Modern Greek Bible

Luke 9

Luke

Return to Index

Chapter 10

1

[] Meta de tauta diwrisen o KurioV kai allouV ebdomhkonta, kai apesteilen autouV ana duo emprosqen autou eiV pasan polin kai topon, opou emellen autoV na upagh.

2

Elege loipon proV autouV× O men qerismoV einai poluV, oi de ergatai oligoi× parakalesate loipon ton Kurion tou qerismou na aposteilh ergataV eiV ton qerismon autou.

3

Upagete× idou, egw saV apostellw wV arnia en mesw lukwn.

4

Mh bastazete balantion, mh sakkion, mhde upodhmata, kai mhdena cairethshte kata thn odon.

5

EiV hntina de oikian eiserchsqe, prwton legete× Eirhnh eiV ton oikon touton.

6

Kai ean men hnai ekei uioV eirhnhV, qelei anapauqh ep' auton h eirhnh saV× ei de mh, qelei epistreyei eiV esaV.

7

En auth de th oikia menete trwgonteV kai pinonteV ta par' autwn didomena× dioti o ergathV einai axioV tou misqou autou× mh metabainete ex oikiaV eiV oikian.

8

Kai eiV hntina polin eiserchsqe kai saV decwntai, trwgete ta paratiqemena eiV esaV,

9

kai qerapeuete touV en auth asqeneiV kai legete proV autouV× Eplhsiasen eiV esaV h basileia tou Qeou.

10

EiV hntina omwV polin eiserchsqe kai den saV decwntai, exelqonteV eiV taV plateiaV authV, eipate×

11

Kai ton koniorton, ostiV ekollhqh eiV hmaV ek thV polewV saV, ektinassomen eiV esaV× plhn touto ginwskete, oti eplhsiasen eiV esaV h basileia tou Qeou.

12

SaV legw de oti en th hmera ekeinh elafrotera qelei eisqai h timwria eiV ta Sodoma para eiV thn polin ekeinhn.

13

Ouai eiV se, Corazin, ouai eiV se, Bhqsaida× dioti ean en th Turw kai Sidwni hqelon geinei ta qaumata ta genomena en tw mesw umwn, pro pollou hqelon metanohsei kaqhmenai en sakkw kai spodw.

14

Plhn eiV thn Turon kai Sidwna elafrotera qelei eisqai h timwria en th krisei para eiV esaV.

15

Kai su, Kapernaoum, htiV uywqhV ewV tou ouranou, qeleiV katabibasqh ewV adou.

16

OstiV akouei esaV eme akouei, kai ostiV aqetei esaV eme aqetei, o de aqetwn eme aqetei ton aposteilanta me.

17

[] Upestreyan de oi ebdomhkonta meta caraV, legonteV× Kurie, kai ta daimonia upotassontai eiV hmaV en tw onomati sou.

18

Eipe de proV autouV× Eqewroun ton Satanan wV astraphn ek tou ouranou pesonta.

19

Idou, didw eiV esaV thn exousian tou na pathte epanw ofewn kai skorpiwn kai epi pasan thn dunamin tou ecqrou, kai ouden qelei saV blayei.

20

Plhn eiV touto mh cairete, oti ta pneumata upotassontai eiV esaV× alla cairete mallon oti ta onomata saV egrafhsan en toiV ouranoiV.

21

En auth th wra hgalliasqh kata to pneuma o IhsouV kai eipen× Eucaristw soi, Pater, Kurie tou ouranou kai thV ghV, oti apekruyaV tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyaV auta eiV nhpia× nai, w Pater, dioti outwV egeinen areston emprosqen sou.

22

Panta paredoqhsan eiV eme upo tou PatroV mou× kai oudeiV ginwskei tiV einai o UioV, eimh o Pathr, kai tiV einai o Pathr, eimh o UioV kai eiV ontina qelh o UioV na apokaluyh auton.

23

Kai strafeiV proV touV maqhtaV, eipe kat' idian× Makarioi oi ofqalmoi oi bleponteV osa blepete.

24

Dioti saV legw oti polloi profhtai kai basileiV epequmhsan na idwsin osa seiV blepete, kai den eidon, kai na akouswsin osa akouete, kai den hkousan.

25

[] Kai idou, nomikoV tiV eshkwqh peirazwn auton kai legwn× Didaskale, ti praxaV qelw klhronomhsei zwhn aiwnion;

26

O de eipe proV auton× En tw nomw ti einai gegrammenon; pwV anaginwskeiV;

27

O de apokriqeiV eipe× QeleiV agapa Kurion ton Qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou kai ex olhV thV dunamewV sou kai ex olhV thV dianoiaV sou, kai ton plhsion sou wV seauton.

28

Eipe de proV auton× OrqwV apekriqhV× touto kamne kai qeleiV zhsei.

29

All' ekeinoV, qelwn na dikaiwsh eauton, eipe proV ton Ihsoun× Kai tiV einai o plhsion mou;

30

Kai apokriqeiV o IhsouV eipen× AnqrwpoV tiV katebainen apo Ierousalhm eiV Iericw kai periepesen eiV lhstaV× oitineV kai gumnwsanteV auton kai kataplhgwsanteV, anecwrhsan afhsanteV auton hmiqanh.

31

Kata sugkurian de iereuV tiV katebaine di' ekeinhV thV odou, kai idwn auton eperasen apo to allo meroV.

32

OmoiwV de kai LeuithV, fqasaV eiV ton topon, elqwn kai idwn eperasen apo to allo meroV.

33

SamareithV de tiV odoiporwn hlqen eiV ton topon opou hto, kai idwn auton esplagcnisqh,

34

kai plhsiasaV edese taV plhgaV autou epicewn elaion kai oinon, kai epibibasaV auton epi to kthnoV autou, eferen auton eiV xenodoceion kai epemelhqh autou×

35

kai thn epaurion, ote exhrceto, ekbalwn duo dhnaria edwken eiV ton xenodocon kai eipe proV auton× Epimelhqhti autou, kai o, ti su dapanhshV peripleon, egw otan epanelqw qelw soi apodwsei.

36

TiV loipon ek twn triwn toutwn soi fainetai oti egeine plhsion tou empesontoV eiV touV lhstaV;

37

O de eipen× O poihsaV to eleoV eiV auton× Eipe loipon proV auton o IhsouV× Upage kai su, kamne omoiwV.

38

[] Enw de aphrconto, autoV eishlqen eiV kwmhn tina× kai gunh tiV onomazomenh Marqa upedecqh auton eiV ton oikon authV.

39

Kai auth eicen adelfhn kaloumenhn Marian, htiV kai kaqhsasa para touV podaV tou Ihsou, hkoue ton logon autou.

40

H de Marqa enhscoleito eiV pollhn uphresian× kai elqousa emprosqen autou eipe× Kurie, den se melei oti h adelfh mou me afhke monhn na uphretw; eipe loipon proV authn na moi bohqhsh.

41

ApokriqeiV de o IhsouV, eipe proV authn× Marqa, Marqa, merimnaV kai agwnizesai peri polla×

42

plhn enoV einai creia× h Maria omwV exelexe thn agaqhn merida, htiV den qelei afaireqh ap' authV.

Luke 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: