Modern Greek Bible

Luke 14

Luke

Return to Index

Chapter 15

1

[] Eplhsiazon de eiV auton panteV oi telwnai kai oi amartwloi, dia na akouwsin auton.

2

Kai diegogguzon oi Farisaioi kai oi grammateiV, legonteV oti outoV amartwlouV decetai kai suntrwgei met' autwn.

3

Eipe de proV autouV thn parabolhn tauthn, legwn×

4

TiV anqrwpoV ex umwn ean ech ekaton probata kai cash en ex autwn, den afinei ta enenhkonta ennea en th erhmw kai upagei zhtwn to apolwloV, ewsou eurh auto;

5

Kai eurwn auto, ballei epi touV wmouV autou cairwn.

6

Kai elqwn eiV ton oikon, sugkalei touV filouV kai touV geitonaV, legwn proV autouV× Sugcarhte moi, dioti euron to probaton mou to apolwloV.

7

SaV legw oti outw qelei eisqai cara en tw ouranw dia ena amartwlon metanoounta mallon para dia enenhkonta ennea dikaiouV, oitineV den ecousi creian metanoiaV.

8

H tiV gunh ecousa deka dracmaV, ean cash dracmhn mian, den anaptei lucnon kai saronei thn oikian kai zhtei epimelwV, ewV otou eurh authn;

9

kai afou eurh, sugkalei taV filaV kai taV geitonaV, legousa× Sugcarhte moi, dioti euron thn dracmhn thn opoian ecasa.

10

Outw, saV legw, cara ginetai enwpion twn aggelwn tou Qeou dia ena amartwlon metanoounta.

11

[] Eipe de× AnqrwpoV tiV eice duo uiouV.

12

Kai eipen o newteroV autwn proV ton patera× Pater, doV moi to anhkon meroV thV periousiaV. Kai diemoirasen eiV autouV ta uparconta autou.

13

Kai met' oligaV hmeraV sunaxaV panta o newteroV uioV, apedhmhsen eiV cwran makran kai ekei dieskorpise thn periousian autou zwn aswtwV.

14

Afou de edapanhse panta, egeine peina megalh en th cwra ekeinh, kai autoV hrcise na sterhtai.

15

Tote uphge kai prosekollhqh eiV ena twn politwn thV cwraV ekeinhV, ostiV epemyen auton eiV touV agrouV autou dia na boskh coirouV.

16

Kai epequmei na gemish thn koilian autou apo twn xulokeratwn, ta opoia etrwgon oi coiroi, kai oudeiV ediden eiV auton.

17

Elqwn de eiV eauton, eipe× Posoi misqwtoi tou patroV mou perisseuousin arton, kai egw canomai upo thV peinhV.

18

ShkwqeiV qelw upagei proV ton patera mou kai qelw eipei proV auton× Pater, hmarton eiV ton ouranon kai enwpion sou×

19

kai den eimai pleon axioV na onomasqw uioV sou× kame me wV ena twn misqwtwn sou.

20

Kai shkwqeiV hlqe proV ton patera autou. Enw, de apeicen eti makran, eiden auton o pathr autou kai esplagcnisqh, kai dramwn epepesen epi ton trachlon autou kai katefilhsen auton.

21

eipe de proV auton o uioV× Pater, hmarton eiV ton ouranon kai enwpion sou, kai den eimai pleon axioV na onomasqw uioV sou.

22

Kai o pathr eipe proV touV doulouV autou× Ferete exw thn stolhn thn prwthn kai endusate auton, kai dote daktulidion eiV thn ceira autou kai upodhmata eiV touV podaV,

23

kai feronteV ton moscon ton siteuton sfaxate, kai fagonteV aV eufranqwmen,

24

dioti outoV o uioV mou nekroV hto kai anezhse, kai apolwlwV hto kai eureqh. Kai hrcisan na eufrainwntai.

25

Hto de o presbuteroV autou uioV en tw agrw× kai kaqwV ercomenoV eplhsiasen eiV thn oikian, hkouse sumfwnian kai corouV,

26

kai proskalesaV ena twn doulwn, hrwta ti einai tauta.

27

O de eipe proV auton oti o adelfoV sou hlqe× kai esfaxen o pathr sou ton moscon ton siteuton, dioti aphlausen auton ugiainonta.

28

Kai wrgisqh kai den hqele na eiselqh. Exhlqe loipon o pathr autou kai parekalei auton.

29

O de apokriqeiV eipe proV ton patera× Idou, tosa eth se douleuw, kai pote entolhn sou den parebhn, kai eiV eme oude erifion edwkaV pote dia na eufranqw meta twn filwn mou.

30

Ote de o uioV sou outoV, o katafagwn sou ton bion meta pornwn, hlqen, esfaxaV di' auton ton moscon ton siteuton.

31

O de eipe proV auton× Teknon, su pantote met' emou eisai, kai panta ta ema sa einai×

32

eprepe de na eufranqwmen kai na carwmen, dioti o adelfoV sou outoV nekroV hto kai anezhse, kai apolwlwV hto kai eureqh.

Luke 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: