Modern Greek Bible

Luke 11

Luke

Return to Index

Chapter 12

1

[] En tw metaxu afou sunhqroisqhsan ai muriadeV tou oclou, wste katepatoun allhlouV, hrcise na legh proV touV maqhtaV autou prwton× Prosecete eiV eautouV apo thV zumhV twn Farisaiwn, htiV einai upokrisiV.

2

Alla den einai ouden kekalummenon, to opoion den qelei anakalufqh, kai krupton, to opoion den qelei gnwrisqh×

3

oqen osa eipete en tw skotei en tw fwti qelousin akousqh, kai o, ti elalhsate proV to wtion en toiV tameioiV qelei khrucqh epi twn dwmatwn.

4

Legw de proV esaV touV filouV mou× Mh fobhqhte apo twn apokteinontwn to swma kai meta tauta mh dunamenwn perissoteron ti na praxwsi.

5

Qelw de saV deixei poion na fobhqhte× Fobhqhte ekeinon, ostiV afou apokteinh, ecei exousian na riyh eiV thn geennan× nai, saV legw, touton fobhqhte.

6

Den pwlountai pente strouqia dia duo assaria; kai en ex autwn den einai lelhsmonhmenon enwpion tou Qeou×

7

alla kai ai triceV thV kefalhV umwn einai pasai hriqmhmenai. Mh fobeisqe loipon× apo pollwn strouqiwn diaferete.

8

SaV legw de× PaV ostiV me omologhsh emprosqen twn anqrwpwn, kai o UioV tou anqrwpou qelei omologhsei auton emprosqen twn aggelwn tou Qeou×

9

ostiV de me arnhqh enwpion twn anqrwpwn, kai o UioV tou anqrwpou qelei arnhqh auton enwpion twn aggelwn tou Qeou.

10

Kai paV ostiV qelei eipei logon kata tou Uiou tou anqrwpou, qelei sugcwrhqh eiV auton× ostiV omwV blasfhmhsh kata tou Agiou PneumatoV, eiV auton den qelei sugcwrhqh.

11

Otan de saV ferwsin eiV taV sunagwgaV kai taV arcaV kai taV exousiaV, mh merimnate pwV h ti na apologhqhte, h ti na eiphte×

12

dioti to Agion Pneuma qelei saV didaxei en auth th wra ti prepei na eiphte.

13

[] Eipe de tiV proV auton ek tou oclou× Didaskale, eipe proV ton adelfon mou na moirasqh met' emou thn klhronomian.

14

O de eipe proV auton× Anqrwpe, tiV me katesthse dikasthn h meristhn ef' umaV;

15

Kai eipe proV autouV× Prosecete kai fulattesqe apo thV pleonexiaV× dioti ean tiV ech perissa, h zwh autou den sunistatai ek twn uparcontwn autou.

16

Eipe de proV autouV parabolhn, legwn× Anqrwpou tinoV plousiou hutuchsan ta cwrafia×

17

Kai dielogizeto en eautw legwn× Ti na kamw, dioti den ecw pou na sunaxw touV karpouV mou;

18

Kai eipe× Touto qelw kamei× qelw calasei taV apoqhkaV mou kai qelw oikodomhsei megalhteraV kai sunaxei ekei panta ta gennhmata mou kai ta agaqa mou,

19

kai qelw eipei proV thn yuchn mou× Yuch, eceiV polla agaqa enapotetamieumena di' eth polla× anapauou, fage, pie, eufrainou.

20

Eipe de proV auton o QeoV× Afron, tauthn thn nukta thn yuchn sou apaitousin apo sou× osa de htoimasaV, tinoV qelousin eisqai;

21

Outw qelei eisqai ostiV qhsaurizei eiV eauton kai den ploutei eiV Qeon.

22

[] Eipe de proV touV maqhtaV autou× Dia touto legw proV esaV, Mh merimnate dia thn zwhn saV, ti na faghte, mhde dia to swma, ti na enduqhte.

23

H zwh einai timiwteron thV trofhV kai to swma tou endumatoV.

24

Parathrhsate touV korakaV, oti den speirousin oude qerizousin, oitineV den ecousi tameion oude apoqhkhn, kai o QeoV trefei autouV× posw mallon seiV diaferete twn pthnwn.

25

Kai tiV ex umwn merimnwn dunatai na prosqesh eiV to anasthma autou mian phcun;

26

Ean loipon oude to elaciston dunasqe, ti merimnate peri twn loipwn;

27

Parathrhsate ta krina pwV auxanousi× den kopiazousin oude klwqousi× saV legw omwV, oude o Solomwn en pash th doxh autou eneduqh wV en toutwn.

28

All' ean ton corton, ostiV shmeron einai en tw agrw kai aurion riptetai eiV klibanon, o QeoV enduh outw, posw mallon esaV, oligopistoi.

29

Kai seiV mh zhteite ti na faghte h ti na pihte, kai mh hsqe metewroi×

30

dioti tauta panta zhtousi ta eqnh tou kosmou× umwn de o Pathr exeurei oti ecete creian toutwn×

31

plhn zhteite thn basileian tou Qeou, kai tauta panta qelousi saV prosteqh.

32

Mh fobou, mikron poimnion× dioti o Pathr saV hudokhse na saV dwsh thn basileian.

33

Pwlhsate ta uparconta saV kai dote elehmosunhn. Kamete eiV eautouV balantia ta opoia den palaiountai, qhsauron en toiV ouranoiV ostiV den ekleipei, opou klepthV den plhsiazei oude o skwlhx diafqeirei×

34

dioti opou einai o qhsauroV saV, ekei qelei eisqai kai h kardia saV.

35

AV hnai ai osfueV saV periezwsmenai kai oi lucnoi kaiomenoi×

36

kai seiV omoioi me anqrwpouV, oitineV prosmenousi ton kurion autwn, pote qelei epistreyei ek twn gamwn, dia na anoixwsin euquV eiV auton otan elqh kai kroush.

37

Makarioi oi douloi ekeinoi, touV opoiouV elqwn o kurioV qelei eurei agrupnountaV. AlhqwV saV legw, oti qelei perizwsqh kai kaqisei autouV eiV thn trapezan, kai elqwn eiV to meson qelei uphrethsei autouV.

38

Kai ean elqh en th deutera fulakh kai en th trith fulakh elqh kai eurh outw, makarioi einai oi douloi ekeinoi.

39

Touto de ginwskete, oti ean hxeuren o oikodespothV poian wran o klepthV ercetai, hqelen agrupnhsei kai den hqelen afhsei na diorucqh o oikoV autou.

40

Kai seiV loipon ginesqe etoimoi× dioti kaq' hn wran den stocazesqe, ercetai o UioV tou anqrwpou.

41

[] Eipe de proV auton o PetroV× Kurie, proV hmaV legeiV thn parabolhn tauthn h kai proV pantaV;

42

Kai o KurioV eipe× TiV loipon einai o pistoV oikonomoV kai fronimoV, ton opoion qelei katasthsei o kurioV autou epi twn uphretwn autou, dia na didh en kairw thn diwrismenhn trofhn;

43

MakarioV o douloV ekeinoV, ton opoion elqwn o kurioV autou qelei eurei prattonta outwV.

44

AlhqwV saV legw, oti qelei katasthsei auton epi pantwn twn uparcontwn autou.

45

Ean de eiph o douloV ekeinoV en th kardia autou, Bradunei na elqh o kurioV mou× kai arcish na derh touV doulouV kai taV doulaV, kai na trwgh kai na pinh kai na mequh,

46

qelei elqei o kurioV tou doulou ekeinou, kaq' hn hmeran den prosmenei kai kaq' hn wran den exeurei, kai qelei apocwrisei auton, kai to meroV autou qelei qesei meta twn apistwn.

47

EkeinoV de o douloV, ostiV gnwrisaV to qelhma tou kuriou autou den htoimasen oude ekame kata to qelhma autou, qelei darqh polu×

48

ostiV omwV mh gnwrisaV epraxen axia darmwn, qelei darqh oligon× eiV panta de, eiV ton opoion edoqh polu, polu qelei zhthqh par' autou, kai eiV ontina enepisteuqh polu, perissoteron qelousin apaithsei par' autou.

49

Pur hlqon na balw eiV thn ghn, kai ti qelw, ean hdh anhfqh;

50

Baptisma de ecw na baptisqw, kai pwV stenocwroumai ewsou ektelesqh.

51

Nomizete oti hlqon na dwsw eirhnhn en th gh; ouci, saV legw, alla diacwrismon.

52

Dioti apo tou nun qelousin eisqai pente en oikw eni diakecwrismenoi, oi treiV kata twn duo kai oi duo kata twn triwn×

53

Qelei diacwrisqh pathr kata uiou kai uioV kata patroV, mhthr kata qugatroV kai qugathr kata mhtroV, penqera kata thV numfhV authV kai numfh kata thV penqeraV authV.

54

[] Elege kai proV touV oclouV× Otan idhte thn nefelhn anuyoumenhn apo dusmwn, euquV legete, Broch ercetai, kai ginetai outw×

55

kai otan noton pneonta, legete oti kauswn qelei eisqai, kai ginetai.

56

Upokritai, to proswpon thV ghV kai tou ouranou exeurete na diakrinhte, ton de kairon touton pwV den diakrinete;

57

Dia ti de kai af' eautwn den krinete to dikaion;

58

Enw loipon upageiV meta tou antidikou sou proV ton arconta, prospaqhson kaq' odon na apallacqhV ap' autou, mhpote se surh proV ton krithn, kai o krithV se paradwsh eiV ton uphrethn, kai o uphrethV se balh eiV fulakhn.

59

Soi legw, den qeleiV exelqei ekeiqen, ewsou apodwshV kai to escaton lepton.

Luke 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: