Modern Greek Bible

Luke 6

Luke

Return to Index

Chapter 7

1

[] Afou de eteleiwse pantaV touV logouV autou eiV taV akoaV tou laou, eishlqen eiV Kapernaoum.

2

Ekatontarcou de tinoV douloV, ostiV hto polutimoV eiV auton, kakwV ecwn emelle na apoqanh.

3

Kai akousaV peri tou Ihsou, apesteile proV auton presbuterouV twn Ioudaiwn, parakalwn auton na elqh na diaswsh ton doulon autou.

4

Oi de elqonteV proV ton Ihsoun, parekaloun auton epimonwV, legonteV oti einai axioV ekeinoV, eiV ton opoion qeleiV kamei touto×

5

dioti agapa to eqnoV umwn, kai thn sunagwghn autoV wkodomhsen eiV hmaV.

6

O de IhsouV eporeueto met' autwn. Enw de apeicen hdh ou makran apo thV oikiaV, epemye proV auton o ekatontarcoV filouV, legwn proV auton× Kurie, mh enocleisai× dioti den eimai axioV na eiselqhV upo thn steghn mou×

7

oqen oude emauton ekrina axion na elqw proV se× alla eipe logon, kai qelei iatreuqh o douloV mou.

8

Dioti kai egw eimai anqrwpoV upokeimenoV eiV exousian, ecwn up' emauton stratiwtaV, kai legw proV touton, Upage, kai upagei; kai proV allon, Ercou, kai ercetai, kai proV ton doulon mou, Kame touto, kai kamnei.

9

AkousaV de tauta o IhsouV eqaumasen auton, kai strafeiV proV ton oclon ton akolouqounta auton, eipe× SaV legw, Oude en tw Israhl euron tosauthn pistin.

10

Kai upostreyanteV oi apestalmenoi eiV ton oikon, euron ton asqenh doulon ugiainonta.

11

[] Thn de akolouqon hmeran eporeueto o IhsouV eiV polin onomazomenhn Nain× kai suneporeuonto met' autou ikanoi ek twn maqhtwn autou kai ocloV poluV.

12

WV de eplhsiasen eiV thn pulhn thV polewV, idou, efereto exw nekroV uioV monogenhV thV mhtroV autou, kai auth hto chra, kai ocloV poluV thV polewV hto met' authV.

13

Kai idwn authn o KurioV, esplagcnisqh di' authn kai eipe proV authn× Mh klaie×

14

kai plhsiasaV hggise to nekrokrabbaton, oi de bastazonteV estaqhsan, kai eipe× Neaniske, proV se legw, shkwqhti.

15

Kai anekaqhsen o nekroV kai hrcise na lalh, kai edwken auton eiV thn mhtera autou.

16

Katelabe de apantaV foboV kai edoxazon ton Qeon, legonteV oti profhthV megaV hgerqh en hmin, kai oti epeskefqh o QeoV ton laon autou.

17

Kai exhlqen o logoV outoV peri autou en olh th Ioudaia kai en pasi toiV pericwroiV.

18

Kai aphggeilan proV ton Iwannhn oi maqhtai autou peri pantwn toutwn.

19

[] Kai proskalesaV o IwannhV duo tinaV twn maqhtwn autou, epemye proV ton Ihsoun, legwn× Su eisai o ercomenoV, h allon prosdokwmen;

20

Kai elqonteV proV auton oi anqrwpoi, eipon× IwannhV o BaptisthV apesteilen hmaV proV se, legwn× Su eisai o ercomenoV, h allon prosdokwmen;

21

En auth de th wra eqerapeuse pollouV apo noswn kai mastigwn kai pneumatwn ponhrwn, kai eiV tuflouV pollouV ecarise to blepein.

22

Kai apokriqeiV o IhsouV, eipe proV autouV× Upagete kai apaggeilate proV ton Iwannhn osa eidete kai hkousate× oti tufloi anablepousi, cwloi peripatousi, leproi kaqarizontai, kwfoi akouousi, nekroi egeirontai, ptwcoi euaggelizontai×

23

kai makarioV einai ostiV den skandalisqh en emoi.

24

Afou de anecwrhsan oi apestalmenoi tou Iwannou, hrcise na legh proV touV oclouV peri tou Iwannou× Ti exhlqete eiV thn erhmon na idhte; kalamon upo anemou saleuomenon;

25

Alla ti exhlqete na idhte; anqrwpon endedumenon malaka imatia; idou, oi lamprwV endedumenoi kai trufwnteV euriskontai en toiV basilikoiV palatioiV.

26

Alla ti exhlqete na idhte; profhthn; Nai, saV legw, kai perissoteron profhtou.

27

OutoV einai, peri tou opoiou einai gegrammenon, Idou, egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou, OstiV qelei kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou.

28

Dioti saV legw, metaxu twn gennhqentwn ek gunaikwn oudeiV profhthV einai megalhteroV Iwannou tou baptistou× plhn o mikroteroV en th basileia tou Qeou einai megalhteroV autou.

29

Kai paV o laoV akousaV kai oi telwnai edikaiwsan ton Qeon, baptisqenteV to baptisma tou Iwannou.

30

Oi de Farisaioi kai oi nomikoi hqethsan eiV eautouV thn boulhn tou Qeou, mh baptisqenteV up' autou.

31

Kai eipen o KurioV× Me ti loipon na omoiwsw touV anqrwpouV thV geneaV tauthV; kai me ti einai omoioi;

32

Einai omoioi me paidia kaqhmena en th agora kai fwnazonta proV allhla kai legonta× Aulon saV epaixamen, kai den ecoreusate× saV eqrhnwdhsamen, kai den eklausate.

33

Dioti hlqen IwannhV o BaptisthV mhte arton trwgwn mhte oinon pinwn, kai legete× Daimonion ecei.

34

Hlqen o UioV tou anqrwpou trwgwn kai pinwn, kai legete× Idou anqrwpoV fagoV kai oinopothV, filoV telwnwn kai amartwlwn.

35

Kai edikaiwqh h sofia apo pantwn twn teknwn authV.

36

[] Parekalei de auton eiV ek twn Farisaiwn na fagh met' autou× kai eiselqwn eiV thn oikian tou Farisaiou, ekaqhsen eiV thn trapezan.

37

Kai idou, gunh tiV en th polei, htiV hto amartwlh, maqousa oti kaqhtai eiV thn trapezan en th oikia tou Farisaiou, eferen alabastron murou

38

kai staqeisa plhsion twn podwn autou opisw klaiousa, hrcise na brech touV podaV autou me ta dakrua kai espoggize me taV tricaV thV kefalhV authV kai katefilei touV podaV autou kai hleife me to muron.

39

Idwn de o FarisaioV o kalesaV auton, eipe kaq' eauton legwn× OutoV, ean hto profhthV, hqele gnwrizei tiV kai opoia einai h gunh, htiV eggizei auton, oti einai amartwlh.

40

Kai apokriqeiV o IhsouV, eipe proV auton× Simwn, ecw na soi eipw ti. O de legei× Didaskale, eipe.

41

Eice tiV daneistaV duo crewfeiletaV× o eiV ecrewstei dhnaria pentakosia, o de alloV penthkonta.

42

Kai epeidh den eicon na apodwswsin, ecarisen auta eiV amfoterouV. TiV loipon ex autwn, eipe, qelei agaphsei auton perissoteron;

43

ApokriqeiV de o Simwn, eipe× Nomizw oti ekeinoV, eiV ton opoion ecarise to perissoteron. O de eipe proV auton× OrqwV ekrinaV.

44

Kai strafeiV proV thn gunaika, eipe proV ton Simwna× BlepeiV tauthn thn gunaika; Eishlqon eiV thn oikian sou, udwr dia touV podaV mou den edwkaV× auth de me ta dakrua ebrexe touV podaV mou kai me taV tricaV thV kefalhV authV espoggise.

45

Filhma den moi edwkaV× auth de, af' hV eishlqon, den epause katafilousa touV podaV mou.

46

Me elaion thn kefalhn mou den hleiyaV× auth de me muron hleiye touV podaV mou.

47

Dia touto soi legw, sugkecwrhmenai einai ai amartiai authV ai pollai, dioti hgaphse polu× eiV ontina de sugcwreitai oligon, oligon agapa.

48

Kai eipe proV authn× Sugkecwrhmenai einai ai amartiai sou.

49

Kai hrcisan oi sugkaqhmenoi eiV thn trapezan na legwsi kaq' eautouV× TiV einai outoV, ostiV kai amartiaV sugcwrei;

50

Eipe de proV thn gunaika× H pistiV sou se eswsen× upage eiV eirhnhn.

Luke 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: