Modern Greek Bible

Luke 13

Luke

Return to Index

Chapter 14

1

[] Kai ote hlqen autoV eiV ton oikon tinoV twn arcontwn twn Farisaiwn to sabbaton dia na fagh arton, ekeinoi parethroun auton.

2

Kai idou, anqrwpoV tiV udrwpikoV hto emprosqen autou.

3

Kai apokriqeiV o IhsouV, eipe proV touV nomikouV kai FarisaiouV, legwn× Einai taca sugkecwrhmenon na qerapeuh tiV en tw sabbatw;

4

Oi de esiwphsan. Kai piasaV iatreusen auton kai apeluse.

5

Kai apokriqeiV proV autouV eipe× TinoV umwn o onoV h o bouV qelei pesei eiV frear, kai den qelei euquV anasurei auton en th hmera tou sabbatou;

6

Kai den hdunhqhsan na apokriqwsin eiV auton proV tauta.

7

[] Eipe de parabolhn proV touV keklhmenouV, epeidh parethrei pwV exelegon taV prwtokaqedriaV, legwn proV autouV.

8

Otan prosklhqhV upo tinoV eiV gamouV, mh kaqhshV eiV ton prwton topon, mhpote einai proskeklhmenoV up' autou entimoteroV sou,

9

kai elqwn ekeinoV, ostiV ekalese se kai auton, soi eiph× DoV topon eiV touton× kai tote arcishV me aiscunhn na lambanhV ton escaton topon.

10

All' otan prosklhqhV, upage kai kaqhson eiV ton escaton topon, dia na soi eiph otan elqh ekeinoV, ostiV se ekalese× File, anaba anwterw× tote qeleiV ecei doxan enwpion twn sugkaqhmenwn meta sou.

11

Dioti paV o uywn eauton qelei tapeinwqh kai o tapeinwn eauton qelei uywqh.

12

Elege de kai proV ekeinon, ostiV prosekalesen auton. Otan kamnhV geuma h deipnon, mh proskalei touV filouV sou mhde touV adelfouV sou mhde touV suggeneiV sou mhde geitonaV plousiouV, mhpote kai autoi se antikaleswsi, kai geinh eiV se antapodosiV.

13

All' otan kamnhV upodochn, proskalei ptwcouV, beblammenouV, cwlouV, tuflouV,

14

kai qeleiV eisqai makarioV, dioti den ecousi na soi antapodwswsin× epeidh h antapodosiV qelei geinei eiV se en th anastasei twn dikaiwn.

15

[] AkousaV de tauta eiV twn sugkaqhmenwn, eipe proV auton× MakarioV ostiV fagh arton en th basileia tou Qeou.

16

O de eipe proV auton× AnqrwpoV tiV ekame deipnon mega kai ekalese pollouV×

17

kai apesteile ton doulon autou th wra tou deipnou dia na eiph proV touV keklhmenouV× Ercesqe, epeidh panta einai hdh etoima.

18

Kai hrcisan panteV me mian gnwmhn na paraitwntai. O prwtoV eipe proV auton× Agron hgorasa, kai ecw anagkhn na exelqw kai na idw auton× parakalw se, ece me parhthmenon.

19

Kai alloV eipen× Hgorasa pente zeugh bown, kai upagw na dokimasw auta× parakalw se, ece me parhthmenon.

20

kai alloV eipe× Gunaika enumfeuqhn, kai dia touto den dunamai na elqw.

21

Kai elqwn o douloV ekeinoV, aphggeile proV ton kurion autou tauta. Tote orgisqeiV o oikodespothV, eipe proV ton doulon autou× Exelqe tacewV eiV taV plateiaV kai taV odouV thV polewV, kai eisagage edw touV ptwcouV kai beblammenouV kai cwlouV kai tuflouV.

22

Kai eipen o douloV× Kurie, egeinen wV prosetaxaV, kai einai eti topoV.

23

Kai eipen o kurioV proV ton doulon× Exelqe eiV taV odouV kai fragmouV kai anagkason na eiselqwsi, dia na gemisqh o oikoV mou.

24

Dioti saV legw oti oudeiV twn andrwn ekeinwn twn keklhmenwn qelei geuqh tou deipnou mou.

25

[] Hrconto de met' autou ocloi polloi. Kai strafeiV eipe proV autouV×

26

Ean tiV erchtai proV eme kai den mish ton patera autou kai thn mhtera kai thn gunaika kai ta tekna kai touV adelfouV kai taV adelfaV, eti de kai thn eautou zwhn, den dunatai na hnai maqhthV mou.

27

Kai ostiV den bastazei ton stauron autou kai ercetai opisw mou, den dunatai na hnai maqhthV mou.

28

Dioti tiV ex umwn, qelwn na oikodomhsh purgon, den kaqhtai prwton kai logariazei thn dapanhn, an ech ta anagkaia dia na teleiwsh auton;

29

mhpote afou balh qemelion kai den dunatai na teleiwsh auton, arciswsi panteV oi bleponteV na empaizwsin auton,

30

legonteV× Oti outoV o anqrwpoV hrcise na oikodomh kai den hdunhqh na teleiwsh.

31

H tiV basileuV upagwn na polemhsh allon basilea den kaqhtai proteron kai skeptetai ean hnai dunatoV me deka ciliadaV na apanthsh ton ercomenon kat' autou me eikosi ciliadaV;

32

Ei de mh, enw autoV einai eti makran, apostellei presbeiV kai zhtei eirhnhn.

33

Outw loipon paV ostiV ex umwn den aparneitai panta ta eautou uparconta, den dunatai na hnai maqhthV mou.

34

Kalon to alaV× all' ean to alaV diafqarh, me ti qelei artuqh;

35

den einai pleon crhsimon oute dia thn ghn oute dia thn koprian× exw riptousin auto. O ecwn wta dia na akouh aV akouh.

Luke 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: