Modern Greek Bible

Luke 3

Luke

Return to Index

Chapter 4

1

[] O de IhsouV, plhrhV PneumatoV Agiou, upestreyen apo ton Iordanhn kai efereto dia tou PneumatoV eiV thn erhmon,

2

peirazomenoV upo tou diabolou hmeraV tessarakonta, kai den efagen ouden taV hmeraV ekeinaV× afou de autai eteleiwsan, usteron epeinase.

3

Kai eipe proV auton o diaboloV× Ean eisai UioV tou Qeou, eipe proV ton liqon touton na geinh artoV.

4

Kai apekriqh o IhsouV proV auton, legwn× einai gegrammenon oti me arton monon den qelei zhsei o anqrwpoV, alla me panta logon Qeou.

5

Kai anabibasaV auton o diaboloV eiV oroV uyhlon, edeixen eiV auton panta ta basileia thV oikoumenhV en mia stigmh cronou,

6

kai eipe proV auton o diaboloV× eiV se qelw dwsei apasan thn exousian tauthn kai thn doxan autwn, dioti eiV eme einai paradedomenh, kai eiV ontina qelw didw authn.

7

Su loipon ean proskunhshV enwpion mou, sou qelousin eisqai panta.

8

Kai apokriqeiV proV auton, eipen o IhsouV× Upage opisw mou, Satana× dioti einai gegrammenon, qeleiV proskunhsei Kurion ton Qeon sou kai auton monon qeleiV latreusei.

9

Kai eferen auton eiV Ierousalhm kai esthsen auton epi to pterugion tou ierou kai eipe proV auton× Ean eisai o UioV tou Qeou, riyon seauton enteuqen katw×

10

dioti einai gegrammenon oti eiV touV aggelouV autou qelei prostaxei peri sou, dia na se diafulaxwsi,

11

kai oti qelousi se shkonei epi twn ceirwn autwn, dia na mh proskoyhV proV liqon ton poda sou.

12

Kai apokriqeiV eipe proV auton o IhsouV oti einai eirhmenon, den qeleiV peirasei Kurion ton Qeon sou.

13

Kai afou eteleiwse panta peirasmon o diaboloV, apemakrunqh ap' autou mecri kairou.

14

[] Kai o IhsouV upestreyen en th dunamei tou PneumatoV eiV thn Galilaian× kai exhlqe fhmh peri autou kaq' olhn thn pericwron.

15

Kai autoV edidasken en taiV sunagwgaiV autwn, doxazomenoV upo pantwn.

16

Kai hlqen eiV thn Nazaret, opou hto anateqrammenoV, kai eishlqe kata thn sunhqeian autou eiV thn sunagwghn en th hmera tou sabbatou kai eshkwqh na anagnwsh.

17

Kai edoqh eiV auton to biblion Hsaiou tou profhtou, kai anoixaV to biblion eure ton topon, opou hto gegrammenon×

18

Pneuma Kuriou einai ep' eme, dia touto me ecrise× me apesteile dia na euaggelizwmai proV touV ptwcouV, dia na iatreusw touV sutetrimmenouV thn kardian, na khruxw proV touV aicmalwtouV eleuqerian kai proV touV tuflouV anableyin, na aposteilw touV sunteqlasmenouV en eleuqeria,

19

dia na khruxw euprosdekton Kuriou eniauton.

20

Kai kleisaV to biblion, apedwken eiV ton uphrethn kai ekaqhse× pantwn de oi ofqalmoi twn en th sunagwgh hsan atenizonteV eiV auton.

21

Kai hrcise na legh proV autouV oti shmeron eplhrwqh h grafh auth eiV ta wta umwn.

22

Kai panteV emarturoun eiV auton kai eqaumazon dia touV logouV thV caritoV touV exercomenouV ek tou stomatoV autou kai elegon× Den einai outoV o uioV tou Iwshf;

23

Kai eipe proV autouV× BebaiwV qelete me eipei thn parabolhn tauthn× Iatre, qerapeuson seauton× osa hkousamen oti egeinan en th Kapernaoum, kame kai edw en th patridi sou.

24

Eipe de× AlhqwV saV legw oti oudeiV profhthV einai dektoV en th patridi autou.

25

Kai ep' alhqeiaV saV legw, Pollai chrai hsan en tw Israhl epi twn hmerwn Hliou, ote ekleisqh o ouranoV epi eth tria kai mhnaV ex, kaq' on kairon egeine peina megalh ef' olhn thn ghn,

26

kai proV oudemian autwn epemfqh o HliaV, eimh eiV Sarepta thV SidwnoV proV gunaika chran.

27

Kai polloi leproi hsan epi Elisaiou tou profhtou en tw Israhl, kai oudeiV autwn ekaqarisqh, eimh Neeman o SuroV.

28

Kai eplhsqhsan panteV qumou en th sunagwgh, akouonteV tauta,

29

kai shkwqenteV exebalon auton exw thV polewV kai eferan auton ewV thV ofruoV tou orouV, epi tou opoiou h poliV autwn hto wkodomhmenh, dia na katakrhmniswsin auton×

30

autoV omwV perasaV dia mesou autwn eporeueto.

31

[] Kai katebh eiV Kapernaoum, polin thV GalilaiaV, kai edidasken autouV en toiV sabbasi×

32

kai exeplhttonto dia thn didachn autou, dioti o logoV autou hto meta exousiaV.

33

Kai en th sunagwgh hto anqrwpoV ecwn pneuma daimoniou akaqartou, kai anekraxe meta fwnhV megalhV,

34

legwn× Feu, ti einai metaxu umwn kai sou, Ihsou Nazarhne; hlqeV na apoleshV hmaV; Se gnwrizw tiV eisai, o AgioV tou Qeou.

35

Kai epetimhsen auto o IhsouV, legwn× Siwpa kai exelqe ex autou. Kai to daimonion erriyen auton eiV to meson kai exhlqen ap' autou, cwriV na blayh auton pantelwV.

36

Kai exeplaghsan panteV kai sunelaloun proV allhlouV, legonteV× TiV einai o logoV outoV, oti meta exousiaV kai dunamewV prostazei ta akaqarta pneumata, kai exercontai;

37

kai diedideto fhmh peri autou eiV panta topon thV pericwrou.

38

ShkwqeiV de ek thV sunagwghV, eishlqen eiV thn oikian tou SimwnoV. H penqera de tou SimwnoV ekrateito upo puretou megalou, kai parekalesan auton peri authV.

39

Kai staqeiV epanw authV epetimhse ton pureton, kai afhken authn kai pareuquV shkwqeisa uphretei autouV.

40

Enw de eduen o hlioV, panteV osoi eicon asqenountaV upo diaforwn noswn eferan autouV proV auton× ekeinoV de epiqesaV taV ceiraV eiV ena ekaston autwn eqerapeusen autouV.

41

Exhrconto de kai daimonia apo pollwn, krazonta kai legonta oti Su eisai o CristoV o UioV tou Qeou. Kai epitimwn auta den afine na lalwsin, epeidh egnwrizon auton oti einai o CristoV.

42

Kai ote egeinen hmera, exelqwn uphgen eiV erhmon topon kai oi ocloi ezhtoun auton, kai hlqon ewV autou kai ekratoun auton dia na mh anacwrhsh ap' autwn.

43

O de eipe proV autouV oti Kai eiV taV allaV poleiV prepei na euaggelisw thn basileian tou Qeou epeidh eiV touto eimai apestalmenoV.

44

Kai ekhrutten en taiV sunagwgaiV thV GalilaiaV.

Luke 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: