Modern Greek Bible

Luke 12

Luke

Return to Index

Chapter 13

1

[] Kat' ekeinon de ton kairon hlqon tineV, apaggellonteV proV auton peri twn Galilaiwn, twn opoiwn to aima o PilatoV emixe me taV qusiaV autwn.

2

Kai apokriqeiV o IhsouV, eipe proV autouV× Nomizete oti oi Galilaioi outoi hsan amartwloi uper pantaV touV GalilaiouV, dioti epaqon toiauta;

3

Ouci, saV legw, all' ean den metanohte, panteV omoiwV qelete apolesqh.

4

H ekeinoi oi dekaoktw, epi touV opoiouV epesen o purgoV en tw Silwam kai eqanatwsen autouV, nomizete oti outoi hsan amartwloi uper pantaV touV anqrwpouV touV katoikountaV en Ierousalhm;

5

Ouci, saV legw, all' ean den metanohte, panteV omoiwV qelete apolesqh.

6

[] Elege de tauthn thn parabolhn× Eice tiV sukhn pefuteumenhn en tw ampelwni autou, kai hlqe zhtwn karpon en auth kai den eure.

7

Kai eipe proV ton ampelourgon× Idou, tria eth ercomai zhtwn karpon en th sukh tauth kai den euriskw× ekkoyon authn× dia ti katargei kai thn ghn;

8

O de apokriqeiV legei proV auton× Kurie, afeV authn kai touto to etoV, ewV otou skayw peri authn kai balw koprian×

9

kai ean men kamh karpon, kalwV× ei de mh, qeleiV ekkoyei authn meta tauta.

10

[] Edidaske de en mia twn sunagwgwn to sabbaton.

11

Kai idou, gunh tiV eice pneuma asqeneiaV dekaoktw eth kai hto sugkuptousa kai den hdunato pantelwV na anakuyh.

12

Idwn de authn o IhsouV, efwnaxe kai eipe proV authn× Gunai, hleuqerwmenh eisai apo thV asqeneiaV sou×

13

kai eqesen ep' authn taV ceiraV× kai pareuquV anwrqwqh kai edoxaze ton Qeon.

14

ApokriqeiV de o arcisunagwgoV, aganaktwn oti eiV to sabbaton eqerapeusen o IhsouV, elege proV ton oclon× Ex hmerai einai, eiV taV opoiaV prepei na ergazhsqe× en tautaiV loipon ercomenoi qerapeuesqe, kai mh th hmera tou sabbatou.

15

Apekriqh loipon proV auton o KurioV kai eipen× Upokrita, den luei ekastoV umwn en tw sabbatw ton boun autou h ton onon apo thV fatnhV kai ferwn potizei;

16

auth de, ousa qugathr tou Abraam, thn opoian o SatanaV edesen, idou, dekaoktw eth, den eprepe na luqh apo tou desmou toutou th hmera tou sabbatou;

17

Kai enw, autoV elege tauta, kathscunonto panteV oi enantioi autou, kai paV o ocloV ecaire di' ola ta endoxa erga ta ginomena up' autou.

18

[] Elege de× Me ti einai omoia h basileia tou Qeou, kai me ti na omoiwsw authn;

19

Einai omoia me kokkon sinapewV, ton opoion labwn anqrwpoV erriyen eiV ton khpon autou× kai huxhse kai egeine dendron mega, kai ta peteina tou ouranou kateskhnwsan en toiV kladoiV autou.

20

Kai palin eipe× Me ti na omoiwsw thn basileian tou Qeou;

21

Einai omoia me prozumion, to opoion labousa gunh enekruyen eiV tria metra aleurou, ewsou anebh olon to furama.

22

Kai dihrceto taV poleiV kai kwmaV didaskwn kai odoiporwn eiV Ierousalhm.

23

[] Eipe de tiV proV auton× Kurie, oligoi ara einai oi swzomenoi; O de eipe proV autouV×

24

Agwnizesqe na eiselqhte dia thV stenhV pulhV× dioti polloi, saV legw, qelousi zhthsei na eiselqwsi kai den qelousi dunhqh.

25

Afou shkwqh o oikodespothV kai apokleish thn quran, kai arcishte na stekhsqe exw kai na krouhte thn quran, legonteV× Kurie, Kurie, anoixon eiV hmaV× kai ekeinoV apokriqeiV saV eiph, den saV exeurw poqen eisqe×

26

tote qelete arcisei na leghte× Efagomen emprosqen sou kai epiomen, kai en taiV plateiaiV hmwn edidaxaV.

27

Kai qelei eipei× SaV legw, den saV exeurw poqen eisqe× fugete ap' emou panteV oi ergatai thV adikiaV.

28

Ekei qelei eisqai o klauqmoV kai o trigmoV twn odontwn, otan idhte ton Abraam kai Isaak kai Iakwb kai pantaV touV profhtaV en th basileia tou Qeou, eautouV de ekballomenouV exw.

29

Kai qelousin elqei apo anatolwn kai dusmwn kai apo borra kai notou kai qelousi kaqhsei en th basileia tou Qeou.

30

Kai idou, einai escatoi, oitineV qelousin eisqai prwtoi, kai einai prwtoi, oitineV qelousin eisqai escatoi.

31

[] Kat' ekeinhn thn hmeran proshlqon tineV Farisaioi, legonteV proV auton× Exelqe kai anacwrhson enteuqen, dioti o HrwdhV qelei na se qanatwsh.

32

Kai eipe proV autouV× Upagete kai eipate proV thn alwpeka tauthn× Idou, ekballw daimonia kai kamnw qerapeiaV shmeron kai aurion, kai thn trithn hmeran teleioumai.

33

Plhn prepei egw shmeron kai aurion kai thn efexhV hmeran na upagw× dioti den einai dunaton profhthV na apolesqh exw thV Ierousalhm.

34

Ierousalhm, Ierousalhm, h foneuousa touV profhtaV kai liqobolousa touV apestalmenouV proV authn, posakiV hqelhsa na sunaxw ta tekna sou kaq' on tropon h orniV ta orniqia eauthV upo taV pterugaV, kai den hqelhsate.

35

Idou, saV afinetai o oikoV saV erhmoV× alhqwV de saV legw oti den qelete me idei, ewsou elqh o kairoV ote qelete eipei× EuloghmenoV o ercomenoV en onomati Kuriou.

Luke 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: