Modern Greek Bible

Luke 2

Luke

Return to Index

Chapter 3

1

[] En de tw dekatw pemptw etei thV hgemoniaV Tiberiou KaisaroV, ote o PontioV PilatoV hgemoneue thV IoudaiaV, kai tetrarchV thV GalilaiaV hto o HrwdhV, FilippoV de o adelfoV autou tetrarchV thV ItouraiaV kai thV TracwnitidoV cwraV, kai o LusaniaV tetrarchV thV AbilhnhV,

2

epi arcierewn Anna kai Kaiafa, egeine logoV Qeou proV Iwannhn, ton uion tou Zacariou, en th erhmw,

3

kai hlqen eiV pasan thn pericwron tou Iordanou, khruttwn baptisma metanoiaV eiV afesin amartiwn,

4

wV einai gegrammenon en tw bibliw twn logwn Hsaiou tou profhtou, legontoV× Fwnh bowntoV en th erhmw, etoimasate thn odon tou Kuriou, euqeiaV kamete taV tribouV autou.

5

pasa faragx qelei gemisqh kai pan oroV kai bounoV qelei tapeinwqh, kai ta skolia qelousi geinei euqea kai ai traceiai odoi omalai,

6

kai pasa sarx qelei idei to swthrion tou Qeou.

7

Elege de proV touV oclouV touV exercomenouV dia na baptisqwsin up' autou× Gennhmata ecidnwn, tiV edeixen eiV esaV na fughte apo thV melloushV orghV;

8

Kamete loipon karpouV axiouV thV metanoiaV, kai mh arcishte na leghte kaq' eautouV, Patera ecomen ton Abraam× dioti saV legw oti dunatai o QeoV ek twn liqwn toutwn na anasthsh tekna eiV ton Abraam.

9

Hdh de kai h axinh keitai proV thn rizan twn dendrwn× pan loipon dendron mh kamnon karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai.

10

Kai hrwtwn auton oi ocloi, legonteV× Ti loipon qelomen kamei;

11

ApokriqeiV de legei proV autouV. O ecwn duo citwnaV aV metadwsh eiV ton mh econta, kai o ecwn trofaV aV kamh omoiwV.

12

Hlqon de kai telwnai dia na baptisqwsi, kai eipon proV auton× Didaskale, ti qelomen kamei;

13

O de eipe proV autouV× Mh eisprattete mhden perissoteron para to diatetagmenon eiV esaV.

14

Hrwtwn de auton kai stratiwtikoi, legonteV× Kai hmeiV ti qelomen kamei; Kai eipe proV autouV× Mh biashte mhdena mhde sukofanthshte, kai arkeisqe eiV ta sithresia saV.

15

[] Enw de eprosmenen o laoV, kai dielogizonto panteV en taiV kardiaiV autwn peri tou Iwannou, mhpote autoV einai o CristoV,

16

apekriqh o IwannhV proV pantaV, legwn× Egw men saV baptizw en udati× ercetai omwV o iscuroteroV mou, tou opoiou den eimai axioV na lusw to lwrion twn upodhmatwn autou× autoV qelei saV baptisei en Pneumati Agiw kai puri.

17

Tou opoiou to ptuarion einai en th ceiri autou kai qelei diakaqarisei to alwnion autou, kai qelei sunaxei ton siton eiV thn apoqhkhn autou, to de acuron qelei katakausei en puri asbestw.

18

Kai alla polla protrepwn euhggelizeto ton laon.

19

O de HrwdhV o tetrarchV, elegcomenoV up' autou peri thV HrwdiadoV, thV gunaikoV Filippou tou adelfou autou, kai peri pantwn twn kakwn osa epraxen o HrwdhV,

20

proseqese kai touto epi pasi kai katekleise ton Iwannhn en th fulakh.

21

[] Afou de ebaptisqh paV o laoV, baptisqentoV kai tou Ihsou kai proseucomenou, hnoicqh o ouranoV

22

kai katebh to Pneuma to Agion en swmatikh morfh wV peristera ep' auton, kai egeine fwnh ek tou ouranou, legousa× Su eisai o UioV mou o agaphtoV, eiV se euhresthqhn.

23

Kai autoV o IhsouV hrcize na hnai wV triakonta etwn, wn kaqwV enomizeto, uioV Iwshf, tou Hli,

24

tou Matqat, tou Leui, tou Melci, tou Ianna, tou Iwshf,

25

tou Mattaqiou, tou AmwV, tou Naoum, tou Esli, tou Naggai,

26

tou Maaq, tou Mattaqiou, tou Semei, tou Iwshf, tou Iouda,

27

tou Iwanna, tou Rhsa, tou Zorobabel, tou Salaqihl, tou Nhri,

28

tou Melci, tou Addi, tou Kwsam, tou Elmwdam, tou Hr,

29

tou Iwsh, tou Eliezer, tou Iwreim, tou Matqat, tou Leui,

30

tou Sumewn, tou Iouda, tou Iwshf, tou Iwnan, tou Eliakeim,

31

tou Melea, tou Mainan, tou Mattaqa, tou Naqan, tou Dabid,

32

tou Iessai, tou Wbhd, tou Booz, tou Salmwn, tou Naasswn,

33

tou Aminadab, tou Aram, tou Esrwm, tou FareV, tou Iouda,

34

tou Iakwb, tou Isaak, tou Abraam, tou Qara, tou Nacwr,

35

tou Serouc, tou Ragau, tou Falek, tou Eber, tou Sala,

36

tou Kainan, tou Arfaxad, tou Shm, tou Nwe, tou Lamec,

37

tou Maqousala, tou Enwc, tou Iared, tou Malelehl, tou Kainan,

38

tou EnwV, tou Shq, tou Adam, tou Qeou.

Luke 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: