kai kraxaV auton, eipe proV auton× Ti einai touto to opoion akouw peri sou; doV ton logariasmon thV oikonomiaV sou× dioti den qeleiV dunhqh pleon na hsai oikonomoV.

3

Eipe de kaq' eauton o oikonomoV× Ti na kamw, epeidh o kurioV mou afairei ap' emou thn oikonomian; na skaptw den dunamai, na zhtw entrepomai×

4

enohsa ti prepei na kamw, dia na me decqwsin eiV touV oikouV autwn, otan apoblhqw thV oikonomiaV.

5

Kai proskalesaV ena ekaston twn crewfeiletwn tou kuriou autou, eipe proV ton prwton× Poson crewsteiV eiV ton kurion mou;

6

O de eipen× Ekaton metra elaiou. Kai eipe proV auton× Labe to eggrafon sou kai kaqhsaV tacewV grayon penthkonta.

7

Epeita eipe proV allon× Su de poson crewsteiV; O de eipen× Ekaton modia sitou. Kai legei proV auton× Labe to eggrafon sou kai grayon ogdohkonta.

8

Kai ephnesen o kurioV ton adikon oikonomon, oti fronimwV epraxe× dioti oi uioi tou aiwnoV toutou einai fronimwteroi eiV thn eautwn genean para touV uiouV tou fwtoV.

9

Kai egw saV legw× Kamete eiV eautouV filouV ek tou mamwna thV adikiaV, dia na saV decqwsin eiV taV aiwniouV skhnaV, otan ekleiyhte.

10

O en tw elacistw pistoV kai en tw pollw pistoV einai, kai o en tw elacistw adikoV kai en tw pollw adikoV einai.

11

Ean loipon eiV ton adikon mamwna den efanhte pistoi, ton alhqinon plouton tiV qelei saV empisteuqh;

12

Kai ean eiV to xenon den efanhte pistoi, tiV qelei saV dwsei to idikon saV;

13

OudeiV douloV dunatai na douleuh duo kuriouV dioti h ton ena qelei mishsei kai ton allon qelei agaphsei× h eiV ton ena qelei proskollhqh kai ton allon qelei katafronhsei. Den dunasqe na douleuhte Qeon kai mamwna.

14

Hkouon de tauta panta kai oi Farisaioi, filarguroi onteV, kai periegelwn auton.

15

Kai eipe proV autouV× SeiV eisqe oi dikaiononteV eautouV enwpion twn anqrwpwn, o QeoV omwV gnwrizei taV kardiaV saV× dioti ekeino, to opoion metaxu twn anqrwpwn einai uyhlon, bdelugma einai enwpion tou Qeou.

16

O nomoV kai oi profhtai ewV Iwannou uphrcon× apo tote h basileia tou Qeou euaggelizetai, kai paV tiV biazetai na eiselqh eiV authn.

17

Eukolwteron de einai o ouranoV kai h gh na parelqwsi para mia keraia tou nomou na pesh.

18

PaV ostiV cwrizetai thn gunaika autou kai numfeuetai allhn, moiceuei, kai paV ostiV numfeuetai kecwrismenhn apo androV, moiceuei.

19

[] Hto de anqrwpoV tiV plousioV kai enedueto porfuran kai stolhn bussinhn, eufrainomenoV kaq' hmeran megaloprepwV.

20

Hto de ptwcoV tiV onomazomenoV LazaroV, ostiV ekeito peplhgwmenoV plhsion thV pulhV autou

21

kai epequmei na cortasqh apo twn yiciwn twn piptontwn apo thV trapezhV tou plousiou× alla kai oi kuneV ercomenoi egleifon taV plhgaV autou.

22

Apeqane de o ptwcoV kai eferqh upo twn aggelwn eiV ton kolpon tou Abraam× apeqane de kai o plousioV kai etafh.

23

Kai en tw adh uywsaV touV ofqalmouV autou, enw hto en basanoiV, blepei ton Abraam apo makroqen kai ton Lazaron en toiV kolpoiV autou.

24

Kai autoV fwnaxaV eipe× Pater Abraam, elehson me kai pemyon ton Lazaron, dia na bayh to akron tou daktulou autou eiV udwr kai na katadrosish thn glwssan mou, dioti basanizomai en th flogi tauth×

25

eipe de o Abraam× Teknon, enqumhqhti oti apelabeV su ta agaqa sou en th zwh sou, kai o LazaroV omoiwV ta kaka× twra outoV men parhgoreitai, su de basanizesai×

26

kai ektoV toutwn pantwn, metaxu hmwn kai umwn casma mega einai esthrigmenon, wste oi qelonteV na diabwsin enteuqen proV esaV na mh dunantai, mhde oi ekeiqen na diaperwsi proV umaV.

27

Eipe de× parakalw se loipon, pater, na pemyhV auton eiV ton oikon tou patroV mou×

28

dioti ecw pente adelfouV× dia na marturhsh eiV autouV, wste na mh elqwsi kai autoi eiV ton topon touton thV basanou.

29

Legei proV auton o Abraam, Ecousi ton Mwushn kai touV profhtaV× aV akouswsin autouV.

30

O de eipen× Ouci, pater Abraam, all' ean tiV apo nekrwn upagh proV autouV, qelousi metanohsei.

31

Eipe de proV auton× Ean ton Mwushn kai touV profhtaV den akouwsin, oude ean tiV anasthqh ek nekrwn qelousi peisqh.

Luke 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: