Modern Greek Bible

Luke 7

Luke

Return to Index

Chapter 8

1

[] Kai meta tauta dihrceto autoV pasan polin kai kwmhn, khruttwn kai euaggelizomenoV thn basileian tou Qeou, kai oi dwdeka hsan met' autou,

2

kai gunaikeV tineV, aitineV hsan teqerapeumenai apo pneumatwn ponhrwn kai asqeneiwn, Maria h kaloumenh Magdalhnh, ek thV opoiaV eicon ekbh epta daimonia,

3

kai Iwanna h gunh tou Couza, epitropou tou Hrwdou, kai Sousanna kai allai pollai, aitineV dihkonoun auton apo twn uparcontwn autwn.

4

[] Epeidh de sunetrecen ocloV poluV kai hrconto proV auton apo pashV polewV, eipe dia parabolhV×

5

Exhlqen o speirwn, dia na speirh ton sporon autou. Kai enw espeiren, allo men epese para thn odon kai katepathqh, kai ta peteina tou ouranou katefagon auto×

6

allo de epesen epi thn petran kai anafuen exhranqh, dioti den eicen ikmada×

7

kai allo epesen eiV to meson twn akanqwn, kai sumfutrwsasai ai akanqai apepnixan auto×

8

kai allo epesen epi thn ghn thn agaqhn, kai anafuen ekame karpon ekatontaplasiona. Tauta legwn, efwnazen× O ecwn wta dia na akouh, aV akouh.

9

Hrwtwn de auton oi maqhtai autou, legonteV× Ti shmainei h parabolh auth;

10

O de eipen× EiV esaV edoqh na gnwrishte ta musthria thV basileiaV tou Qeou, eiV de touV loipouV dia parabolwn, dia na mh blepwsin enw blepousi kai na mh katalambanwsin enw akouousin.

11

Auth de einai h parabolh× O sporoV einai o logoV tou Qeou×

12

oi de speiromenoi para thn odon einai oi akouonteV, epeita ercetai o diaboloV kai afairei ton logon apo thV kardiaV autwn, dia na mh pisteuswsi kai swqwsin.

13

Oi de epi thV petraV einai ekeinoi oitineV, otan akouswsi, meta caraV decontai ton logon, kai outoi rizan den ecousin, oitineV proV kairon pisteuousi kai en kairw peirasmou apostatousi.

14

To de peson eiV taV akanqaV, outoi einai ekeinoi oitineV hkousan, kai upo merimnwn kai ploutou kai hdonwn tou biou upagousi kai sumpnigontai kai den telesforousi.

15

To de eiV thn kalhn ghn, outoi einai ekeinoi, oitineV akousanteV ton logon, kratousin en kardia kalh kai agaqh kai karpoforousin en upomonh.

16

OudeiV de lucnon anayaV, skepazei auton me skeuoV kai qetei upokatw klinhV, alla qetei epi tou lucnostatou, dia na blepwsi to fwV oi eisercomenoi.

17

Dioti den uparcei krupton, to opoion den qelei geinei faneron; oude apokrufon, to opoion den qelei geinei gnwston kai elqei eiV to faneron.

18

Prosecete loipon pwV akouete× dioti ostiV ecei, qelei doqh eiV auton, kai ostiV den ecei, kai ekeino to opoion nomizei oti ecei qelei afaireqh ap' autou.

19

Hlqon de proV auton h mhthr kai oi adelfoi autou kai den hdunanto dia ton oclon na plhsiaswsin auton.

20

Kai aphggelqh proV auton upo tinwn legontwn× H mhthr sou kai oi adelfoi sou istantai exw qelonteV na se idwsin.

21

O de apokriqeiV eipe proV autouV× Mhthr mou kai adelfoi mou einai outoi, oi akouonteV ton logon tou Qeou kai prattonteV auton.

22

[] Kai en mia twn hmerwn eishlqen eiV ploion autoV kai oi maqhtai autou, kai eipe proV autouV× AV dielqwmen eiV to peran thV limnhV× kai eshkwqhsan.

23

Enw de epleon, apekoimhqh. Kai katebh anemostrobiloV eiV thn limnhn, kai egemizeto to ploion kai ekinduneuon.

24

ProselqonteV de exupnhsan auton, legonteV× Epistata, Epistata, canomeqa. O de shkwqeiV epetimhse ton anemon kai thn tarachn tou udatoV, kai epausan, kai egeine galhnh.

25

Eipe de proV autouV, pou einai h pistiV saV; Kai fobhqenteV eqaumasan, legonteV proV allhlouV× TiV loipon einai outoV, oti kai touV anemouV prostazei kai to udwr, kai upakouousin eiV auton;

26

Kai katepleusan eiV thn cwran twn Gadarhnwn, htiV einai antiperan thV GalilaiaV.

27

Kai kaqwV exhlqen epi thn ghn, uphnthsen auton anqrwpoV tiV ek thV polewV, ostiV eice daimonia apo cronwn pollwn, kai imation den enedueto kai en oikia den emenen, all' en toiV mnhmasin.

28

Idwn de ton Ihsoun, anekraxe kai prosepesen eiV auton kai meta fwnhV megalhV eipe× Ti einai metaxu emou kai sou, Ihsou, Uie tou Qeou tou Uyistou; deomai sou, mh me basanishV.

29

Dioti prosetaxen eiV to pneuma to akaqarton na exelqh apo tou anqrwpou. Epeidh pro pollwn cronwn eice sunarpasei auton, kai edesmeueto me aluseiV kai efulatteto me pododesma kai diaspwn ta desma, efereto upo tou daimonoV eiV taV erhmouV.

30

Kai hrwthsen auton o IhsouV, legwn× Ti einai to onoma sou; O de eipe× Legewn× dioti daimonia polla eishlqon eiV auton×

31

kai parekaloun auton na mh prostaxh auta na apelqwsin eiV thn abusson.

32

Hto de ekei agelh coirwn pollwn boskomenwn en tw orei× kai parekaloun auton na epitreyh eiV auta na eiselqwsin eiV ekeinouV× kai epetreyen eiV auta.

33

Exelqonta de ta daimonia apo tou anqrwpou, eishlqon eiV touV coirouV, kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eiV thn limnhn kai apepnigh.

34

IdonteV de oi boskoi to genomenon efugon, kai apelqonteV aphggeilan eiV thn polin kai eiV touV agrouV.

35

Kai exhlqon dia na idwsi to gegonoV, kai hlqon proV ton Ihsoun kai euron ton anqrwpon, ek tou opoiou eicon exelqei ta daimonia, kaqhmenon para touV podaV tou Ihsou, endedumenon kai swfronounta× kai efobhqhsan.

36

Dihghqhsan de proV autouV kai oi idonteV pwV eswqh o daimonizomenoV.

37

Kai apan to plhqoV thV pericwrou twn Gadarhnwn parekalesan auton na anacwrhsh ap' autwn, dioti kateiconto upo megalou fobou, autoV de embaV eiV to ploion upestreyen.

38

O de anqrwpoV, ek tou opoiou eicon exelqei ta daimonia, parekalei auton na hnai met' autou× o IhsouV omwV apelusen auton, legwn.

39

Epistreyon eiV ton oikon sou kai dihgou osa ekamen eiV se o QeoV× kai anecwrhse khruttwn kaq' olhn thn polin osa ekamen eiV auton o IhsouV.

40

[] Ote de upestreyen o IhsouV, upedecqh auton o ocloV× dioti panteV hsan perimenonteV auton.

41

Kai idou, hlqen anqrwpoV onomazomenoV IaeiroV, ostiV hto arcwn thV sunagwghV kai peswn eiV touV podaV tou Ihsou, parekalei auton na eiselqh eiV ton oikon autou,

42

dioti eice qugatera monogenh wV etwn dwdeka, kai auth apeqnhsken. Enw de eporeueto, oi ocloi suneqlibon auton.

43

Kai gunh tiV ecousa rusin aimatoV dwdeka eth, htiV dapanhsasa eiV iatrouV olon ton bion authV den hdunhqh na qerapeuqh up' oudenoV,

44

plhsiasasa opisqen hggise to akron tou imatiou autou, kai pareuquV estaqh h rusiV tou aimatoV authV.

45

Kai eipen o IhsouV× TiV mou hggise; kai enw hrnounto panteV, eipen o PetroV kai oi met' autou× Epistata, oi ocloi se sumpiezousi kai se sunqlibousi, kai legeiV× TiV mou hggisen;

46

O de IhsouV eipe× Mou hggise tiV× dioti egw enohsa oti exhlqe dunamiV ap' emou.

47

Idousa de h gunh oti den ekrufqh, hlqe tremousa kai prospesousa eiV auton, aphggeile proV auton enwpion pantoV tou laou dia poian aitian hggisen auton, kai oti pareuquV iatreuqh.

48

O de eipe proV authn× Qarrei, qugater, h pistiV sou se eswsen× upage eiV eirhnhn.

49

Enw de elalei eti, ercetai tiV para tou arcisunagwgou, legwn proV auton oti apeqanen h qugathr sou× mh enoclei ton Didaskalon.

50

O de IhsouV akousaV apekriqh proV auton, legwn× Mh fobou× monon pisteue, kai qelei swqh.

51

Kai ote eishlqen eiV thn oikian, den afhken oudena na eiselqh eimh ton Petron kai Iakwbon kai Iwannhn kai ton patera thV korhV kai thn mhtera.

52

Eklaion de panteV kai eqrhnoun authn. O de eipe× Mh klaiete× den apeqanen, alla koimatai.

53

Kai kategelwn auton, exeuronteV oti apeqanen.

54

All' autoV ekbalwn exw pantaV kai piasaV thn ceira authV, efwnaxe legwn× Korasion, shkwqhti.

55

Kai upestreye to pneuma authV, kai anesth pareuquV, kai prosetaxe na doqh eiV authn na fagh.

56

Kai exeplaghsan oi goneiV authV. O de parhggeilen eiV autouV na mh eipwsin eiV mhdena to gegonoV.

Luke 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: