Modern Greek Bible

Luke 4

Luke

Return to Index

Chapter 5

1

[] Enw de o ocloV suneqliben auton dia na akouh ton logon tou Qeou, autoV istato plhsion thV limnhV Gennhsaret,

2

kai eide duo ploia istamena para thn limnhn oi de alieiV apobanteV ap' autwn exeplunan ta diktua.

3

EmbaV de eiV en twn ploiwn, to opoion hto tou SimwnoV, parekalesen auton na apomakrunh auto oligon apo thV ghV, kai kaqhsaV edidasken ek tou ploiou touV oclouV.

4

KaqwV de epause lalwn, eipe proV ton Simwna× Epanagage to ploion eiV ta baqea kai riyate ta diktua umwn dia na oyareushte.

5

Kai apokriqeiV o Simwn, eipe proV auton× Didaskale, di' olhV thV nuktoV kopiasanteV den epiasamen ouden× all' omwV epi tw logw sou qelw riyei to diktuon.

6

Kai afou ekamon touto, sunekleisan plhqoV polu icquwn kai diescizeto to diktuon autwn.

7

Kai ekamon neuma eiV touV suntrofouV touV en tw allw ploiw, dia na elqwsi na bohqhswsin autouV× kai hlqon kai egemisan amfotera ta ploia, wste ebuqizonto.

8

Idwn de o Simwn PetroV, prosepese proV ta gonata tou Ihsou, legwn× Exelqe ap' emou, dioti eimai anqrwpoV amartwloV, Kurie.

9

Epeidh ekplhxiV katelaben auton kai pantaV touV met' autou dia thn agran twn icquwn, thn opoian sunelabon,

10

omoiwV de kai ton Iakwbon kai Iwannhn, touV uiouV tou Zebedaiou, oitineV hsan suntrofoi tou SimwnoV. Kai eipe proV ton Simwna o IhsouV× Mh fobou× apo tou nun anqrwpouV qeleiV agreuei.

11

Kai afou eferan ta ploia epi thn ghn, afhsanteV apanta hkolouqhsan auton.

12

[] Kai enw hto en mia twn polewn idou, anqrwpoV plhrhV lepraV× kai idwn ton Ihsoun, epese kata proswpon kai parekalesen auton, legwn× Kurie, ean qelhV, dunasai na me kaqarishV.

13

Kai ekteinaV thn ceira, hggisen auton kai eipe× Qelw, kaqarisqhti. Kai euquV h lepra efugen ap' autou.

14

Kai autoV parhggeilen auton na mh eiph touto proV mhdena, all' upage, legei, kai deixon seauton eiV ton ierea kai prosfere peri tou kaqarismou sou, kaqwV prosetaxen o MwushV, dia marturian eiV autouV.

15

All' eti mallon dihrceto h fhmh peri autou, kai sunhqroizonto ocloi polloi, dia na akouwsi kai na qerapeuwntai up' autou apo twn asqeneiwn autwn×

16

autoV de apesureto eiV taV erhmouV kai proshuceto.

17

[] Kai en mia twn hmerwn, enw autoV edidasken, ekaqhnto Farisaioi kai nomodidaskaloi, oitineV eicon elqei ek pashV kwmhV thV GalilaiaV kai IoudaiaV kai Ierousalhm× kai dunamiV Kuriou hto eiV to na iatreuh autouV.

18

Kai idou, andreV feronteV epi klinhV anqrwpon, ostiV hto paralutikoV, kai ezhtoun na ferwsin auton esw kai na qeswsin enwpion autou×

19

kai mh euronteV dia poiaV eisodou na ferwsin auton esw ex aitiaV tou oclou, anebhsan epi to dwma kai dia twn keramidwn katebibasan auton meta tou klinidiou eiV to meson emprosqen tou Ihsou.

20

Kai idwn thn pistin autwn, eipe proV auton× Anqrwpe, sugkecwrhmenai einai eiV se ai amartiai sou.

21

Kai hrcisan na dialogizwntai oi grammateiV kai oi Farisaioi, legonteV× TiV einai outoV, ostiV lalei blasfhmiaV; tiV dunatai na sugcwrh amartiaV eimh monoV o QeoV;

22

NohsaV de o IhsouV touV dialogismouV autwn, apekriqh kai eipe proV autouV× Ti dialogizesqe en taiV kardiaiV saV;

23

ti einai eukolwteron, na eipw, Sugkecwrhmenai einai eiV se ai amartiai sou, h na eipw, Shkwqhti kai peripatei;

24

alla dia na gnwrishte oti exousian ecei o ioV tou anqrwpou epi thV ghV na sugcwrh amartiaV, eipe proV ton paralutikon× ProV se legw, Shkwqhti kai shkwson to klinidion sou kai upage eiV ton oikon sou.

25

Kai pareuquV egerqeiV enwpion autwn, eshkwse to klinidion ef' ou katekeito kai anecwrhsen eiV ton oikon autou, doxazwn ton Qeon.

26

Kai ekstasiV katelaben apantaV kai edoxazon ton Qeon, kai eplhsqhsan fobou, legonteV oti eidomen paradoxa shmeron.

27

[] Kai meta tauta exhlqe kai eide telwnhn tina Leuin to onoma, kaqhmenon eiV to telwnion, kai eipe proV auton× Akolouqei moi.

28

Kai afhsaV apanta, eshkwqh kai hkolouqhsen auton.

29

Kai ekamen eiV auton o LeuiV upodochn megalhn en th oikia autou, kai hto plhqoV polu telwnwn kai allwn, oitineV ekaqhnto met' autwn eiV thn trapezan.

30

Kai egogguzon oi grammateiV autwn kai oi Farisaioi proV touV maqhtaV autou, legonteV× Dia ti meta telwnwn kai amartwlwn trwgete kai pinete;

31

Kai apokriqeiV o IhsouV, eipe proV autouV× Den ecousi creian iatrou oi ugiainonteV, all' oi pasconteV.

32

Den hlqon dia na kalesw dikaiouV, alla amartwlouV eiV metanoian.

33

Oi de eipon proV auton× Dia ti oi maqhtai tou Iwannou nhsteuousi sucna kai kamnousi dehseiV, omoiwV kai oi twn Farisaiwn, oi de idikoi sou trwgousi kai pinousin;

34

O de eipe proV autouV× MhpwV dunasqe na kamhte touV uiouV tou numfwnoV na nhsteuwsin, enosw einai met' autwn o numfioV;

35

qelousin omwV elqei hmerai, otan afaireqh ap' autwn o numfioV× tote qelousi nhsteuei en ekeinaiV taiV hmeraiV.

36

Elege de kai parabolhn proV autouV, oti oudeiV ballei epirramma imatiou neou epi imation palaion ei de mh, kai to neon scizei kai me to palaion den sumfwnei to epirramma to apo tou neou.

37

Kai oudeiV ballei oinon neon eiV askouV palaiouV ei de mh, o neoV oinoV qelei scisei touV askouV, kai autoV qelei ekcuqh kai oi askoi qelousi fqarh

38

alla prepei na ballhtai o neoV oinoV eiV askouV neouV, kai amfotera diathrountai.

39

Kai oudeiV afou pih oinon palaion, qelei euquV neon× dioti legei× O palaioV einai kalhteroV.

Luke 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: