Modern Greek Bible

Luke 10

Luke

Return to Index

Chapter 11

1

[] Kai enw autoV proshuceto en topw tini, kaqwV epausen, eipe tiV twn maqhtwn autou proV auton× Kurie, didaxon hmaV na proseucwmeqa, kaqwV kai o IwannhV edidaxe touV maqhtaV autou.

2

Eipe de proV autouV× Otan proseuchsqe, legete× Pater hmwn o en toiV ouranoiV, agiasqhtw to onoma sou, elqetw h basileia sou, genhqhtw to qelhma sou wV en ouranw, kai epi thV ghV×

3

ton arton hmwn ton epiousion dide eiV hmaV kaq' hmeran×

4

kai sugcwrhson eiV hmaV taV amartiaV hmwn, dioti kai hmeiV sugcwroumen eiV panta amartanonta eiV hmaV× kai mh ferhV hmaV eiV peirasmon, all' eleuqerwson hmaV apo tou ponhrou.

5

Kai eipe proV autouV× Ean tiV ex umwn ech filon, kai upagh proV auton to mesonuktion kai eiph proV auton× File, daneison moi treiV artouV,

6

epeidh hlqe filoV mou proV eme ex odoiporiaV, kai den ecw ti na balw emprosqen autou.

7

Kai ekeinoV apokriqeiV eswqen eiph× Mh me enoclei× h qura einai hdh kekleismenh kai ta paidia mou einai met' emou eiV thn klinhn× den dunamai na shkwqw kai na soi dwsw.

8

SaV legw× Kai an den shkwqh kai dwsh eiV auton, dioti einai filoV autou, toulaciston dia thn anaideian autou qelei shkwqh kai dwsei eiV auton osa creiazetai.

9

Kai egw saV legw× Aiteite kai qelei saV doqh× zhteite kai qelete eurei, krouete kai qelei saV anoicqh.

10

Dioti paV o aitwn lambanei, kai o zhtwn euriskei, kai eiV ton krouonta qelei anoicqh.

11

Kai ean tiV ex umwn hnai pathr, kai o uioV autou zhthsh arton, mhpwV qelei dwsei eiV auton liqon; kai ean oyarion, mhpwV anti oyariou qelei dwsei eiV auton ofin;

12

h kai an zhthsh won, mhpwV qelei dwsei eiV auton skorpion;

13

ean loipon seiV, ponhroi onteV, exeurete na didhte kalaV doseiV eiV ta tekna saV, posw mallon o Pathr o ouranioV qelei dwsei Pneuma Agion eiV touV aitountaV par' autou;

14

[] Kai exeballe daimonion, kai auto hto kwfon× afou de exhlqe to daimonion, elalhsen o kwfoV, kai eqaumasan oi ocloi.

15

TineV omwV ex autwn eipon× Dia tou Beelzeboul tou arcontoV twn daimoniwn ekballei ta daimonia.

16

Alloi de peirazonteV ezhtoun par' autou shmeion ex ouranou.

17

Plhn autoV nohsaV touV dialogismouV autwn, eipe proV autouV× Pasa basileia diaireqeisa kaq' eauthV erhmoutai, kai oikoV diaireqeiV kaq' eautou piptei.

18

Ean loipon kai o SatanaV dihreqh kaq' eautou, pwV qelei staqh h basileia autou, epeidh legete oti egw ekballw ta daimonia dia tou Beelzeboul.

19

All' ean egw dia tou Beelzeboul ekballw ta daimonia, oi uioi saV dia tinoV ekballousi; dia touto autoi qelousin eisqai kritai saV.

20

All' ean dia tou daktulou tou Qeou ekballw ta daimonia, ara efqasen eiV esaV h basileia tou Qeou.

21

Otan o iscuroV kaqwplismenoV fulatth thn eautou aulhn, ta uparconta autou einai en eirhnh×

22

otan omwV o iscuroteroV autou epelqwn nikhsh auton, afairei thn panoplian autou, eiV thn opoian eqarrei, kai diamoirazei ta lafura autou.

23

OstiV den einai met' emou einai kat' emou, kai ostiV den sunagei met' emou skorpizei.

24

Otan to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou, diercetai di' anudrwn topwn kai zhtei anapausin, kai mh euriskon legei× aV upostreyw eiV ton oikon mou oqen exhlqon×

25

kai elqon euriskei auton sesarwmenon kai estolismenon.

26

Tote upagei kai paralambanei epta alla pneumata ponhrotera eautou, kai eiselqonta katoikousin ekei, kai ginontai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirotera twn prwtwn.

27

[] Kai enw autoV elege tauta, gunh tiV ek tou oclou uywsasa fwnhn, eipe proV auton× Makaria h koilia htiV se ebastase, kai oi mastoi, touV opoiouV eqhlasaV.

28

AutoV de eipe× Makarioi mallon oi akouonteV ton logon tou Qeou kai fulattonteV auton.

29

[] Kai enw oi ocloi sunhqroizonto, hrcise na legh× H genea auth einai ponhra× shmeion zhtei, kai shmeion den qelei doqh eiV authn eimh to shmeion Iwna tou profhtou.

30

Dioti kaqwV o IwnaV egeine shmeion eiV touV NineuitaV, outw qelei eisqai kai o UioV tou anqrwpou eiV thn genean tauthn.

31

H basilissa tou notou qelei shkwqh en th krisei meta twn anqrwpwn thV geneaV tauthV kai qelei katakrinei autouV, dioti hlqen ek twn peratwn thV ghV dia na akoush thn sofian tou SolomwntoV, kai idou, pleioteron tou SolomwntoV einai edw.

32

Oi andreV thV Nineui qelousin anasthqh en th krisei meta thV geneaV tauthV kai qelousi katakrinei authn, dioti metenohsan eiV to khrugma tou Iwna, kai idou, pleioteron tou Iwna einai edw.

33

OudeiV de lucnon anayaV qetei eiV topon apokrufon oude upo ton modion, all' epi ton lucnostathn, dia na blepwsi to fwV oi eisercomenoi.

34

O lucnoV tou swmatoV einai o ofqalmoV× otan loipon o ofqalmoV sou hnai kaqaroV, kai olon to swma sou einai fwteinon× all' otan hnai ponhroV, kai to swma sou einai skoteinon.

35

Prosece loipon mhpote to fwV to en soi hnai skotoV.

36

Ean loipon olon to swma sou hnai fwteinon, mh econ ti meroV skoteinon, qelei eisqai fwteinon olon, kaqwV otan o lucnoV se fwtizh dia thV lamyewV.

37

[] Kai afou elalhse tauta, FarisaioV tiV parekalei auton na geumatish en tw oikw autou× eiselqwn de ekaqhsen eiV thn trapezan.

38

O de FarisaioV idwn eqaumasen oti den enifqh prwton prin tou geumatoV.

39

Kai o KurioV eipe proV auton× Twra seiV oi Farisaioi to exwqen tou pothriou kai tou pinakiou kaqarizete, to de eswterikon saV gemei arpaghV kai ponhriaV.

40

AfroneV, ekeinoV ostiV ekame to exwqen den ekame kai to eswqen;

41

Plhn dote elehmosunhn ta uparconta umwn, kai idou, ta panta einai kaqara eiV esaV.

42

All' ouai eiV esaV touV FarisaiouV, dioti apodekatizete to hduosmon kai to phganon kai pan lacanon, kai parablepete thn krisin kai thn agaphn tou Qeou× tauta eprepe na kamhte kai ekeina na mh afhshte.

43

Ouai eiV esaV touV FarisaiouV, dioti agapate thn prwtokaqedrian en taiV sunagwgaiV kai touV aspasmouV en taiV agoraiV.

44

Ouai eiV esaV, grammateiV kai Farisaioi, upokritai, dioti eisqe wV ta mnhmeia, ta opoia den fainontai, kai oi anqrwpoi oi peripatounteV epanw den gnwrizousin.

45

ApokriqeiV de tiV twn nomikwn, legei proV auton× Didaskale, tauta legwn kai hmaV ubrizeiV.

46

O de eipe× Kai eiV esaV touV nomikouV ouai, dioti fortizete touV anqrwpouV fortia dusbastakta, kai seiV me ena twn daktulwn saV den eggizete ta fortia.

47

Ouai eiV esaV, dioti oikodomeite ta mnhmeia twn profhtwn, oi de patereV saV efoneusan autouV.

48

Ara martureite kai sumfwneite eiV ta erga twn paterwn saV, dioti autoi men efoneusan autouV, seiV de oikodomeite ta mnhmeia autwn.

49

Dia touto kai h sofia tou Qeou eipe× Qelw aposteilei eiV autouV profhtaV kai apostolouV, kai ex autwn qelousi foneusei kai ekdiwxei,

50

dia na ekzhthqh to aima pantwn twn profhtwn, to ekcunomenon apo thV archV tou kosmou, apo thV geneaV tauthV,

51

apo tou aimatoV tou Abel ewV tou aimatoV Zacariou tou foneuqentoV metaxu tou qusiasthriou kai tou naou× nai, saV legw, qelei ekzhthqh apo thV geneaV tauthV.

52

Ouai eiV esaV touV nomikouV, dioti afhresate to kleidion thV gnwsewV× seiV den eishlqete kai touV eisercomenouV hmpodisate.

53

Enw de autoV elege tauta proV autouV, hrcisan oi grammateiV kai oi Farisaioi na diegeirwsin auton sfodra kai na biazwsin auton na omilhsh, erwtwnteV peri pollwn,

54

enedreuonteV auton kai zhtounteV na arpaswsi ti apo tou stomatoV autou, dia na kathgorhswsin auton.

Luke 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: